Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 371857
  • Egyedi látogatók: 73823
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

24. Jó cselekedetek (KAÉ 750. ének)

Jó cselekedeteink által nem igazulhatunk meg. Mégis szükség van ezekre a jó cselekedetekre. Ugyanis lehetetlen, hogy az igazi hit gyümölcstelen maradjon. Jézus ezzel kapcsolatban mondta el a szőlő tő és a szőlővesszőkről szóló szép példázatot: Ő a szőlőtő, a hivők a szőlővesszők. A gyümölcsök, melyek a vesszőkön teremnek, a jó cselekedetek a gazda számára.
a.) Ezek a gyümölcsök maguktól nőnek; nem mi készítjük azokat. Csak hit által, Krisztushoz kapcsolódva terem gyümölcsöt az életünk. Minél jobban Krisztushoz kapcsolódik az életünk, annál több és gazdagabb a gyümölcs.
b.) Ezek a gyümölcsök lassan nőnek így van ez a mi életünkben is. A Szentlélek munkája érleli meg őket, idő kell a megnövésükhöz.
c.) Ezek a gyümölcsök nem maradnak elrejtve. A keresztyén élet fénylő világosság és ízes só kell, hogy legyen.
d.) A gyümölcsök a gazdáé. Életünknek Isten dicsőségét kell szolgálnia. A Szentlélek az, aki a hívőt megszenteli, megújítja és gyümölcstermővé teszi. Ezt megszentelésnek nevezzük. A megszentelés egy életen át tartó folyamat. Jó cselekedeteinket Isten meg akarja jutalmazni, de mivel azok elsősorban a Szentiélektől származnak, és magunktól nem tudunk gyümölcsöt teremni, ezt a jutalmat nem érdemeljük meg, ez kegyelemből van.

MEGIGAZÍTÁS: Isten felment bennünket hit által, jó cselekedetek nélkül.
MEGSZENTELŐDÉS: A Szentlélek megszentel minket, Ő munkálja bennünk a jó cslekedeteket. Ez egész életen át tart.
JUTALOM: Nem szolgáltuk meg, csak kegyelemből kapjuk, ebben az életben is és ez élet után is.

Bibliatanulmány: Jn15:1-9
Izráelben sok volt a szőlő. Ezért van annyi példázat a Bibliában a szőlőtőről vagy a szőlőskertről. Jézus azért mondta el a szőlőtőről és a szőlővesszőkről szóló példázatot, hogy rámutasson arra, hogy a hívőnek gyümölcsöt kell teremnie Isten dicsőségére és felebarátja javára.

1. Jézus gyakran mondta: „Én vagyok...” Említs erre példákat!
2. Jézus szerint ki a szőlőtő? Ki a Gazda? Kik a szőlővesszők? (1-2. v.)
3. Mire gondolt Jézus, mikor gyümölcsről beszélt? Sorolj fel néhány gyümölcsöt! Lásd Gál 5,22.
4. Mit csinál a szőlősgazda azokkal a vesszőkkel, melyek nem teremnek gyümölcsöt? (2. v. és 5. v.) Mit jelent ez számunkra?
5. Mit cselekszik a szőlősgazda azokkal a vesszőkkel, melyek gyümölcsöt teremnek? (2. v.) Mondj példákat ránk vonatkozólag!
6. Mi szükséges ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjünk? (4-5. v.)
7. Hogyan dicsőítjük Istent? (8. v.)
8. Melyik van előbb: Isten szeretete irántunk, vagy a mi szeretetünk Isten iránt?

Kérdések

1. Hogyan érvényesül a szőlőmunkásokról szóló példázatban (Máté 20,1-16) az az elv, hogy a díjazás nem érdem szerint, hanem kegyelemből történik?
2. Tökéletesek lehetnek-e jócselekedeteink?
3. A Zsolt 19,12-ben ezt olvassuk: „Aki megtartja azokat, nagy jutalma van” . Mindig így van?
4. Tud hitetlen ember is jó cselekedeteket véghez vinni?
5. A keresztre feszített latornak is voltak jó cselekedetei?

Heidelbergi Káté

64. Nem tesz ez a tanítás könnyelmű és gonosz emberekké?
Nem. Mert lehetetlen, hogy azok, akik igaz hit által Krisztusba vannak oltva, ne teremjék a hálaadás gyümölcseit.
Mt 7,18

Imádság

A cselekvő hit

Uram, ha gyenge még
hitvalló hitem,
Te tarts meg,
Te mutass utat nekem!

Adj, kérlek,
cselekvő, bátor életet,
hogy amíg másokért élek,
lehessek egészen Tied!

Ámen

„Mert az Ő alkotása vagyunk,
teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre,
a melyeket előre elkészített
az Isten, hogy azokban járjunk.”
(Efez 2,10)