Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 371716
  • Egyedi látogatók: 73814
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

44. Református Istentisztelet (ÉK 378. ének)

Mi a református istentisztelet lényege?

Az istentiszteletre azért jövünk, hogy Istent imádjuk, szavát meghallgassuk és a sákramentumokkal éljünk. Ezért, amikor a templomba bemegyünk, mielőtt leülnénk, rövid imádságot mondunk magunkban, melyben Istennek hálát adunk és kérjük áldásait.
A közös éneklésben az egész gyülekezet Istent magasztalja.
A református istentisztelet középpontjában a Biblia olvasása és annak magyarázata áll, amit igehirdetésnek nevezünk.  Igehirdetés előtt imádkozunk. Az imádságban bűnvalló, kérő, hálaadó és dicsőitő részek vannak Az igehirdetést végző személyt lelkipásztornak nevezzük és nem papnak, mert ilyen tisztség a reformátusoknál nincsen!
Az igehirdetésre a gyülekezet énekkel és imádsággal felel, hiszen Istennek illik válaszolni. Az istentisztelet végén a lelkipásztor Isten áldását kéri a gyülekezetre.
A templomból kivonuló gyülekezet pedig az Isten Igéjére és áldására hálaáldozattal felel. Ez a perselyadakozás. A perselypénzt a presbiterek megszámolják, bekönyvelik és az egyház céljaira fordítják.
Az istentiszteleten a szent Istent, a királyok Királyát imádjuk, ezért a templomba tiszta ruhában, ünnepélyesen felöltözve illik jönni. Nem illik hangosan beszélgetni, a mobiltelefont bekapcsolva hagyni, cukros papírt zörgetni és elkésni.
Az egész hét az Istentisztelet folytatása, Isten iránti hálából, hogy az ő gyermekei lehetünk, a mi Urunk Jézus Krisztus  kereszthalála és feltámadása által. Ezért a hallott ige szerint élünk.

Mi jellemzi a hitvalló református ember mindennapjait?

1. SZEMÉLYES HIT (Bizonyosság, hogy ISTEN megváltott gyermeke vagyok
JÉZUSÉRT. A napi lelki tisztálkodásom a bűnvallás, bocsánatkérés, a
bűnbocsánat elfogadása, és az ISTENFIÚSÁG öröme.) János 3,16, 51.
Zsoltár, Róm 8,15
2. SZEMÉLYES CSENDESSÉG (bibliaolvasás, imádkozás, elmélkedés
naponta) 2.Tim 3.16-17, Máté 6,6
3. VASÁRNAP MEGSZENTELÉSE (én és én házam népe a vasárnapot az
Úrnak szenteljük) V. Móz. 5,12-15. A sákramentumokkal való élés. Isten
Igéjének hallgatása, befogadása, megélése.
4. IMAKÖZÖSSÉG (A Krisztustest lélegzetvétele, bűnfal lebontó a testvéri
közösségben és barátságokban) Máté 19,20
5. BIZONYSÁGTÉTEL (mit tett velem az Úr, az Ő nagy tettei az életemben)
Róm 8,38-39
6. ESTI ÁHÍTAT (együtt a család esténként) V. Móz. 6,4-9, Apcsel 16,31-34
7. DIAKÓNIA Látogatás (a rászorultak, támogatása, adakozás) Jak. 1,27

Szolgálati lehetőségek a gyülekezeteben (vázlatos áttekintés)

MISSZIÓI TEVÉKENYSÉG

Gyülekezeti evangélizáció (ébresztő szolgálat)
Rendszeres ¡maszolgálat
Családlátogatás, hívogatás
Lelkigondozás

IGESZOLGÁLAT (HA A LELKIPÁSZTOR KÉRI)

Igehirdetés (templomban, gyülekezeti teremben, temetőben, ha a lelkipásztor kéri)
Sákramentumok kiszolgáltatása (templomban, lakáson)
Bibliaóra, bibliakör tartása

TANÍTÓ SZOLGÁLAT

Katechéta szolgálat (hitoktatás iskolában, gyülekezetben)
Konfirmációra való felkészítés (fiatalok, felnőttek)
Bibliaiskola
Gyermekmunkás-képzés
Ifjúsági vezetőképzés
Presbiterek képzése, továbbképzése

SZERETETSZOLGÁLAT (DIAKÓNIA)

Beteglátogatás, kórházlátogatás, öregotthon látogatás
Egyedül élő idősek támogatása
Árvák, félárvák felkarolása

GYÜLEKEZETÉPÍTÉS

Családlátogatás
Lelkigondozás
Templomi-rend fenntartása
Gazdasági- és pénzügyek intézése
Építési és műszaki ügyek
Épületkezelés és épületfenntartás
Irodai ügyek és jegyzőkönyvvezetés
Jogi tanácsadás
Fenntartói járulékszedés
Takarítás
Iratterjesztés, könyvtári szolgálat
Gyülekezeten belüli kommunikáció (sajtó, hangkazetta, videó)
Bizottsági munka
Gyülekezeti rendezvények
Nyári táborok vezetése, segítése, kirándulások szervezése, vezetése
Gyermekjátékdélután szervezése
Kántorizálás, énekkari szolgálat

Kérdések

1. Járok-e vasárnap istentiszteletre?
2. Az én kegyességem (hitéletem megélése) tartalmazza-e a felsoroltakat?
3. Nekem milyen szolgálataim vannak a gyülekezetemben?

Imádság

Az ének imádság is

Isten élő Lelke, jöjj, Áldva szállj le rám, Égi lángod járja át szívem és a számi Oldj
fel küldj el, Tölts el tűzzel! Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám!
Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt, Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait! Oldj
fel, küldj el, tölts el tűzzel! Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt!
Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent, S Jézusommal légyek egy már e földön lent!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent!
Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj, S majd a végső harcon át mennybe fölragadj!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj!

Ámen

 

„Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut,
hanem a könyörülő Istené.”
(Róm 9,16)