Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 371733
  • Egyedi látogatók: 73814
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

9. Egy lény – három személy (ÉK 178. ének)

A Szentírás tanításának tartalmát az apostoli hitvallás tizenkét cikkelye foglalja össze, melyet három részre oszthatunk. A hit e tizenkét cikkelyében a Szentháromság Istenről teszünk hitvallást. Azaz megvalljuk, hogy egy Isten van, aki úgy jelentette ki magát Igéjében, mint megkülönböztetett személy: Atya, Fiú és Szentlélek. Ezt nevezzük Szentháromságnak. A Szentháromságot ésszel nem lehet megérteni, csak hittel elfogadni.
A Szentháromság Istenben való hit különbözteti meg a keresztyénséget minden más vallástól. Az Atya Isten a Teremtőnk, a Fiú Isten a Megváltónk, a Szentlélek Isten a Megszentelünk, azaz: ő az, aki a megváltás munkáját szívünkben foganatossá teszi, minket megszentel és megújít. Azért teszünk hitvallást a Szentháromság Istenről, mert ő így jelentette ki magát a Bibliában.
A keresztyénség ezzel a hitvallással áll vagy bukik. Athanáziusz hitvallása azt mondja: Azért ha valaki üdvözülni akar, hinnie kell a Szentháromságban.

Bibliatanulmány: 2Kor13,11-13
Pál befejezésül még néhány intést intéz a korinthusi gyülekezethez, és aztán levelét
szívélyes üdvözlettel és áldáskívánással zárja.

1. Melyik az az utolsó öt buzdítás, melyet Pál a 11. versben ad?
2. Miért hoz örömet Jézus Krisztus evangéliuma? (11. v.)
3. Mi a szent csók? (12. v.) Kell-e azt még ma is adni?
4. Kik a szentek? (12. v.) Vannak még most is szentek?
5. A 13. vers az az áldás, mely ma is gyakran elhangzik az istentisztelet végén. Mondd el saját szavaiddal, mi a három Személy mindegyikének áldása!

Kérdések

1. Mikor használjuk a Szentháromság nevet az istentiszteleten?
2. A Jézusról szóló történetek közül melyikben hallunk az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekró'l?
3. Hogy hangzik az úgynevezett ároni áldás? (4Móz 6,24-26). Utal-e az is a Szentháromság Istenre?
4. Gondolkodj el azon, hogy mit jelent az, hogy téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevébe kereszteltek meg.
5. Bizonyíthatod-e a Szentháromságot?
6. Kik tagadják a Szentháromságot?
7. Miért beszélünk egyetemes és kétségtelen keresztyén hitről, ha az apostoli hitvallásról van szó?

Heidelbergi Káté

24. Hány része van a hitvallásnak?
Három. Az első rész az Atya Istenről és a mi teremtésünkről, a második a Fiú Istenről és megváltásunkról, a harmadik a Szentlélek Istenről és megszentelésünkről szól.

25. Isten lényege szerint egy Isten. Miért említettél akkor három nevet: az Atyát, a Fiút, és a Szentlelket?
Azért, mert Isten az ő igéjében úgy jelentette ki magát, hogy ez a három különböző személy: az egy, valóságos és örök Isten.
5Móz 6,4; Ézs 61,1; Zsolt 110,1; Mt 3,16-17; Mt 28,19; Un 5,7 (Károli)

Imádság

Egy lény - három személy

Teremtő Atyám!
Te életre hívtad a világmindenséget
szavad hatalmával.
Te életre hívtál engem is,
hogy örök ajándékul
megkapjam Tőled az életet.

Megváltó Krisztusom!
Amikor én az élet ajándékát
megőrizni már nem tudtam,
sőt inkább veszni hagytam,
Te eljöttél értem,
hogy megments kegyelmesen.

Éltető Szentlélek!
A világ lelketlensége helyett
Te töltötted be az életemet
új reménységgel, hitből fakadó lelkesedéssel.
Így értelmezted át jelenléteddel
minden élet-pillanatomat.

Öröm tölti be a szívemet,
hogy - bár más-más módon ismerteted meg
megadat velem, Istenem -
mégis egy, igaz és örök Úr vagy,
Aki a létezés összhangját hozod el
az én életem számára is.

ÁMEN
 

„És leszálla ő reá a Szent Lélek testi ábrázatban mint egy
galamb, és szózat lön mennyből, ezt mondván: Te vagy amaz
én szerelmes Fiam, te benned gyönyörködöm!”
(Lk 3, 22)