Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 371849
  • Egyedi látogatók: 73822
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

12. Fogantaték és születék (ÉK 310. ének)

Karácsonykor a mi Urunk Jézus Krisztus születésére emlékezünk. Hisszük, hogy az Isten Fia egyszer emberré lett, és mint egyszerű gyermek nagy szegénységben megszületett, hogy minket bűneinkből megváltson. Úgy született, mint minden gyermek. Teste és vére Máriából való. Ez jelenti azt, hogy valóságos ember volt. Az emberi életet élte a bölcsőtől a koporsóig. De fogantatása természetfeletti volt. Gábriel angyal azt mondta Máriának: „A Szentlélek száll tereád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért ami születik is, szentnek hivatik, Isten Fiának” (Lukács 1,35). Tehát míg mi bűnben fogantattunk és születtünk, Jézus nem. Anyja, Mária is bűnös volt. Jézus azonban, mint valóságos Isten, bűn nélkül való.
Isten már az Ószövetségben megígérte eljövetelét. Szólt arról is, hogy Jézus Júda nemzetségéből, Dávid családjából származik.

Mária: „Kegyelembe fogadott”, „áldott vagy te az asszonyok között” (Lk 1,28). „Mi közöm nékem te hozzád, oh asszony?” (Jn 2,4). „Kicsoda az én anyám; és kik az én testvéreim?” (Mt 12,48). „Asszony, ímhol a te fiad!” „ímhol a te anyád!” (Jn 19,26-27). „Az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával, és az ő atyjafiaival együtt” (ApCsel 1,14).
Mária tisztelete: Isten anyja. Örökké szűz. 1854: szeplőtelen fogantatásának dogmája. 1950: Mária mennybemenetelének és társmegváltó-voltának dogmája, (marialogia - a római katolikus egyház tana)

Bibliatanulmány: Mt 1:16-17, 16-17
Máté közli Jézus nemzetségtáblázatát. Ebből kitűnik, hogy Jézus valóságos ember volt,
ősei voltak, mint bárki másnak. A 18. verstől arra mutat rá, hogy Jézus Isten Fia volt.

1. Miért Ábrahámmal kezdi Máté a nemzetségtáblázatot, és nem Ádámmal?
2. Miért mondja az I. vers Jézust Dávid és Ábrahám fiának?
3. Ki volt Jákob legidősebb fia? Miért Júdát említi a 2. vers?
4. Ki az a négy asszony, akiket a 3-6. versekben találunk? Mit tudsz ezekről az asszonyokról? Miért kerültek bele Jézus nemzetségi táblázatába?
5. Hogy olvasod ki a 16. versből, hogy Jézus Szűz Máriától született?
6. Máté a 17. versben (elrejtve) a 7-es számot használja. Hogyan? Miért teszi?

Kérdések

1. Hány hétig tart az advent?
2. Sorolj fel példákat arra, hogy Jézus igazi ember és valóságos Isten volt.
3. Ismersz olyan embereket az Ószövetségből, akiknek a születése csoda volt? Miben különbözik ezektől Jézus születése?
4. Jézus emberré léteiét testté léteinek nevezzük, mivel a János 1,14-ben ez van megírva: „Az Ige (Isten Fia) testté lett” . Miért van ez így?
5. Követett-e el Jézus bűnt? Volt-e bűne?
6. Hozzátartozik-e a karácsonyfa és az ajándék a karácsonyhoz?
7. Miért december 25-én és 26-án ünnepeljük a karácsonyt?
8. Ki volt Keresztelő János?
9. Mi a Mária-tisztelet?

Heidelbergi Káté

36. Mit használ neked Krisztus szent fogantatása és születése?
Azt, hogy ő közbenjárónk, aki ártatlanságával és tökéletes szentségével Isten előtt elfedezi bűneimet, melyekben fogantattam.
Zsid 2,16-17; Zsolt 32,1; 1Kor1,30

Imádság

Fogantaték és születék

Uram, Jézus Krisztus!
Te tudod, mit jelent embernek lenni,
hiszen ugyanúgy emberi testben éltél,
ahogyan a Mindenható Isten
minden teremtett ember-gyermeke.

Uram, Jézus Krisztus!
Te ismersz engem,
jobban, mint én önmagamat.
Tudod, hogy mennyire vágyom arra,

hogy útkereséseimben Te utat mutass,
hogy roskadozó létemben támogass,
hogy döntéseimben példa légy nekem,

de mindezekben, és mindezek felett:
bennem megszületésed, megelevenedésed által
megváltsd bűneiből,
és szereteteddel szenteld meg az életem!

 

„Mikor pedig ezeket magában elgondolta:
ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván:
József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát,
a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott,
a Szent Lélektől van az.
Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak,
mert ő szabadítja meg az ő népét
annak bűneiből.”
(Mt 1,20-21)