Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 376408
  • Egyedi látogatók: 75160
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

14. Feltámadott az Úr bizonnyal (ÉK 185. ének)

Valljuk, hogy Krisztus feltámadott halottaiból. Ez a feltámadás, melyet előre megjövendölt, felmagasztaltatásának első lépcsője. Miután egész a halálig megaláztatott, most Krisztus diadalmaskodik a halálon, poklon és síron.
A feltámadás az eltemetése utáni harmadik nap kora reggelén történt. Tehát vasárnap reggel, a hét első napján. Fogalmazhatunk úgy, egyrészt, hogy az Atya Isten feltámasztotta a Fiát. Másrészt, hogy Isten Fia maga támadt föl. Mindkét kifejezést megtaláljuk a Bibliában.
A húsvét kezdettől fogva a keresztyén egyház legnagyobb ünnepe volt. Az, hogy Krisztus legyőzte a halált, a legfontosabb üdvtény. A Heidelbergi Káté 45. kérdése és felelete így hangzik:
Mit használ nekünk Krisztus feltámadása?
Először: Feltámadásával a halált meggyőzte, hogy minket részesévé tehessen annak az igazságnak, amelyet halálával szerzett. Másodszor: az Ő ereje minket is Új életre támaszt. Harmadszor: Krisztus feltámadása a mi dicsőséges feltámadásunknak is bizonyos záloga.
Krisztus a zsenge (1Korinthus 15,20).
Krisztus feltámadását ésszel megérteni nem lehet. Ezért tagadják sokan a föltámadás megtörténtét, és például mítosznak nevezik. Ezt a tévtanítást, mely az egyházon belül is előfordul, határozottan el kell utasítanunk.
Ellentétben áll a Biblia bizonyságtételével. Pál azt mondja az 1Korinthus 15,14-18-ban: ha Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk és hiábavaló a hitünk is; akkor még bűneinkben vagyunk; akkor azok is ELVESZTEK, akik Krisztusban aludtak el.
Ugyanabban a fejezetben szól az apostol jézusnak a feltámadása utáni különféle megjelenéseiről. Ezek a megjelenések megerősítik a feltámadás bizonyos voltát.

Az ÓSZÖVETSÉGBEN: PÁSKA - szabadulás Egyiptomból
Az ÚJSZÖVETSÉGBEN: HÚSVET - szabadulás a bűnből és halálból.
Az ÓSZÖVETSÉGBEN: SZOMBAT - Isten megpihent a teremtés után
Az ÚJSZÖVETSÉGBEN: VASÁRNAP - Krisztus feltámadt, s ezzel biztosítja számunkra az örök életet, az igazi nyugalmat.

Halott-feltámasztások az ószövetségben:

a sareptai özvegy fia - 1 Királyok 17,17-24.
a súnémi asszony fia - 2Királyok 4,18-37.
az Elizeus sírjába tett férfi - 2Királyok 13,21.

Halott-feltámasztások az Újszövetségben:

Jairus leánya - Lukács 8,40-56
a naini ifjú - Lukács 7,11-17
Lázár-Jn 11:1-46.
Tábitha (Dorkás) - ApCsel 9:36-42
Eutikhus - ApCsel 20:7-16

 

Olvasd el!

Zsolt 118; Mt28; Mk 16; Lk24; Jn 11; Jn20; 1Kor 15; Kol13.

Bibliatanulmány: Jn 20:3-9
Mária Magdaléna Jézus sírjához ment, és látta, hogy a követ elhengerítették. Péterhez
és a másik tanítványhoz sietett, és elmondta nekik. Azok odafutottak, hogy megnézzék.

1. Ki a „másik tanítvány”? (3. v.) Hogy nevezi magát? (2.. v.) Miért?
2. Melyik tanítvány fut lassabban, mint a másik? (4. v.)
3. A sírban rend van (5. és 7. v.) Mi ennek a jelentősége?
4. A 9. versben szemrehányás van. Miféle szemrehányás?

Kérdések

1. Mi a feltámadás haszna? (Heidelbergi Káté: 45. kérdés és felelet)
2. Sorolj fel néhányat Jézusnak a feltámadása utáni megjelenései közül!
3. Mit olvasunk Tamásról? (Jn 20,24-29)
4. Tudhatták a tanítványok, hogy Jézus feltámad?
5. Mit jelent az 1 Korinthus 15,3-ban és 4-ben, hogy Krisztus meghalt és feltámadt az írások szerint”?
6. Mit tanítanak a zsidók Krisztus feltámadásáról? (Mt 28,11-15)
7. Mikor ünnepeljük a húsvétot?
8. Mi a kapcsolat az ószövetségi páska és az újszövetségi húsvét között?
9. Mi lenne, ha Jézus nem támadt volna fel? (1 Kor 15,14-18).
10. A húsvétot az „új élet” ünnepének is nevezik. Mit jelent ez?
11. Minek nevezheted Péter pünkösdkor tartott prédikációját? (ApCsel 2,22-36).
12. Miért nem hisznek sokan a feltámadásban?
13. Mit jelent ez: minden vasárnap húsvét?
14. A húsvét és vasárnap szavaink jelentése miért félrevezető?
15. Melyik nyelv fejezi ki helyesen a húsvét és a vasárnap tartalmát?

Idézet

  • Alszunk addig, míg ő jön. Kopogtat a sírkövömön és azt mondja: „doktor Martinus, kelj fel” . Akkor egy pillanat alatt felkelek, és örökké boldog leszek vele. (Luther)
  • Aki meghal mielőtt meghal, nem hal meg, ha meghal. (Jan van Nassau jelmondata)

Imádság

Feltámadott az Úr bizonnyal

Úr Jézus Krisztus!
Te újra életet leheltél a halott világba.
Te érvénytelenné tetted
a pusztulás, az elmúlás
kikerülhetetlen és megmásíthatatlan
emberi törvényét azzal,
hogy Istenként eljöttél ide, az embervilágba,
végigjártad az emberiét útjait,
és földi létednek a végén
új törvényt adtál,
az ember számára új törvényt hoztál,
ami az üdvösség kegyelem-valósága.

Köszönöm, hogy a Te feltámadásod
éltető fénysugárként ragyogja be
az én életemet is!

Köszönöm, hogy Te áttörted
a félelmek és a fájdalmak kapuját,
és utat nyitottál az én számomra is
az üdvösségbe!

ÁMEN

„Áldott az Isten
és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja,
a ki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket
élő reménységre Jézus Krisztusnak
a halálból való feltámadása által.”
(1Pét 1, 3)