Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
 • 2022-12-30 15:42
Látogatók
 • Megtekintett oldalak: 376431
 • Egyedi látogatók: 75161
 • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

Hisszük és valljuk

HISSZÜK ÉS VALLJUK

Felkészítő a református
keresztyén életre

Szerkesztette
Judák Endre

Írták
Körpöly Kálmán †
Victor István
Hajdu Zoltán Levente
Végh Tamás
Hamar István

Lektorálták
Dienes Dénes
Füsti Molnár Szilveszter
Szűcs Ferenc
 

Előszó és ajánlás

A magyar hitvallás szavunk kettős jelentést hordoz. Jelenti azt a pillanatot, amikor akár a hívő egyén, akár a keresztyén közösség nyilvánosan megvallja hitét. Az élő hithez ez szorosan hozzátartozik, mert nem elég az, hogy szívünkkel hisszük az isteni igazságot, a szánkkal erről vallást is kell tennünk (Róma 10,10). Másrészt, a hit vallás a hit tartalmát is összefoglalja, megkülönböztetve az igaz hitet a tévhitektől és hamis tanításoktól. Jól szemlélteti ezt az elsõ hitvallás születésének evangéliumi leírása (Máté 16,13–16). Jézus először azt kérdezi tanítványaitól, hogy róla hogyan gondolkoznak kortársai. a korunk pluralizmusára hasonlító sokféle elképzelés azonban még nem hitvallás. Sõt, ezeknek szem előtt tartásával kell a tanítványoknak megvallaniuk a Messiásba, az élő Isten Fiába vetett hitüket, amelyet egyedül Isten kijelentéséből lehet nyerni.

Az egyház története során számos alkalommal került olyan hitvallási helyzetbe, amikor válaszút elé állította a jézusi kérdés: „ti pedig kinek mondotok engem?” (Máté 16:15). Ilyen hitvallási helyzetben született a 16. században a Heidelbergi Káté is, amely a református keresztyének világcsa­ládjában az egyik legáltalánosabban elfogadott hitvallás. Ez a könyv is a káté gondolatmenetét követi, de úgy, hogy szemléltető ábrákkal, ellenőrző bibliai és értelmező kérdésekkel igyekszik a bibliai tanítást még közelebb hozni a mai olvasóhoz. az egyes témákhoz választott énekanyag pedig még inkább alkalmassá teszi a közösségi használatra is.

Főképp a felnőtt konfirmálók számára jelenthet ez hasznos vezérfonalat és bevezetést a református keresztyén gondolkodásba, mivel ezen a téren szűkében vagyunk a jó segédanyagoknak. De presbiteri továbbképzések, gyülekezeti bibliaiskolák számára is jól használható segédeszköz lehet. Református egyházunkban még a múlt század elején is szokásban volt, hogy a vasárnap délutáni istentiszteleteken a kátét magyarázták a lelkipásztorok, jelezve, hogy a katechézis nem fejeződik be a gyermekkor végén. Jelenlegi énekeskönyvünk tartalmi felosztása is ehhez a rendhez igazodik, a 201. dicsérettől kezdődően ezért találjuk ott a Heidelbergi Káté kérdés-feleleteire történő utalásokat is. Ebben egyházunknak az a hagyománya fejeződik ki, hogy lelki épülés nem lehetséges folyamatos tanulás nélkül. Ezzel gyakorlati módon válaszolták meg eleink azt a vádat is, hogy mi a Bibliát magyarázatok nélkül adjuk a nép kezébe, mintha abból bárki, bármilyen teológiai követ­keztetést levonhatna. Nos, ez így sohasem volt igaz. Egyházunk a Bibliával együtt egy olyan vezérfonalat is adott tagjai kezébe, amely segített a Szentírás hármas üzenetének megértésében: „Milyen nagy az én bűnöm és nyomorú­ságom, kicsoda szabadít meg és milyen hálával tartozom ezért?”

Az olvasó csak hálásan emlékezhet a könyv eredeti holland szövegének fordítójára, az egykori szadai lelkipásztorra, dr. Körpöly Kálmánra. Ő annak a tiszteletes és tudós lelkipásztor nemzedéknek a tagja volt, aki Hollandiában szerzett teológiai tudását szeretett magyar református egyháza számára kamatoztatta. Még az olyan szűk esztendõkben is írt és fordított, amikor talán remény sem volt írásainak megjelentetésére. Lelkipásztori hűsége és szorgalma még holta után is beszél!

Legyen áldás azokon az olvasókon, akik készek figyelni „az okos tudományra” (Péld 4,1)!

