Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 369160
  • Egyedi látogatók: 72856
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

15. Felméne mennyekbe (ÉK 358. ének)

Valljuk, hogy Jézus testileg ment fel a mennybe. Ez az üdvtény a feltámadása utáni negyvenedik napon az Olajfák-hegyén, a tanítványok szeme láttára történt. Úgy, ahogy előre megmondta. Elmenetele előtt közvetlenül missziói parancsot adott tanítványainak: „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek” (Máté 28.18-19). Utolsó szavai pedig ezek voltak: „Lesztek nékem tanúim” (ApCsel 1,8) (tanú = mártír).
A mennybemenetel nagy jelentőségű esemény. Nevezik Jézus trónra lépésének is. Ahogy egy király sok harc után visszatér országába, és elfoglalja helyét a trónján, úgy tért vissza Jézus a mennybe. Harcolt, és győzött. Letette munkáját az Atya előtt, és az Atya elfogadta azt.
Krisztus az Atya jobbján ül. Ezt nem szó szerint kell érteni, hanem jelképes beszédként. A jobb felől ülés arra utal, hogy az Isten Fia díszhelyet foglal el a mennyben. Onnan kormányozza egyházát igéje és Szentlelke által. Neki adatott minden hatalom mennyen és földön (Máté 28,18). A mennyben ő a közbenjáró, aki helyet készít övéi számára.

Bibliatanulmány: Lk 24,50-53
Lukács Jézus mennybemenetelével fejezi be evangéliumát. Második könyvét, az Apostolok cselekedeteit azzal kezdi. Jézus eltávozása, a mennybemenetel nem szomorúságot okoz, hanem nagy örömet.

1. Hány tanítvány volt együtt, mikor Jézus a mennybe ment?
2. Melyik hegyen fekszik Bethánia? (ApCsel 1,12) Kik laktak többek közt Bethániában? (János 11,1).
3. Hogy ment Jézus mennybe? (51 .v.)
4. A karácsonyi történetben ezekkel a szavakkal is találkozunk: „nagy öröm” .
Ki mondja azt? (Lukács 2,10). Jézus mennybemenetele is olyan nagy öröm, mint a földre jövetele?
6. Mi az, hogy „dicsérvén”? (53.v.)

Kérdések

1. Mikor és hol ment Krisztus a mennybe?
2. Milyen ígéretet és parancsot adott Jézus közvetlenül a mennybemenetele előtt a tanítványainak?
3. Sorolj fel néhány zsoltárt, melyben szó van a mennyről!
4. Miért mindig csütörtökön ünnepeljük a mennybemenetelt?
5. Ki az a két személy az Ószövetségben, akikről azt olvassuk, hogy fölment az égbe?
6. Mi Jézus munkája a mennyben?
7. El tudjuk képzelni, hogy milyen a menny? (2Korinthus 12,1-4).
8. Mit jelent ez a kifejezés: „a mi országunk a mennyekben van”? (Filippi 3,20).
9. Az 1 János 2,1 -ben azt olvassuk, hogy Jézus a szószólónk. Mit jelent ez?
10. Nevezz meg néhány mártírt a Bibliából és az egyháztörténelemből!
Vannak még ma is mártírok?

Heidelbergi Káté

 49. Mit használ nekünk Krisztus mennybemenetele?
Először, hogy a mennyben az Atya színe előtt nekünk közbenjárónk. Másodszor, hogy a mi testünk a mennyben bizonyos zálogunk arra nézve, hogy Ő, mint a mi Fejünk, minket, tagjait, szintén felviend önmagához. Harmadszor, hogy Ő viszont zálogul Lelkét küldi alá nekünk, akinek ereje által nem a földön valókat keressük, hanem az odafenn valókat, ahol van Krisztus, ülvén Istennek jobbján.
Un 2,1; Róm 8,34; Jn 14,2. 20,17; Ef 2,6; Jn 14,16; ApCsel 2,1-4,33; 2Kor 1,22. 5,5;
Kol 3,1; Fii 3,14. 20

Imádság

„Felmérte mennyekbe”

Köszönöm, Uram,
hogy a Te mennyei világod
nem egy távoli lét-valóság,
hanem a Te országod itt van,
jelen van bennünk és közöttünk.

Köszönöm Neked, Uram,
hogy a Te kegyelmed tükrében tekinthetek
mindarra, ami az életem során körülvesz engem.

Köszönöm, hogy a mindennapok történései,
legyenek azok küzdelmesek, vagy fájdalmasak,
bátorítóak, vagy örömteliek,
mind-mind arra mutatnak,
hogy Téged ma is meg lehet találni,
Veled ma is helyt lehet állni,
jelenlétedből ma is erőt lehet meríteni.

Hálás vagyok Neked, Uram,
hogy mennybemeneteled
nemhogy növelte volna a távolságot
közted és énközöttem,
hanem épp ellenkezőleg,
Te hozzám, az életemhez
- Lélek szerint -
sokkal közelebb kerültél.
Ezért hittel hirdetem,
mert napról-napra ezt tapasztalom:
Te itt vagy, minden nap itt vagy velem!

ÁMEN

„Es lőn, hogy míg áldá őket, tőlök elszakadván, felviteték a mennybe.’
(Lk 24,51)
49. Mit használ nekünk Krisztus mennybemenetele?
Először, hogy a mennyben az Atya színe előtt nekünk közbenjárónk. Másodszor, hogy a
mi testünk a mennyben bizonyos zálogunk arra nézve, hogy Ő, mint a mi Fejünk, minket,
tagjait, szintén felviend önmagához. Harmadszor, hogy Ő viszont zálogul Lelkét küldi alá
nekünk, akinek ereje által nem a földön valókat keressük, hanem az odafenn valókat,
ahol van Krisztus, ülvén Istennek jobbján.
Un 2,1; Róm 8,34; Jn 14,2. 20,17; Ef 2,6; Jn 14,16; ApCsel 2,1-4,33; 2Kor 1,22. 5,5;
Kol 3,1; Fii 3,14. 20