Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 371699
  • Egyedi látogatók: 73813
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

BIBLIAISKOLA

BIBLIAISKOLA MINDENKINEK

Írta: IMRE ERNŐ

Kedves Olvasó!

Imre Ernő: Bibliaiskola mindenkinek c. munkája rendkívül hasznos segítséget nyújt Jézus életének a tanulmányozásához. A szerző a négy evangéliumon keresztül mutatja be a Megváltó élettörténetét, miközben sok fontos tanulságot levon az eseményekből.
A könyvet lehet használni egyénileg is, de csoportos feldolgozásra ajánljuk leginkább, például bibliakörökben, otthoni bibliaalkalmakon.A fejezetekhez illesztett kérdések segítik az elmélyülést, és beszélgetésindítónak is megfelelőek.

Időseknek és fiataloknak egyaránt építő lehet a mű, ezért szeretettel ajánljuk minden kedves testvérünknek, hogy közelebb kerülhessenek az Élet Urához - Krisztushoz.

 

                                   Bárány Zoltán és Weiner-Legeza Luca teológus hallgatók

Üdvözlet az Olvasónak!

Kedves Testvérek, az a könyv, melynek széleskörű közreadását és elérhetőségét immár az internet teszi lehetővé, úgy gondolom, hogy sokak számára mind a hit megerősítésében, mind pedig az ismeretszerzésben építő lehet. E kettőnek kéz a kézben kell járni, hiszen Péter apostol is erre buzdít bennünket a második levél első fejezetének ötödik versében: „Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet.”, azaz – Károli szavával élve – tudományt.

Imre Ernő könyvének fontos eleme az a kortörténeti bevezetés, amely nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a bibliai történeten túl meglássuk azt a történeti és vallástörténeti valóságot, amelybe Isten jónak látta az ő Fiát elküldeni. Ezzel a Szentírást „lehozza” a földre, történelmi, emberi kontextusba helyezi, és egyúttal közelebb hozza hozzánk, hangsúlyozva, hogy a Jézus életéről szóló evangélium nem elvonatkoztatott legendárium, nem a hitnek valamiféle csodás elemekkel tűzdelt megfogalmazása, hanem történelmi valóság. Vagyis nem a hit alapján, annak elvárásainak megfelelően elkészített narratíva, hanem a valóság talaján álló hit küldetéses vallástétele a közreadott történeten keresztül. János apostol ezt így fogalmazza meg: „Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk.” (1Jn 1,1-2)

A könyv evangéliumi harmóniát teremtve – természetesen a szinoptikusokon túl hozzávéve János evangéliumát is – végig vezet Jézus Krisztus életének történetén, beleértve az Útkészítőt, Keresztelő Jánost is. A mű további erőssége, hogy az adott evangéliumi történeteken túl az éppen aktuális történeti-politikai utalások mellett az odavonatkozó ószövetségi összefüggésekre, áthallásokra is fölhívja a figyelmet, mintegy visszautalva és bizonyítva, hogy Isten Ószövetségben megkezdett munkájának folytatásáról van szó, az Ő elköteleződéséről, elkötelezettségéről és üdvtörténeti cselekményéről. Itt kell megemlíteni azt a módszertani hármasságot, amely – az egyes szakaszokhoz kapcsolódóan – a már említett konkrét tárgyaláson túl a tanulságok levonását és a lehetséges kérdések fölsorakoztatását is tartalmazza. Mindez nagy segítség lehet – különösen kezdők számára, vagy azoknak, akik egyedül tanulmányozzák az evangéliumokat –, hiszen így egy termékeny párbeszéd alakulhat ki a mű és olvasó között. Ez természetesen nem szűkíti le használhatóságát, közös bibliaórák megtartásához is megfelelő segítséget tartalmaz, ugyanis kellő megalapozást ad ahhoz, hogy a fölkészülést segítse – különösen presbiterek vagy más, úgynevezett laikus szolgálni akarók számára –, és az egyes történeti szakaszok továbbgondolására ösztönözzön. Erre már csak azért is szükségünk van, mert csak így juthatunk el arra a személyes és belső hitre, amely a legnehezebb időben is kiállja a próbát, és amely nélkül hitben kiskorúak maradunk. A továbbgondoláshoz azonban szükség van arra, hogy legyen mit továbbgondolni, hogy legyen honnan elrugaszkodni, és krisztusi távlatokban tudjunk előre tekinteni. Aki e könyvet forgatja, az mindezt megtalálja benne.