Szűcs Ferenc

 

Előszó a Hisszük és Valljuk felnőtt konfirmáció kiadásához

A „Hisszük és Valljuk” felnőtt konfirmációs könyv kiadásának fontosságát egy északpesti Presbiteri konferencián hallott, a konfirmációról szóló előadás adta. Ott elhangzott egy Erdélyben is szolgált lelkipásztor szájából, hogy a református önazonosságunk pillérei:

 • a Biblia,
 • hitvallásaink,
 • énekeink,
 • imádságaink,
 • és egyháztörténelmünk.

Erdélyi konfirmációs vizsgán szintén ezekből kapnak kérdést a konfirmandusok. Valljuk be az anyaországban kissé leegyszerűsödött a konfirmációra való felkészülés ismereti része. Ez a könyv a Kárpát-medencében a konfirmáció egységét is szolgálja, az erdélyi példát alapul véve

Egy olyan hívő, protestáns értelmiség felnövekedése lenne a cél, aki Isten megváltott gyermekeként, öntudatos, felelős, ismeretekben gazdag életet él és teremt a környezetében. Mindezt úgy, hogy az életét ISTEN előtt éli. Reménység szerint ez hatna a többi honfitársunkra is.

Reménységünk továbbá, hogy ezt a könyvet sokan fogják használni. Minden törekvésünk az volt, hogy a 44 tanegységben foglalt tananyag az előbb leírt pillérek szerint tagolódjék. Nemcsak a felnőtt konfirmandusoknak, hanem a presbiteri és szolgáló körök bibliaóráinak, házi bibliaóráknak is szeretettel ajánljuk a könyvet. JaapDoedens pataki teológiai tanár átnézve a könyvet a következőket írta:

 • a tartalma egy átfogó képet ad a keresztyén hitről és az egyháztör ténelemről, így a könyv a konfirmandus kezébe még később is kislexikonként használható. Röviden, általában egy oldalon adja a lecke tartalmát, így minden órának ad egy erős „gerincet”, de mégis elég szabadságot enged, hogy mindenki, aki ezt tanítja, saját munkát, kutatását, személyiséget tud hozzáadni.
 • a könyv sok szemléltető anyagot ad, nem csak szöveget.
 • az imádságokat és énekeket lehet használni, ez is segítséget jelent.
 • egyrészt a kérdések alapján lehet kérni a konfirmandustól, hogy otthon is, a családban átgondolja a témát. Olvassa az erről szóló bibliai szakaszokat.
 • Másrészt ezek a kérdések lehetőséget adnak arra, hogy az órán ne csak a tanár beszéljen, hanem igazi párbeszéd jöjjön létre.

Szándékunk az is, hogy ez a könyv a királyi papság, szent nemzetség igei alkalmaihoz egy megfelelő, igényes segédkönyv legyen. Ezeket az órákat talán néha laikusok is, házaknál is megtarthatnák, segítve lelkipásztorainkat.

A 44 biblikus tanegységet a Heidelbergi Káté kérdés-feleletei megerősítik, mintegy vezetik. A leckék segítik a Bibliában való elmélyülést, énekeket tartalmaznak, imádkozni tanítanak. Egyháztörté nelmünket forrás anyagokkal kiegészítve tárgyalják.

Befejezésül a templom és iskola kapcsolatára és a hitoktatás missziójára hívjuk fel minden református testvérünk figyelmét.
Reménységünk szerint ez könyv mind a lelkipásztorokra, mind a gyülekezetekre, tanítókra és tanulókra pozitívan hat és a református értékeink meggyökeresednek az ifjú nemzedékekben is. Nem utolsó sorban a református identitás megerősödését szolgálná ez a könyv, ami sok helyen kezd elhalványulni.

Ami a legfontosabb: a megtért népet tanítani kell.

Köszönet illeti első renden Körpöly Kálmán bácsit, aki már az Úrnál van. Ő fordította le és átformálta, számunkra használhatóvá tette 44 tanegységben a „Hisszük és valljuk” 3 kötetes holland hittankönyvet, W. Verboom/H. Veld huizen lelkipásztorok munkáját. Ezt a Bibliaszövetség egyszer 20 éve kiadta már.

Köszönjük az énekválogatást Hamar István nagytiszteletű úrnak.

Az imádságok Hajdu Zoltán Levente lelkipásztor testvérünk szívéből jöttek.

Az egyháztörténeti összefoglalás Victor István lelkipásztor és sárospataki vallástanár munkája.

A nyelvi lektori munkát Kovács Karolina hittantanár végezte.

Az egyes leckék végén található igéket Végh Tamás nagytiszteletű úr válogatta.

A szép kivitelű könyv Szabados Tamás tördelőszerkesztőt dicséri.

Isten gazdag áldását kívánjuk minden konfirmandusra, presbiterre, gyülekezeti munkásra, akit ez a könyv közelebb segít az ÚR JÉZUSHOZ.

