Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 371669
  • Egyedi látogatók: 73813
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

13. Agnus Dei – Isten Báránya (KAÉ 716.1–6. ének)

Mint Közbenjáró, Jézus a földön a megaláztatás útját járta. Egész élete, születésétől kezdve szenvedés volt. Üldözték, megvetették, megkísértették, gúnyolták, magányos volt stb. És mindez egyre súlyosabb lett. Végül a nagy tanács halálra ítélte, Poncius Pilátus helytartósága idején keresztre feszítették, és meghalt. Megaláztatásának mélypontja a poklokra való alászállása volt.
Mit jelent az ő szenvedése? Nem lehet összehasonlítani semmiféle emberi szenvedéssel. Mert Jézus a mi bűneink büntetését hordozta. A mi vétkeinkért kellett fizetnie. Az Ószövetségben egy bárány vérét ontották, hogy engesztelési szerezzenek a nép bűneiért. Az Újszövetségben Krisztus, akiben nem volt bűn, önként magára vette bűneinket. Önként elszenvedte helyettünk a büntetést. Ő volt Isten Báránya, aki elvette a világ bűnét (János 1,29). Szenvedése és halála helyettes szenvedés és halál volt. Azok számára, akik hit által Krisztus tulajdonai, azok számára a halál többé nem a bűn büntetése, hanem a meghalás
a bűnnek és átmenet az örök életre.

Bibliatanulmány: Ezsaiás 53,3-7
Ebben a fejezetben Krisztus helyettes szenvedéséről és haláláról van szó. Ézsaiás úgy prófétái róla, mint az ÚR szenvedő szolgájáról, aki meghalt népe bűneiért.

1. Mit jelent: „betegség ismerője” és „mint aki elől orcánkat elrejtjük” (3. v.)?
2. Mire céloz a 4. vers ezzel: „betegségeinket” és „fájdalmainkat”?
3. Mit mond az 5. vers Krisztusról és mit rólunk?
4. Krisztus szenvedése és halála Isten akarata volt. Hogy tűnik ki ez a 6. versből?
5. Kiről olvassuk az Újszövetségben, hogy az Ézsaiás 53-nak ezek a versei megtérésre vezették? (ApCsel 8,32-33).

Kérdések

1. Sorolj fel példákat, hogyan szenvedett Jézus földi életében!
2. Hányszor szólt Jézus arról, hogy szenvednie kell?
3. Miért ítélték Jézust halálra? (Mt 26,63-66).
4. Miért szenvedett Jézus Poncius Pilátus alatt?
5. Miért halt Jézus kereszthalált?
6. Mit jelent, hogy Jézus testileg és lelkileg szenvedett?
7. Mit jelent, hogy a függöny a templomban kettéhasadt Jézus halálakor?
8. Mi a poklokra való alászállás? Mi a jelentősége ennek a keresztyén ember számára?
9. Mit tanít a római katolikus egyház a tisztítótűzmi?
10. Milyen különleges jelek kísérték Jézus halálát? (Mt 27,51-53; Luk 23,45).
11. Mit tudsz ezekről a nevekró'l: Gecsemáné, Gabbatha, Kajafás, Pilátus, Heródes, Cirénei Simon, Golgota, Arimáthiai József?
12. Miért mondjuk, hogy nagypéntek?
13. Mi a nagyszombat? És a virágvasárnap?
14. Miért kell meghalnunk, ha Jézus egyszer már meghalt értünk?
15. Miért mondja gyakran a Biblia a keresztyén ember haláláról, hogy az elaluvás?

Heidelbergi Káté

39. Nagyobb dolog-e az, hogy megfeszítették, mintha más halálnemmel halt volna?
Nagyobb, mert ez tesz bizonyossá afelől, hogy ő magára vette azt az átkot, amelynek súlya rajtam volt. A kereszthalált ugyanis Isten megátkozta.
Gál 3,13; 5Móz 21,23

42. Ha Krisztus meghalt értünk, miért kell nekünk is meghalnunk?
Azért, mert a mi halálunk nem bűneinkért való megfizetés, hanem csak meghalás a bűnnek és átmenetei az örök életre.
Jn 5,24; Fii 1,23; Róm 7,24

Idézet

„Keresztyén a hátán levő teherrel megterhelten haladt. így sietett előre, amíg olyan helyre nem ért, ahol egy kereszt állt, és egy kissé lejjebb annak lábánál egy sír. Amikor Keresztyén a kereszthez érkezett, észrevette, hogy a teher lecsúszott a válláról, és addig gurult lefelé, míg a sír szájához nem ért. Abba beleesett és én nem láttam többé. Akkor Keresztyén nagyon megörült, és boldog szívvel mondta: Ő nekem békességet adott szenvedése által, és életet halála által.” (Bunyan: A zarándok útja)

Imádság

Agnus Dei - Isten báránya

Uram, Te itt éltél közöttünk.
Láttunk, talán ismertünk is Téged,
de nem ismertük fel,
mert önmagunk takartuk el önmagunk elől
a hit által színről-színre látás csodáját,
nem ismertük fel a Te Istenséged.

Pedig Te itt voltál velünk,
mi több: értünk vállaltad, vetted magadra
a földi lét minden szenvedését,
viselve gúnyt és megaláztatást,

hogy felemeld,
hogy magadhoz öleld mindazokat,
akiknek végül - Lélek által,
felnyílt a szeme arra, hogy lássa:

a kereszt, a Te kereszted
a győzelem jele,
az üdvösségnek már itt e földön
hittel megragadható
élő valósága.

ÁMEN

„Tudván, hogy nem veszendő holmin,
ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól
örökölt hiábavaló életetekből;
Hanem drága véren, mint hibátlan
és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén.”
|1Pét 1,18-19)