Az elmondottak alapján szeretettel ajánlom mindnyájuk figyelmébe e terjedelmes online kiadványt, és kérem az önmagát szeretettel kijelentő Isten áldását e könyv használatára.

Apostagi Zoltán

TARTALOMJEGYZÉK

1. Izrael országa Jézus életében
A rómaiak. Heródes és utódai. A politikai helyzet. A Messiás. Tanulságok.

2. Izrael népének lelki állapota
Törvénytudók, írástudók. Tanulságok. Iskolák. A zsinagóga. Szellemi irányzatok. A Szanhedrin. A nép. Tanulságok.

3. Honnan ismerjük Jézus életét?
Az evangéliumok írói. A szinoptikus evangéliumok és János. Tanulságok.

4. Keresztelő János születése
A hírüladás. A születés. Tanulságok.

5. Jézus születésének hírül adása
Názáretben. Zakariás és Mária. Erzsébetnél. Mária visszatér Názáretbe. A házasság. Tanulságok.

6. Az Úr Jézus születése
Betlehem felé. Tanulságok. A pásztorok. Tanulságok.

7. A jeruzsálemi templomban
A körülmetélés. Tanulságok. Simeon. Anna. Tanulságok.

8. A keleti bölcsek
A csillag. Tanulságok. A menekülés. Tanulságok.

9. A tizenkét éves Jézus a templomban
Jézus ifjúsága. Jeruzsálem felé. József és Mária. Hazafelé. Tanulságok.

10. Keresztelő János
János Prédikációja. Tanulságok. A keresztelés. A farizeusok. Tanulságok. Keresztelő János jelentősége.

11. Az Úr Jézus megkeresztelése
A megkeresztelés. Tanulságok. Jézus felkenetése. Tanulságok.

12. A pusztai kísértés
Az első kísértés. Tanulságok. A második kísértés. Tanulságok. A harmadik kísértés. Tanulságok.

13. A hároméves időszak áttekintése
A három év. A munka menete.

14. Az első tanítványok
János és András. Egyik hívja a másikat. Tanulságok. Nátánael. Tanulságok.

15. A kánai menyegző
Keresztelő János és Jézus. A menyegzőn. Tanulságok.


16. A templom megtisztítása
Jeruzsálem felé. Tanulságok. Folytatás. A jel. Tanulságok.

17. Jézus tartózkodása Júdeában
Nikodémus. Tanulságok. Keresztelő János. Tanulságok.

18. Utazás Samárián keresztül
Az élő víz. Az asszony bűne. Az aratás. Tanulságok.

19. Az első prédikáció galileában, Kána és Názáret
A királyi udvari ember. Tanulságok. Názáret felé. Tanulságok.

20. A csodálatos halfogás
A hajóból elmondott prédikáció. Az elhívás. Tanulságok.

21. A csodák időszaka
Egy szombatnap Kapernaumban. Tanulságok. Péter házában. Tanulságok. Egy bélpoklos megtisztul. Tanulságok.

22. Ismét Kapernaumban
A gutaütött. Tanulságok. Máté elhívatása. Tanulságok. Beszélgetés a böjtről. Tanulságok.

23. A 38 éve beteg meggógyítása
A Betesda. Tanulságok. A szombatvita. Tanulságok. Jézus felelősségre vonása. Tanulságok.

24. Vissza Galileába, A 12 tanítvány elhívása
A második szombatvita. A búzamezőkön át. Tanulságok. Gyógyítás a zsinagógában. Tanulságok. A 12 tanítvány elhívása. Tanulságok.

25. A Hegyi Beszéd
A hegyen. A mennyek országa. Tanulságok. Isten országának tagjai. Tanulságok. A törvényről. Tanulságok. Isten országa polgárainak 3 nagy kötelessége. Tanulságok. A földi kincsek. Az ítélkezésről. Az imádkozásról. Befejezés. Tanulságok.

26. A kapernaumi százados hite
Vissza Kapernaumba. A kapernaumi százados hite. Tanulságok. A naini ifjú. Tanulságok.

27. Keresztelő János kételkedése
János fogságban. Kételkedés. A küldöttek. Tanulságok. Folytatás. Jézus védelmébe veszi Keresztelő Jánost. Tanulságok.

