Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 376364
  • Egyedi látogatók: 75154
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

20. Az egyház története (ÉK 390. ének)

A nagy egyházszakadás 1054-ben történt a keleti és nyugati egyház között. Azóta létezik a Keleti-ortodox egyház (vagy görögkeleti egyház), és a pápa fennhatósága alatt álló római katolikus egyház. A 16. században keletkeztek a reformáció egyházai. Hazánkban a mohácsi csatavesztés körüli időkben indult el a reformáció. Először a lutheri reformáció hódított, majd
nemsokára a kálvini, és szinte egy időben lépett fel az unitarizmus. Szinte az egész ország protestánssá lett. A reformáció ily nagy mérvű térhódítása ellen indította el hazánkban a katolikus, osztrák uralkodóház az ellenformációt. Ennek a kornak hősei voltak a gályarab prédikátorok. Csak II. József türelmi rendelete szüntette meg némiképpen a nagy elnyomást.
A 19. században különféle szekták keletkeztek hazánkban is. A második világháború után a Jehova tanúi kivételével a volt szekták szabad egyházakká lettek, közös tanácsot alakítottak, szabadon működhetnek. Megalakult a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Kapcsolatot tartunk a világ egyházaival az Egyházak Világtanácsában (EVT), tagja vagyunk a Reformátusok Világszövetségének (RVSz).

AUGUSTINUS 354-430: A nagy egyházatya. Anyja, Monica, keresztyén volt, apja pogány. Az anya sokat imádkozott fiáért („egy gyermek, akiért annyit imádkoztak és akiért annyi könny hullott, nem veszhet el”). Augustinus azt tanította, hogy az ember teljesen romlott, szemben Pelagius-szal, aki tagadta az eredendő bűnt.

LUTHER MÁRTON 1483-1546: Wittenbergben 1517. október 31-én kiszögezte 95 tételét a vártemplom kapujára. Azt tanította, hogy az ember hit által igazul meg, nem a jó cselekedetek jutalmául. Lefordította a Bibliát német nyelvre.

ZWINGLI ULRICH 1484-1531: Svájci reformátor. A kappeli csatában esett el, mint tábori lelkész.

KÁLVIN JÁNOS 1509-1564: Fő műve: Institutio Religionis: A keresztyén vallás rendszere. Bibliamagyarázatokat írt a Jelenések könyve kivételével az egész Szentíráshoz. Genfben egyetemet alapított.

Olvasd el!

1 Kor 3,1; Uán 1-4; Jel 2 és 3.

Kérdések

1. Nevezd meg a három reformátort!
2. Mi Kálvin fő műve? Hol volt Kálvin évekig lelkész?
3. Mire emlékezünk október 31 -én?
4. Említs néhány különbséget a római katolikus egyház és a reformáció egyházai között.
5. Mit tudsz a görögkeleti egyházról?
6. Mit jelent ez a szó: ökumené? Mi az ökumenikus mozgalom?
7. Mi az Egyházak Világtanácsa?
8. Ki volt Augustinus?

Idézetek

  • A vértanúk vére az egyház vetőmagja. Nem félek meghalni, ha halálommal használhatok az evangéliumnak. (Kálvin jelszava)
  • Gyermekeim, ragaszkodjatok a Heidelbergi Káté tanításaihoz! (Kohlbrugge mondta halálos ágyán)

Imádság

Gondviselő Istenünk!

Hisszük és valljuk, hogy a Te hatalmad alatt áll
a teremtet világ, az emberiség történelme.

Különösképpen is tapasztalhatjuk
a Te óvó és felemelő kezed cselekvését
a krisztusi Egyház évezredeinek eseményeiben,
a népedet Általad kiválasztott vezetőként irányító
emberek életében is.

De látjuk azt is, Urunk,
és mély bűnbánattal valljuk meg Teelőtted,
hogy az ember,
a Te Egyházadban élő ember is
mindig kész volt arra,
hogy a szeretet hatalmát felcserélje
a hatalom szeretetével.

Kegyelmed kiváltképp való megmutatkozása az,
hogy Te elhívott szolgáid
gyakorta méltatlan élete ellenére is
nem szűntél meg ránk árasztani
megmentő, megtartó kegyelmedet.

Add, Urunk, hogy okuljunk, tanuljunk
az előttünk élt hívő eleink életéből!
Tévedéseiket, hibáikat kiküszöbölhessük,
és mindazt, amit Rólad megismerhetünk
az Ő életük és szolgálatuk által,
azt Neked odaszánt élettel vihessük tovább!

ÁMEN

,Légy hű mind halálig, és néked adom az életnek koronáját.”
(Jel 2,10/b)