Gödöllő, 2014.04.20.

Judák Endre
a szerkesztő

TARTALOMJEGYZÉK

Leckék

1. Hitvallást tenni (KAÉ 653. ének)

2. A Biblia (ÉK 512. ének)

3. Hitvallásaink (ÉK 241. ének)

4. Az egyetlenegy vigasztalás (KAÉ 635. ének)

5. Nyomorúságunk (ÉK 445. ének)

6. A bűneset (ÉK 209. ének)

7. A Közbenjáró (ÉK 458. ének)

8. Az igaz hit (ÉK 232. ének)

9. Egy lény – három személy (ÉK 178. ének)

10. Teremtés és gondviselés (H 146. ének)

11. A mi urunk Jézus Krisztus (ÉK 164. ének)

12. Fogantaték és születék (ÉK 310. ének)

13. Agnus Dei – Isten Báránya (KAÉ 716.1–6. ének)

14. Feltámadott az Úr bizonnyal (ÉK 185. ének)

15. Felméne mennyekbe (ÉK 358. ének)

16. Maranatha urunk jöjj (ÉK 367. ének)

17. A Szentlélek (ÉK 463. ének)

18. Az egyház ismertető jelei 1. (ÉK 392. ének)

19. Az egyház felépítése 2. (ÉK 379. ének)

20. Az egyház története (ÉK 390. ének)

21. A misszió (ÉK 397. ének)

22. Az evangélizáció (ÉK 396. ének)

23. A hit által való megigazulás (ÉK 460. ének)

24. Jó cselekedetek (KAÉ 750. ének)

25. A szent keresztség (ÉK 431. ének)

26. Az úri szent vacsora (ÉK 436. ének)

27. A mennyország kulcsai (ÉK 444. ének)

28. A megtérés (ÉK 467. ének)

29. A Tízparancsolat (ÉK 119. 1–5 ének)

30. Első parancsolat: Isten tisztelete (ÉK 81. ének)

31. Második parancsolat: Isten szolgálata (ÉK 135. ének)

32. Harmadik parancsolat: Isten neve (KAÉ 781. ének)

33. Negyedik parancsolat: Isten napja (ÉK 84. ének)

34. Ötödik parancsolat: a szülők tisztelete (ÉK 432. ének)

35. Hatodik parancsolat: az élet tisztelete (ÉK 395. ének)

36. Hetedik parancsolat: Ne paráználkodjál! (ÉK 220. ének)

37. Nyolcadik parancsolat: Legyünk jó sáfárok! (ÉK 455. ének)

38. Kilencedik parancsolat: Ne tégy hamis tanúbizonyságot! (KAÉ 602. é.)

39. Tizedik parancsolat: Ne kívánd a másét! (ÉK 426. ének)

40. Az imádság (ÉK 475. ének)

41. Isten tisztelete (H 145. ének)

42. Szükségleteink (ÉK 65. ének)

43. Református ünnepeink

44. Református Istentisztelet (ÉK 378. ének)

ÉK = Református énekeskönyv
KAÉ = Krisztus az énekem (Dunamelléki énekeskönyv)
H = Halleluja c. énekeskönyv

Egyháztörténet

45. Előszó

46. Az egyház születése

47. Az ősgyülekezet

48. Pál apostol

49. Missziós utak

50. Üldözések

51. Constantinusi korszak

52. Ókori theologia, istentisztelet

53. Erkölcsi élet

54. A theologia születése

55. Térítések

56. Keleti térítések, magyarok

57. A pápaság

58. Szerzetes élet

59. A középkor népi hitvilága

60. Középkori eretnekmozgalmak

61. Előreformátorok

62. Luther Márton I.

63. Luther Márton II.

64. Zwingli Ulrik

65. Kálvin János I.

66. Kálvin János II.

67. Kálvin János III.

68. A reformáció kezdetei Magyarországon

69. A magyar reformátorok

70. A magyar református egyház kialakulása

71. Egyházszervezet, istentisztelet

72. Az ellenreformáció

73. Az ellenreformáció harcai

74. Anglia a 17. században

75. Az ellenreformáció kezdetei Magyarországon

76. A Báthoryak és Bocskai

77. Pázmány Péter – Bethlen Gábor

78. I. Rákóczi György

79. ...és az iskola

80. A gályarabok

81. A gyászévtized

82. A felvilágosodás kora

83. Vértelen ellenreformáció

84. II. József

85. A finn ébredés

86. A 19. század

87. A Pátens-harc

88. A belmisszió kezdetei

89. A legújabb kor (1945-ig)

90. A háború után

91. A „szolgáló egyház theologiája”

Szöveggyűjtemény

 

Csatolmány Méret
Hisszuk_es_Valljuk.pdf 14.23 MB