Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 371818
  • Egyedi látogatók: 73820
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

33. Negyedik parancsolat: Isten napja (ÉK 84. ének)

Az ószövetségi korban a hetedik napot szentelték meg, az volt a nyugalom napja. Isten a hetedik napon megnyugodott a világ teremtése után. De emlékezés volt a szombatnap az egyiptomi szolgaságból való szabadulásra is. A nyugalom napját tehát úgy kellett ünnepelni, hogy Isten teremtő és szabadító tetteire emlékeztek.
Az Újszövetség idején már nem a szombatot ünnepeljük a nyugalom napjaként, hanem a vasárnapot. Jézus a hét első napján támadt fel, és ezzel elhozta az igazi nyugalmat. A negyedik parancsolatra is vonatkozik, hogy a törvény betöltése a szeretet. Ennek a parancsolatnak is az a célja, hogy megmutathassuk az Isten és igéje iránti szeretetünket (templomba járás), és a felebarát iránti szeretetünket (család, felebarát a bajban). Ha a szeretetet állítjuk a középpontba, akkor az megőriz bennünket egyrészt a törvényeskedő vasárnap megszentelésétől, másrészt a vasárnap megszentségtelenítésétől. 2Mózes 20,11: Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet: teremtés 5Mózes 5,15: És megemlékezzél róla, hogy szolga voltál Egyiptom földén, és
kihozott onnan téged az Úr, a te Istened: szabadítás

A vasárnap megszentelése:
gondoljunk Isten teremtő és szabadító tetteire.

Szombat vagy vasárnap?
- Jézus vasárnap támadt föl (Lk 24,1)
- a tanítványok vasárnap jöttek össze (Jn 20,19. 26)
- az első keresztyének vasárnap gyülekeztek egybe (ApCsel 20,7; lKor 16,2)
- a vasárnapot nevezik az Úr napjának (Jel 1,10).

A vasárnap megszentelése: a vasárnap ÁLDÁS
1. Életünket Isten Igéje irányítja és elmélyíti
2. A gyülekezet közössége áldás számunkra
3. A mindennapi munka félbeszakítása (a vasárnap szociális jelentősége)
4. A vasárnap áldás a családi élet számára

A vasárnap megszentségtelenítése: a vasárnap ÁTOK
1. A templomba járás intenzitása gyengül
2. Isten igéjének ismerete csökken (lásd: Hóseás 4,6)
3. A gyülekezet közössége hiányzik, üres templomok
4. Széthull a családi kötelék

Bibliatanulmány: Zsoltár 92,1-6
Ezt a fejezetet szombatzsoltárnak nevezik. Főként Isten cselekedeteinek nagyságáról szól.

1. Melyik nap a szabbat? Mit jelent (1. v.)
2. Mi az, hogy: dicsérni? (2. v.) Hogy teszed azt legjobban?
3. A 3. versben a költő a templomi istentiszteletre gondol vagy Isten otthoni dicsérésére?
4. Mondj egy más szót Isten „kegyelme” helyett.
5. Milyen hangszerekről van szó a 4. versben?
6. Olvasd el az 5. verset! Említs néhányat Isten „keze művei” közül.

Kérdések

1. Mit jelent: megszentelni és mi a vasárnap áldása?
2. Milyen álláspontot kell elfoglalni a vasárnapi munkával szemben?
3. Mit tehetünk a vasárnapi sport ellen?
4. Miért a vasárnap a nyugalom napja és nem a szombat?
5. Említs néhány zsoltárt, melyben az Isten háza utáni vágy szólal meg.
6. „Nyugodni” vasárnap annyit jelent, hogy „semmit sem tenni”?
7. Mi az értelme az istentisztelet előtti harangozásnak?

Heidelbergi Káté

103. Mit akar Isten a negyedik parancsolatban?
Először azt, hogy tartsuk fenn az igehirdetés szolgálatát és az iskolákat. Én magam pedig - különösen a nyugodalom napján - Isten gyülekezetébe szorgalmasan eljárjak, Isten igéjét tanuljam, a sákramentumokkal éljek, az Urat a szentek közösségében nyilvánosan segítségül hívjam és keresztyéni módon adakozzam. Továbbá, hogy gonosz cselekedeteimmel életem minden napján felhagyjak, és engedjem, hogy az Úr Szentlelke által bennem munkálkodjék és így az örökkévaló szombatot már ebben az életben megkezdjem.
Tit 1,5; 1Tim 3,1-13.4,13-14. 5,17; 1Kor9,11.13-14; 2Tim 2,2.3,15; Zsolt40,10-11.68,27;
ApCsel 2,42. 46; 1 Kor 14,19. 29. 31; 1 Kor 11,33; ITim 2,1-3.8; 1 Kor 14,16. 16,2; Ézs 66,23

Imádság

Isten napja
Ezt olvassuk a 2. korinthusi levélben:
„... ha valaki Krisztusban van, új teremtés az:
a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” (2Kor 5,17)

Személyes imádságod előtt gondold végig:
- Mi volt az első teremtésben Isten szándéka az emberre nézve?
- Miért volt szükség az új teremtésre? (v. ö. 2Kor 5,17)
- A saját életében mi az a „régi”, ami már elmúlt és mi
az az „új”, amit Krisztusban megkaptál?
- Milyen szerepe, funkciója van életedben a vasárnapoknak,
az egyházi év ünnepeinek?
- Hogyan valósul meg életedben Isten tisztelete - a vasárnapokon,
az ünnepnapokon, illetve hétköznapokon?

 

,Mert jobb egy nap a te tornáczaidban, hogysem ezer másutt.”
(Zsolt 84,11/a)