Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 368953
  • Egyedi látogatók: 72846
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

6. A bűneset (ÉK 209. ének)

Miért van nyomorúság a világban? Hajlandók vagyunk Istent okolni minden bajért (Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról... 1Mózes 3,12), vagy a bűnt másként elhárítani magunkról (A kígyó ámított el engem. 1Mózes 3,13). Isten azonban az embert jónak, a saját képére és hasonlatosságára teremtette. Ez azt jelenti, hogy megismerhette Istent, és
képes volt rá, hogy szentül éljen, tökéletes engedelmességben Isten iránt.

A bűneset után az ember nem Isten képmása többé. Ádám és Éva hallgatott a Sátánra, és megszegte Isten próbára tevő parancsát. Ennek az eredménye az, hogy az ember elszakadt Istentől. A büntetés nem maradt el. S azt az ember nagyon megérdemelte. Isten kétféle büntetéssel büntet, időlegessel és örökké tartóval.

A legsúlyosabb büntetés az örök halál; az „Istentől-elhagyatva-lenni” állapota, a pokol. Hogy milyen súlyos ez a büntetés, azt a Golgotán látjuk, ahol Krisztus elhagyottan függ a kereszten és így kiált: „Én Istenem, én Istenem! Miért hagytál el engem?” Ádám és Éva Paradicsomban elkövetett bűne átszáll mindnyájunkra. Ádám az egész emberiséget képviselte. Ezt a bűnt
nevezzük eredendő bűnnek.

A bűn miatt megromlott akaratunk. Nincs többé szabad akaratunk, mint ahogy a humanizmus állítja. Különösen Luther Márton cáfolta tanításukat, és azt állította, hogy akaratunk a rosszhoz van kötve és nem tudunk saját magunktól jót tenni. Évszázadokon keresztül tagadták a teológusok az eredendő bűn tanát. Többek közt Pelágius angol szerzetes, aki azt tanította, hogy Ádám csak rossz példát adott, és az embernek születésekor nincs bűne.

Mivel az eredendő bűnt örökölve az ember „halott a vétkei és bűnei miatt”, csak újjászületés által juthat új életre. Mi az újjászületés? A Szentlélek munkája a szívünkben, mely által hiszünk Jézus Krisztusban és újra engedelmeskedünk Istennek.

Újjászületés

  • Új szívre van szükségem. „Tiszta szívet teremts bennem, óh Isten” . Zsolt 51,12: „Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát” . Jn 3,3
  • Újjászületés: 1. újonnan születni, 2. felülró'l születni.
  • A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született. (Jn 3,8).

A megtérés

Ádám bűnesete miatt minden ember romlott természettel születik, aminek következménye a bűnös életmód. A bűn gyökere az engedetlenség, az Isten Igéjétől és törvényétől való elfordulás. Isten jósága mellett a Biblia nyilvánvalóvá teszi az emberi gonoszság és romlottság hatalmát is, ami alól az ember képtelen saját erejéből kiszabadulni. Ez a kilátástalan helyzet Isten természetfölötti beavatkozását tette szükségessé. A Szentlélek által megelevenített Ige teszi képessé a bűnös embert arra, hogy romlott életmódjával szakítson, és az Úr akarata szerint éljen. Ez az átfordulás jelenti a megtérést.

A megtérés mozzanatai:

  • A bűnbánat, amely belső akarati döntésre épül, és Isten szerinti megszomorodás a bűn miatt, a megalázkodás Isten előtt, amelyben a megtérő elismeri bűnösségét,
  • Jézus Krisztus engesztelő áldoztának személyes elfogadása és az Ő segítségül hívása, a bűnök őszinte, töredelmes szívű megvallása, elszakadás a bűnös cselekedetektől és életmódtól, ezek elhagyása, és odaszánás Jézus Krisztus követésére.
  • A megtérés gyümölcse a megigazulás, ami azt jelenti, hogy Isten Jézus Krisztus igazságát a megtértnek tulajdonítja, aki felszabadul a végső kárhoztató ítélet, a bűn és a bűntudat érzése alól, és hiszi, hogy Jézus Krisztus által örök életet nyert.

