Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
 • 2022-12-30 15:42
Látogatók
 • Megtekintett oldalak: 369149
 • Egyedi látogatók: 72856
 • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

8. Az igaz hit (ÉK 232. ének)

A Biblia azt tanítja, hogy nem minden ember üdvözül, hanem csak azok, akik Krisztusban hisznek Ezt a hitet a Szentlélek ébreszti a szívünkben, úgy, hogy elfogadjuk, amit Isten az igében ígért. Hinni tehát: áment mondani az igére. Isten igéjéből tanuljuk meg, hogy bűnösök vagyunk és Krisztus az Üdvözítőnk Az ige alapján hiszünk Isten ama ígéretében, hogy Krisztus megfizetett bűneinkért. Hinni annyi, mint magunkat Istennek átadni a Krisztusban, és az ő útján járni.

Bibliatanulmány: Zsidókhoz írt levél 11,8-10
A zsidókhoz írt Levél 11. fejezete a hit hőseit sorolja fel. Ábrahámot a hívők atyjának nevezi.
Milyen nagynak látszik az ő hite ezekben a versekben!

1. Miért sorolja fel a szerző a hit hőseit?
2. Honnan hívta el Isten Ábrahámot? Hol az a hely, melyet örökségül fog kapni? (8. v.)
3. Mi mutatja Ábrahám hitét a 8. versben?
4. Miért lakott Ábrahám egész életében az ígéret földjén sátorokban? Miből tűnik ki hite?
5. Mondd el a 10. verset a saját szavaiddal!
6. Miért neveztetik Ábrahám minden hívő atyjának? Olvasd el az 1Móz 15,1-6-ot.

Kérdések

1. A Zsid 11,1-ben ezt olvassuk: A hit a reménylett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mit jelent ez?
2. Olvasd el a Lk 1,18-20-at. Miért lett Zakariás némává?
3. „Boldogok, akik nem látnak, és hisznek”. (Jn 20,29). Mit jelent ez a mi hitünk számára?
4. Ábrahám hitét több alkalommal próbára tette Isten. Sorolj fel ezekből néhányat!
5. Hitre juthatsz-e a Biblia nélkül? És az egyházon kívül?
6. Mondj példákat a történelmi hitre, az időleges hitre, a babonára, a csoda-hitre
a mi korunkban.
7. A hit Isten ajándéka. Azt jelenti ez, hogy neked csak várni kell, míg megkapod?
8. Ki ébreszti a hitet?
9. El lehet veszíteni a hitet?
10. Mi az általános kiengesztelődés?

Heidelbergi Káté

20. Ugyanúgy üdvözül-e Krisztus által minden ember, ahogyan Ádám által elveszett?
Nem. Csak azok üdvözülnek, akiket Isten igaz hit által Krisztusba oltott, s akik az ő
jótéteményeit elfogadják.
Jn 1,12; Ézs 53,11 ¡Zsolt 2,12; Róm 11,17.19; Zsid 4,2. 10,39

21. Mi az igaz hit?
Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében
nekünk kijelentett. Ám egyúttal szívbéli bizalom is, amelyet a Szentlélek ébreszt bennem
az evangélium által, mert Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök
igazságot és üdvösséget ajándékoz, ingyen kegyelméből, egyedül a Krisztus érdeméért.
Zsid 11,1.3; Jak 1,21-22; Róm 4,16-17; 2Kor 4,13; Róm 10,17; Zsid 10,38; Hab 2,2-4;
Ef 2,7-9; Róm 5,1; Róm 3,24-25; Gál 2,16

22. Mit higgyen a keresztyén ember?
Mindazt, amit Isten az evangéliumban nekünk megígért, s amit az Apostoli Hitvallás
keresztyén hitünk egyetemes és szilárd tételeiként összefoglalt. Jn 20,31

23. Hogy szól ez a hitvallás?
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És
Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és
eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a
mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztyén anyaszentegyházat, a szentek
közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

JÉZUS PANASZA A VILÁG HITETLENSÉGE MIATT
 • Én vagyok a Világosság, de az emberek nem látnak engem.
 • Én vagyok az Út, de az emberek nem járnak rajtam.
 • Én vagyok a Szeretet, de az emberek nem szeretnek engem.
 • Gazdag vagyok, de az emberek nem kérnek kincseimből.
 • Hatalmas vagyok, de az emberek nem félnek engem.
 • Örökkévaló vagyok, de az emberek nem vágynak hozzám.
 • Nemes vagyok, de az emberek nem tisztelnek engem.
 • Irgalmas vagyok, de az emberek nem bíznak bennem.
 • Igaz vagyok, de az emberek nem hisznek nekem.
 • Én vagyok az Élet, de az emberek nem keresnek engem.

... Ha tehát elveszel, ne tégy nekem szemrehányást.

Imádság

Az igaz hit

Megváltó Krisztusom!
Az én hitem ingatag és törékeny nádszál.
De Te megerősíthetsz,
és hiszem, hogy meg is erősítesz engem
töredékes hitemben.

Hiszem, Uram,
hogy Te újjáépíted, újjászervezed
az egész életemet,
ha Rád bízom magam.

Kérlek, tisztítsd meg a gondolataimat,
minden tisztátalanságából!
Kérlek, gyógyítsd meg a szívemet
nemes érzésekre és indulatokra!
Kérlek, támogass a tetteimben,
hogy amint Te akarod, úgy cselekedjem!
Kérlek, vezess engem az életem útján,
hogy soha ne tévedhessek el!

Köszönöm, hogy az életem minden döntésében,
ha Benned bízó hittel hozom meg azokat,
akkor napról-napra lélekben erősödhetek,
általad, megváltó Krisztusom!

ÁMEN

 

„Azok pedig mondának:
Higyj az Úr Jézus Krisztusban,
és idvezülsz mind te, mind a te házadnépe!”
(ApCsel 16,31)