Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 372890
  • Egyedi látogatók: 74121
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

3. Hitvallásaink (ÉK 241. ének)

Századok folyamán az egyházban úgynevezett hitvallásos iratok vagy hitvallások születtek. Ezek olyan írások, melyekben az egyház a hitét fejezi ki. Mondhatnánk: ezek a Biblia tartalmának rövid összefoglalásaL Ezek a hitvallásos iratok azt mondj ák el, amit a Biblia tanít. A legtöbb hitvallásos irat olyan korban született, amikor tévelygések ütötték föl fejüket. Ezekkel szemben kellett az egyháznak a bibliai tant tisztán megőrizni. Így keletkeztek már egész korán az úgynevezett egyetemes hitvallások: az Apostoli Hitvallás, a Niceai Hitvallás és Athanáziusz Hitvallása. A reformáció idején jöttek létre az úgynevezett reformátori hitvallásos iratok: a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás.

A hitvallásos iratok a Bibliára támaszkodnak. "Őrizd meg, ami rád van bízva'' (2Tim 6,20). Megvallani azt jelenti, hogy ugyanazt mondani, mint amit a Biblia mond.

Egyetemes hitvallások
(az összes keresztyén egyházé, a római katolikus egyházé is)

1. Az Apostoli Hitvallás, vagy másnéven a Hiszekegy, Kr. u. 2. sz. keletkezett.
2.  Niceai hitvallás Kr. u. 325.
3. Athanázi usz Hitvallása Kr. u . 333.

Refomátori hitvallások
(a mi egyházunk hitvallásos iratai , és még néhány más egyházé is)

1. Heidelbergi Káté. Felosztása: 52 úrnapja, 129 kérdés és felelet. Olevianus Gáspár és Ursinus Zakariás írta 1563-ban .
2. ll. Helvét Hitvallás. Bullinger Henrik a szerzője.

Bibliatanulmány Jn 4,1-6
János ebben a részben a tévtanítóktól óv, és hamis prófétáknak nevezi őket.

1. Miért írja János, hogy „szeretteim”? (1. v.)
2. Mit kell vagy nem kell tenni a keresztyénnek az 1. vers szerint?
3. Mit vall az a Lélek, amelyik Istentó'l van? (2. v.)
4. Mit vall az antikrisztus lelke? (3. v.)
5. Mit jelent: Jézus megjelent testben”? Mikor történt ez?
6. Mit jelent a 4. vers? Mondd el saját szavaiddal!
7. Mi a különbség az igazság lelke és a tévelygés lelke között? (6. v.)

Kérdések

1. Sorold fel a három egyetemes és a két református hitvallást.
2. Mi volt Ruth hitvallása? (Ruth 1,16/b.)
3. Mi volt Péteré? (Máté 16,16)
4. Mi az etióp kincstárnoké? (ApCsel 8,37/b.)
5. Mi a különbség a Biblia tekintélye és a hitvallások tekintélye között?
6. Meg lehet-e változtatni a hitvallásokat?
7. Miért idézik gyakran a Heidelbergi Kátét, és szinte alig a II. Helvét Hitvallást?
8. Mit tudsz Kálvin Institutiójáról?

Az ige

  • „Ha tehát száddal Úrnak vallód Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.” (Róm 10,9-10)
  • „Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba.” (1 János 4,1)

Imádság

Saját érzéseim

Saját érzéseim, ha elragadnak,
saját elképzeléseim, ha tévútra visznek,
vezess engem vissza, Uram,
Önmagadhoz úgy,
ahogy a hitben előttem járó
egyházatyák és reformátorok
összefoglalták és keretbefogták
világos hitvallásként
a Tőled jövő, a Rólad szóló üzeneteket.

Taníts, kérlek, hogy mindezekben
a kikristályosított bizonyságtételekben
egyre inkább felismerjem,
a magam életére nézve is megszeressem
a Te örökkévaló életrendedet!

Vezess, Uram,
az elődök hite által engem,
hitben és ismeretben
naponként egyre közelebb
teremtő, gondviselő,
és Krisztusban kegyelmes Önmagadhoz!

ÁMEN

„Mert szívvel hiszünk az igazságra,
szájjal teszünk pedig vallást az idvességre.”
(Róm 10,10)