Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 376422
  • Egyedi látogatók: 75161
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

40. Az imádság (ÉK 475. ének)

A Heidelbergi Kátéban a tízparancsolat után az imádság következik. Valójában a törvény vezet el bennünket az imádkozáshoz. Ugyanis imádkozunk a Szentlélek erejéért és kegyelméért, hogy Isten parancsait megtarthassuk. Emellett hálánkat is kifejezzük Isten iránt az imádságunkban.
Azt is mondhatjuk, hogy az ima Istenre való hallgatás és beszélgetés Istennel. Az imádságot a hit lélegzetvételének is nevezik; ahogy a lélegzés életszükséglet, úgy van szüksége a hívő életnek az imádkozásra.
Megkülönböztetünk kérő imádságot, hálaadó imádságot és közbenjáró imádságot. Istentől mindent kérhetünk, amire szükségünk van: testieket és lelkieket egyaránt. Mégis jó, ha egy meghatározott sorrendet tartunk, úgy ahogy Jézus tette a tökéletes imádságban: A Miatyánkban. Hogy imádságunkat ÁMEN-nel fejezzük be, azt jelenti, hogy bizonyosak lehetünk arról, hogy imádságunkat Isten hallja és meghallgatja. Teljes bizalommal imádkozhatunk Istenhez, de ugyanakkor mély tiszteletet kell tanúsítanunk Isten szentsége iránt. Mindkettőnek meg kell látszani imádságunkban. Összekulcsolt kezünk a jele a tiszteletnek és a magunk átadásának, melyet az Úr kér tőlünk.
Végül nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy imádságunkban másokértis könyörögjünk.

AZ ÚR IMÁDSÁGA:

1. Ml ATYÁNK, ki vagy a mennyekben!
2. Szenteltessék meg a TE NEVED.
3. Jöjjön el a TE ORSZÁGOD.
4. Legyen meg a TE AKARATOD, mint a mennyben, úgy a földön is.
5. A mi mindennapi KENYERÜNKET add meg nekünk ma.
6. És bocsásd meg a mi VÉTKEINKET, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
7. És ne vígy minket KÍSÉRTÉSBE, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert Tiéd az ORSZÁG, és a HATALOM és a DICSŐSÉG mindörökké. ÁMEN.

Bibliatanulmány: Mt 6,5-8
Jézus ebben az igeszakaszban az imádságról szól. Ne imádkozzunk helytelenül, mint a képmutatók. Mert akkor a magunk dicsőségét tartjuk szem előtt és nem Istenét.

1. Jézus azt mondja, hogy kétféleképpen imádkozhatunk helytelenül. Miképpen? (5. és 7. v.)
2. Elfordulnak ezek ma is? Mondj példákat!
3. Mit jelent az, hogy elvették jutalmukat? (5. v.)
4. Mi a belső szoba? (16. v.) Van minden házban belső szoba?
5. Mi az, hogy pogány? (7. v.) Mi a sok beszéd? Minden pogány úgy imádkozik?
6. Ha Isten ismeri szükségeinket (8. v.), miért kell mégis imádkozni?

Kérdések

1. Hogy oszthatjuk fel a „Mi Atyánk”-ot? Hol van megírva a Bibliában a „Mi Atyánk”?
2. Említs példákat a Bibliából, hogy hogyan imádkoztak (Dán 6,11), Lk 18,11; Zsolt 141,2)!
3. Nekünk is meghatározott idó'kben kell imádkoznunk?
4. Miért legfőbb része a háládatosságnak az imádság?
5. Mi a jelentése az illatáldozatnak az Ószövetségben? (Zsolt 141,2)
6. A Mi Atyánk kéréseinek sorrendje érvényes a mi imádságunkra is?
7. Bízhatunk abban, hogy Isten mindig megadja, amit kérünk? (Mt 7,7-11.)
8. Kell-e ellenségeinkért is imádkoznunk?
9. Mit jelent az ámen szó? Vannak meg nem hallgatott imádságok is?
10. Helyes-e csak a Mi Atyánkot imádkozni, vagy jobb a saját szavainkkal imádkozni?
11. Miért tanította Jézus, hogy Istent így szólítsuk meg: Mi Atyánk?
12. Igaz az a mondás, hogy „a szükség megtanít imádkozni”?

Heidelbergi Káté

116. Miért szükséges a keresztyéneknek imádkozniuk?
Azért, mert ez annak a hálaadásnak legfó'bb része, amelyet Isten tőlünk megkövetel. De azért is, mert Isten csak azoknak adja kegyelmét és Szentlelkét, akik őt erre őszinte szívvel szüntelenül kérik, s ezért hálát adnak neki.
Zsolt 50,14-15; Mt 7,7-8; Lk 11,9-10.13; Mt 13,12

117. Mi szükséges ahhoz az imádsághoz, amelyet Isten kedvel és meghallgat?
Először: az egy igaz Istenhez imádkozzunk, aki magát igéjében nekünk kijelentette. Tőle szívből kérhetjük mindazt, amit kérnünk parancsolt. Másodszor: ismerjük meg alaposan szükségünket és nyomorúságunkat, és alázatosan járuljunk felséges színe elé. Harmadszor: legyünk szilárdan meggyőződve arról, hogy bár méltatlanok vagyunk rá, Isten imádságunkat az Úr Krisztusért bizonyosan meghallgatja, amint azt igéjében meg is ígérte nekünk.
Jn 4,22-24; Róm 8,26; Un 5,14; 2Krón 20,12; Zsolt 2,11. 34,19; Ézs 66,2; Róm 10,14;
Jak 1,6; Jn 14,13-14; Dán 9,17-18; Mt 7,8; Zsolt 143,1

Imádság

Az imádság

Imádság közben
Egy megszokott mozdulat,
és imádságra kulcsolom kezem.
Rakom egymás mellé
a gyenge és tétova szavakat.

De mintha a lelkemben
kapaszkodna össze
minden törékeny akarat,
szándék és elhatározás,
hogy Veled találkozzanak,

bátorodik, s lesz Tieddé a szó,
békül a lélek, a lelkem.
Köszönöm, Uram,
hogy te formálsz mai is
imádságot bennem.

Ámen

 

„Szüntelen imádkozzatok.”
(IThessz 5,17)