28. Simon farizeus házában, A bűnös asszony
A vacsora. A bűnös nő. Tanulságok.

29. Bántás, ellenségeskedés
A szolgáló asszonyok. A gyűlölet kitörése. A „ ház ura”. Jónás jele. A hét démon. Jézus anyja. Tanulságok.

30. Példázatokban tanítás
Változás Jézus nyilvános szereplésében. A példázat. A példázatok három csoportja. A példázatok célja. A magvető. Hogyan nő a mag? Tanulságok.  A konkoly. A mustármag. A kovász. A szántóföldben elrejtett kincs és a drágagyöngy példázata. A gyalom. Tanulságok.

31. A Sátánnal vívott küzdelem
Vihar a tengeren. Tanulságok. A megszállott. Tanulságok.

32. Új csodák Kapernaumban
A vérfolyásos asszony. Tanulságok. Jairus leányának a feltámasztása. Tanulságok. További csodák. Názáret. Tanulságok.

33. Az apostolok utazása, János halála
Tél. Tanulságok. Az apostolok kiküldetése. A visszatérés. Tanulságok. Keresztelő János halála. Jézus nyugalomra vágyik. Tanulságok.

34. A kenyerek megsokasítása, Az élet kenyere
Az 5000 ember megvendégelése. Tanulságok. A kritikus pillanat. Az imádság. Tanulságok. A vihar. Tanulságok. Kapernaum elutasítja Jézust. A 12 tanítvány hite. Tanulságok.

35. A mosakodásról, A kánaáni asszony, Bolyongásban, Bujdosásban
Vita a kézmosásról. Tanulságok. A kánaáni asszony. Tanulságok.

36. Dekapoliszban, Égi jel, A kovász
Dekapolisz felé. A süketnéma meggyógyítása. Tanulságok. A 4000 ember jóllakatása. Tanulságok. Mennyei jel. A kovász. Betsaida. Tanulságok.

37. Cézárea Filippi, Péter bizonyságtétele, Jézus a szenvedéseiről beszél
A tanítványok. Cézárea Filippi felé. Péter bizonyságtétele. Tanulságok. Jézus először beszél a ráváró szenvedésekről. Felvenni a keresztet. Tanulságok.

38. Megdicsőülés a hegyen
A hegyen. A megdicsőülés. Tanulságok. Leszállás a hegyről. A holdkóros ifjú. Tanulságok.

39. Kapernaumban, A templomadó, Ki a nagyobb?
Vissza Galileába. A harmadik szenvedésjelentés. A templomadó. Ki a legnagyobb? Tanulságok.  Egy ördögűző. Kicsinyeket megbotránkoztatni. Testvéri együttélés. Tanulságok. Péter kérdése. Példázat az adós szolgáról. Tanulságok.


40. Utazás Jeruzsálembe, Események Samáriában
A közelgő lombsátorünnep. A samaritánusok elutasítják Jézust. Tanulságok. A 70 kiküldése. Galilea városainak megátkozása. Tanulságok. A 70 visszatérése. A bölcsek és a gyermekek. A próféták és a tanítványok. Tanulságok.

41. A lombsátorünnepen, Az élő víz
A lombsátor ünnepe. Tanulságok. Jézus az ünnepen. Tanulságok. Az élő víz. Üldözés. Tanulságok.

42. A házasságtörő asszony, Krisztus a világ világossága
A házasságtörő asszony. Tanulságok. A világ világossága. Tanulságok.

43. A vakon született meggyógyítása
A meggyógyítás. Tanulságok. A farizeusok előtt. Találkozás Jézussal. Tanulságok.

44. A felebaráti szeretet leckéje
Az elmélet. Az irgalmas samaritánus. Tanulságok. Gyakorlat. Tanulságok.

45. A pásztor és a juhok
A juhok. Tanulságok. Az ajtó. A jó pásztor. A templomszentelés ünnepe. Tanulságok.

46. Az első találkozások Pereában
Áttekintés. Taníts minket imádkozni. Tanulságok. Étkezés a farizeusoknál. Tanítványokhoz intézett beszéd. A bolond gazda. Az élet gondjai. Tanulságok. A galileabeliekkel kapcsolatos kérdés. A terméketlen fügefa példázata. Tanulságok.

47. A csodák és példázatok
Egy béna asszony gyógyítása. A szoros kapu. Tanulságok. Jézus üzen Heródesnek. Ebéd a farizeus házában. A megfontoltságról. Tanulságok.

