Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
 • 2022-12-30 15:42
Látogatók
 • Megtekintett oldalak: 371745
 • Egyedi látogatók: 73816
 • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

16. Maranatha urunk jöjj (ÉK 367. ének)

Az Újszövetség legfontosabb mondanivalója a Krisztus visszajövetelében való bizakodás. Jézus maga ígérte meg tanítványainak, az angyalok pedig mennybemenetelekor ezt mondták: „Ez a Jézus ... akképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe” (ApCsel 1,11). Pál és a többi apostol leveleiben is gyakran olvasunk erről a várakozásról.
Jézus tehát egyszer visszajön. De hogy mikor, azt senki sem tudja. Ellenkezik a Biblia szándékával, ha találgatjuk és számítgatjuk a visszajövetel időpontját. Krisztus úgy jön el, mint a tolvaj, éjjel. Ezért vigyáznunk és imádkoznunk kell. Visszajövetelének közeledtét bizonyos események jelzik. Ezeket az idők jeleinek nevezzük. Ilyen jelek: háborúk, háborúk hírei, éhségek, járványok,
földrengések, elnyomások, hamis próféták és hitetők, az Antikrisztus; és az evangélium hirdetése az egész világon. Az egyház, mint Krisztus menyasszonya várja vőlegényének visszajövetelét. így imádkozik: maranatha = Urunk jöjj!
Az idők egyre sötétebbek lesznek. És amikor szinte senki sem várja, akkor jön el Jézus. És ha visszajön, minden embert megítél. Mind az élőket, mind a halottakat, akik föl fognak támadni. Az igazak kegyelemből örök életet nyernek. A gonoszok saját bűnük miatt örökre elvesznek. A világ végén Isten új eget és új földet teremt, melyben igazság lesz.

Példázatok Jézus visszajöveteléről

Máté 24,32-33. 24,45-51. 25,1-13. 25,14-30.

Izraelről Róm 9-11.

 • Pál szereti Izráelt és imádkozik érte (9,1-3; 10,1)
 • Izráel elvetette az evangéliumot (9,31)
 • A pogányok kapják most az evangéliumot (11,11)
 • Egyszer majd Izráel is hisz Krisztus eljövetelében (11,25-26): „A megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegyen. És így az egész Izráel megtartatik” .

Bibliatanulmány: 1Tessz 4,13-18
A thesszalonikaiak kétségbe voltak esve, mert sok hívő meghalt. Pál azt mondja, hogy ne bánkódjanak, mint akiknek nincs reménységük, és vigasztalólag rámutat Krisztus visszajövetelére és a halálból való feltámadásra.

1. Miért nevezi a hívők halálát „elalvásnak”? (13. v.)
2. Mit jelent ez: „mint a többiek, a kiknek nincs reménységük”? (13. v.)
3. Milyen szavakat használ Pál a 14. versben Jézus és a hívők halálával kapcsolatban? Miért teszi ezt?
4. Lesznek olyan emberek is, akik nem halnak meg? (15v.)
5. Milyen jelek előzik meg Krisztus visszajövetelét a 16. vers szerint?
6. Mi a hívők számára a 17. vers szerint Krisztus visszajövetelének dicsősége?
7. A 18. verset így is lehet fordítani: intsétek egymást e beszédekkel. Mire int Pál ebben a részben? És mivel vigasztal?

Kérdések

1. Történnek-e most is események, melyeket az idők jeleiként értelmezhetünk?
2. Mit jelent az antikrisztus szó? Ki az Antikrisztus?
3. Mi a test feltámadása? Ez minden emberre vonatkozik?
4. Hogyan kell a mi korunkban vigyázni és imádkozni?
5. Mi az ezeréves birodalomról szóló tan?
6. Mi az Új ég és Új föld?
7. Túl keveset vagy túl sokat foglalkozunk-e szerinted Krisztus visszajövetelével?
8. Látod-e Isten kezét Izráel történelmében? Hogyan?

Heidelbergi Káté

Miféle vigasztalásod van abból, hogy Krisztus eljön ítélni élőket és holtakat?
Az, hogy minden háborúságom és üldöztetésem közepette fölemelt fővel várom a mennyből azt a bírót, aki azelőtt értem Isten ítélőszéke előtt állt, és rólam minden kárhoztatást elvett; hogy ő minden ellenségét, akik nekem is ellenségeim, örök kárhozatra veti, engem pedig az ő többi választottaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe önmagához átvisz.
Lk 21,28; Róm 8,23; Fii 3,20; Tit 2,13; 2Thessz 1,6-10; Mt 25,41-43; Mt 25,34

Idézetek

 • Ha Krisztus holnap visszajönne, ma még elültetnék egy almafát (Luther)
 • Nem illik hát félnünk ez ítélettől, hogy ránk nézve borzasztó leszen? A legkevésbé sem. Hiszen csak az ő ítélőszéke elé kell állnunk, aki nekünk oltalmazónk, s aki ügyünket kezébe vévé. (A genfi egyház kátéja: 86. kérdés és felelet)
 • Az idők jelei által emlékezteti a Vőlegény a Menyasszonyát arra, amit mondott. Azt mondja ezekkel, hogy nem felejtette el ígéretét. És a Menyasszony ezekben a jelekben örömmel látja, hogy jön a Vőlegénye. (Veldkamp: Az ember Fiának napja).

Imádság

Maranatha - Urunk, jöjj!!

Uram, Krisztusom,
bűnének kínjai közt vergődik ez az embervilág.
Az ember mindenre képes,
hogy saját tűnő hatalmának látszatát felépíthesse,
azt - akár emberéletek árán is - fenntarthassa.

Tudom, Uram, hogy a Te kegyelmed az,
ami miatt még tűröd a gonoszságnak
ezt a tobzódását.

Tudom, hogy Te azt szeretnéd, Uram,
hogy még ebből a mélységből is
minél többen hozzád hazataláljanak.

Kérlek, Uram,
kérlek ezért a végzetes útra tért bolygóért!
Add, hogy amíg tart a kegyelmi idő,
a Te hitvalló gyermekeid szolgálata által
megnyíljanak a szívek,
megváltozzanak az emberi életek,
hogy amikor Te visszajössz erre a földre
ítélni élőket és holtakat,
sokak ismerhessék fel saját nevüket
az Élet Könyvében felírva!

ÁMEN

„Ezt mondja, a ki ezekről bizonyságot tesz:
Bizony hamar eljövök.
Ámen, bizony jövel Uram Jézus!”
(Jel 22,20)