Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 369100
  • Egyedi látogatók: 72852
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

17. A Szentlélek (ÉK 463. ének)

A Szentlélek pünkösdkor Jeruzsálembe töltetett ki. A pünkösd szó ötvenet jelent. A húsvét utáni ötvenedik napon ünnepeljük. Eredetileg aratási ünnep, a gabona betakarításának ünnepe volt. A Szentlélek kitöltése által a pünkösd Isten aratási ünnepe. Már az Ószövetség is jövendöl a Szentlélek kitöltéséről (Jóel 2,28-32). Jézus többször megígérte, hogy mennybemenetele után eljön a Szentlélek. A Szentlélek kitöltése különféle jelekkel párosult: szél, tűz és nyelveken szólás. A pünkösd legfontosabb eseménye, hogy Péter prédikációjának hatására háromezren jutottak hitre.
A Szentlélek nem személytelen erő, hanem élő személy, a Szentháromság Isten harmadik személye.
A Szentlélek győz meg arról, hogy bűnösök vagyunk, így megtanuljuk, hogy szükségünk van Krisztusra. Óriási viharként ledönt mindent az életünkben, aminek le kell dőlnie, és tűzként tisztítja meg életünket. Ő gyújtja fel szívünkben a szeretet lángját. Ó tesz bennünket Krisztus részesévé. Vezetni, vigasztalni és oltalmazni akarja életünket. Megtanít arra, hogy küzdjünk a test cselekedetei ellen, és teremjük a hit gyümölcseit (Galata 5,19-22). Ezek a Szentiéleknek a különös munkái. Emellett vannak általános munkái is. Például részt vett a teremtésben, közreműködik a gondviselésben. Munkálkodik az emberekben, mint értelmi, tudományos, művészi tehetség.

Olvasd el!

Ezék 37; Jóel 2; Jn 16; ApCsel 2,1-36; Róm 8; 1 Kor 12,1-11.

Bibliatanulmány: ApCsel 2,14-21
Amikor Jeruzsálemben a Szentlélek kitöltetik, Péter beszél az egybegyűlt tömeg előtt.

1. A 14. versben Péter nagyon merészen beszélt? Miért csodálatos, hogy pont ő?
2. Mit jelent, hogy a nap harmadik órája? Miért nem lehet az ember akkor részeg?
3. Miért virradtak fel pünkösddel az utolsó napok? (17. v.)
4. Jóel szavaiban, melyeket Péter idéz, szó van fiákról és leányokról, ifjakról, öregekről,
szolgákról, szolgálóleányokról, és prófétákról, arról, hogy látásokat látnak és álmokat álmodnak (17-18. v.) Mit jelent mindez?
5. Milyen szavakkal van szó a 19-20. versekben a visszajövetelről? Mire utal ez?
6. Mi a Szentlélek eljövetelének nagy célja? (21. v.)

Kérdések

1. Mit jelent a pünkösd szó szerint?
2. Hol, mikor töltetett ki a Szentlélek?
3. Mik a pünkösdi jelek? Mi a jelentőségük?
4. Sorold el a Szentlélek néhány gyümölcsét!
5. Nevezz meg néhányat a Szentlélek munkái közül!
6. Olvasd el az IKorinthus 12,1—11 -et. Említs meg néhányat a Szentlélek ajándékai közül!
7. Melyik történet az ellenképe a pünkösdi nyelveken szólás csodájának? (1 Móz 11,1-9)
8. Részt vett-e a Szentlélek a teremtésben is? (1 Móz 1,1-2.)
9. A Szentlélek erő vagy személy?
10. Össze lehet-e hasonlítani a Szentlelket a mi emberi lelkűnkkel?
11. Mi a Szentlélek jelképe?
12. Miért nevezik a Szentlelket vigasztalónak is? (Jn14,16)
13. Nem létezett a Szentlélek pünkösd előtt?
14. Miért a pünkösd a legkevésbé ünnepelt ünnep?
15. Pál a 1 Kor 6,19-ben testünket a Szentlélek templomának nevezi. Miért?
16. Kik a pünkösdisták? Sorolj fel néhány dolgot, amit ők hisznek.
17. Mi a nyelveken szólás?
18. Miért imádkozunk a Szentlélek megvilágosító kegyelméért?

Heidelbergi Káté

53. Mit hiszel a Szentlélekről?
Hiszem először, hogy ő valóságos és örök Isten az Atyával és a Fiúval. Másodszor, hogy ő nekem is adatott, engem igaz hit által Krisztusnak és Krisztus minden jótéteményeinek részesévé tesz, vigasztal és velem marad örökké.
1 Móz 1,2; Ézs 48,16; 1 Kor 3,16 6,19; ApCsel 5,3-4; Mt 28,19; 2Kor 1,21-22; Gál 3,14;
1 Pt 1,2; 1 Kor 6,17; ApCsel 9,31; Jn 14,16; 1 Pt 4,14

Idézet

Miért nevezik a Szentlelket vigasztalónak? Mert ő az Isten szerint szomorkodókat poklukból és sötét börtönükből a kegyelem barátságos fényébe hozza ki, és az elcsüggedteket megszólítja, amikor bátorító szóra van szükségük. (Kohlbrugge)

Imádság

A Szentlélek

Szentlélek Isten!
Te átjárod, betöltőd, jelenléteddel eleveníted meg
a testem, a lelkem, az elmém, a szívem, az egész életem.

Drága Szentlélek!
Mint új, és engem szüntelenül megújító
éltető erőt élem át, tapasztalom meg
a Te bennem jelenlétedet.

Köszönöm a lelkesedésemet,
amit Tőled kapok!
Köszönöm a lelkületet,
ami az életemből Általad árad!
Köszönöm a lelkiséget,
amit Veled betöltekezve élhetek meg!
Köszönöm a lelkiismeretet,
amelyet Te élesítesz, tisztítasz bennem!
Köszönöm a Lélekben Testvéreimet,
akikkel Te ölelsz minket egybe,
egy közösséggé, egy néppé,
Isten kiválasztottjaivá.

Kérlek, vizsgáld, tanítsd és bátorítsd minden nap azokat,
akik Istenéi itt, ezen a földön, hogy már most, amíg tart a ma,
Isten Lélek szerinti országának polgáraiként a mindenség
örökkévaló Urát dicsőítve éljenek!

ÁMEN

„Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben
küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe
juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.”
(Jn 14,26)