48. Az elveszett juh, Az elveszett drahma, A tékozló fiú, Farizeusok és vámszedők
Az elveszett juh. Az elveszett drahma. Tanulságok. A tékozló fiú. Az idősebb fiú. Tanulságok.

49. Lázár feltámasztása
Az üzenet. Mária és Márta. Tanulságok. A sírhoz. Tanulságok.

50. Két példázat a földi javakról
A hamis sáfár. Tanulságok. A gazdag és a szegény Lázár. Tanulságok.


51. Az utolsó tanítás, Efraim földjén
Testvérszeretet. Isten országának az eljövetele. A hamis bíró. Tanulságok. A farizeus és a vámszedő. Tanulságok. A tíz leprás. Tanulságok.

52. Úton Jeruzsálem felé
A válólevélről. Jézus megáldja a gyermekeket. Tanulságok. A gazdag ifjú. Tanulságok. Példázat a szőlőmunkásokról. Tanulságok. Salomé kérése. Tanulságok.

53. Jerikó
A vakok. Tanulságok. Zákeus. Példázat a girákról. Tanulságok.

54. Betánia felé, Bevonulás Jeruzsálembe
Betánia felé. Bevonulás Jeruzsálembe. Tanulságok.

55. Viták, ellenállás
A megszáradt fügefa. A templom megtisztítása. Tanulságok. A János keresztsége. A két fiú példázata. A gonosz szőlőmunkások példázata. Tanulságok. A királyi menyegző példázata. Az adó kérdése. Tanulságok. A feltámadás kérdése. A nagy parancsolat. Tanulságok. Dávid fia. A nagy leleplezés. Tanulságok.

56. Tanítások és jövendölések
A görögök. Tanulságok. A szegény özvegy két fillérje. A visszajövetelről szóló beszéd. Tanulságok.

57. Három példázat a végről
A tíz szűz. Tanulságok. A talentumok. Az utolsó ítélet. Tanulságok.

58. Ebéden Simon farizeus házában
A szanhedrin határozata. Betániában. Tanulságok. Júdás árulása. Tanulságok.

59. Az utolsó vacsora
Az előkészület. Tanulságok. A megnyitás. A lábmosás. A páskavacsora. Tanulságok. Az áruló leleplezése. Az úrvacsora szereztetése. Tanulságok. A búcsúbeszélgetés. A főpapi ima. Az utolsó vacsora vége. Tanulságok.

60. A Gecsemáné-kertben, Az elfogatás
Úton a Gecsemáné kert felé. Tanulságok. Gyötrődés a Gecsemáné kertben. Tanulságok. Jézus elfogatása. Tanulságok.

61. Kajafás házában, Elítélés, Megtagadás
Előzetes vizsgálat. Tanulságok. A nagytanács előtt. Tanulságok. Péter megtagadja Jézust. A második ülés. Tanulságok.

62. Pilátus ítélőszéke előtt
Jézust Pilátus elé vezetik. Jézus Heródes előtt. Júdás. Tanulságok. Jézus és Barabbás. Tanulságok. A megkorbácsolás. Az ítélet. Tanulságok.


63. A keresztre feszítés
A Golgotára vivő út. Tanulságok. Megfeszítve. Tanulságok. A megtérő lator. Tanulságok. Íme a Te fiad. A sötétség. Tanulságok. Jézus halála. Tanulságok. A jelek. Tanulságok.

64. Jézus temetése
József kertjében. A főpapok félelme. Tanulságok.

65. A húsvét reggelén
Az asszonyok. Tanulságok. Péter és János. Mária Magdaléna. Péter. Tanulságok.

66. További események Jeruzsálemben és másutt
A főpapok. Az emmausi tanítványok. Tanulságok. Az apostolok. Tamás. Tanulságok.

67. Jézus megjelenése Galileában
A Tibériás tengerénél. Tanulságok. Péter visszahelyezése tisztségébe. Tanulságok. A király megjelenése. Jakab. Tanulságok.

68. A mennybemenetel
Tanulságok.

69. Jézus a Krisztus
Életének áttekintése. Jézus a Krisztus. Az ember Jézus. Isten Fia. Tanulságok.

 

Csatolmány Méret
Bibliaismeret_Imre_Erno.pdf  2.03 MB