Bibliatanulmány: Zsolt 51,1-13
Dávid vétkezett Betsábéval. Nátán próféta eljön hozzá és megfeddi ó't. Dávid megbánja
bűnét.

1. Mi az, hogy éneklőmester? (1. v.)
2. Isten melyik parancsa ellen vétkezett Dávid Betsabéval?
3. Mit jelent: „az én vétkem szüntelen előttem forog” (5. v.)?
4. Miért mondja Dávid: „Egyedül te ellened vétkeztem” (6. v.)? Nem vétkezett emberek ellen? Kik ellen?
5. Melyik versben vallja meg Dávid eredendő bűnét?
6. Mi az izsóp? (9. v.)
7. A 13. versben Dávid azt mondja: „És a te szent lelkedet ne vedd el tőlem” . Dávidé volt-e a Szentlélek és Isten gyermeke volt-e, amikor vétkezett?

Olvasd el!

1 Móz 3; Zsolt 51; Mk 12,28-44; Lk 15,11-32; Jn 3; Róm 3,9-20; Róm 5.

Kérdések

1. Mit jelent, hogy Ádám és Éva Isten képére teremtettek? (1 Móz 1,26)
2. Milyen két fa állt az Édenkert közepén? (1 Móz 2,9-17).
3. Mi Isten próbára tevő parancsa? (1 Móz 2,16-17)? Mi a büntetése e parancs áthágásának?
4. Mi az eredendő bűn? Mit mond róla Pál a Róma 5,12-ben? Kik tagadják ezt a tant?
5. Hogyan mentegetőzik Ádám? És Éva? (1 Móz 3,8-13).
6. Sorold fel a bűneset néhány következményét!
7. Minden betegség büntetés? (Jn 5,14; Jn 9,3).
8. Milyen büntetés sújtotta az első világot? (1 Móz 6,6-8).
9. Milyen tíz csapás sújtotta Egyiptomot?
10. Mi az újjászületés? Mit mondott arról Jézus? (Jn 3,1-6).
11. Sorolj fel néhány bűnbánati zsoltárt.
12. Sorolj fel néhány időleges büntetést. Mi az örök büntetés?
13. Mit tanít a római katolikus egyház az ember bűnösségéről?
14. Mit a humanizmus?
15. Mit tanít a Biblia az ördögről?
16. Mit szólsz ehhez a mondáshoz: Nem tehetek arról, hogy bűnös vagyok, mert annak születtem?
17. Tudod-e, hogy újjászülettél-e? Ha igen, hogyan?

Idézetek

Luther asztali beszélgetéseiből:
Luther egyszer azt mondta Dr. Jónásnak, amikor a borbély a haját és szakállát nyírta:
Az eredendő bűn az emberben nagyon hasonlít az ember szakállához, mely, bár ma lenyírták, holnap mégis kinő, és ez addig tart, míg az ember él; csak akkor fejeződik be a folyamat, ha az ember meghal. így marad meg az eredendő bűn is életünkben, amíg a földön vagyunk, de ellene kell állnunk, és mindig újból le kell nyírnunk.

Heidelbergi Káté

8. Annyira megromlottunk tehát, hogy minden jóra képtelenek, de minden gonoszságra kaphatók vagyunk?
Igen; ha csak Isten Lelke újjá nem szül bennünket.

Jn 3,6; 5Móz 6,5; Jób 14,4; 15,16. 35; Ézs 53,6

Imádság

A bűneset

Arcod, amit nekem ajándékoztál, Uram,
elveszítettem, sőt tönkre tettem.
Hordozom magamtól másíthatatlanul
azt az embert, aki nélküled lettem.

Ijeszt az emberi céltalanság,
hogy minden tervem,
mindaz, mit a fejembe vettem,
csak töredék, hisz időleges.

Ahová nélküled jutnék,
félelmet ébreszt bennem,
és esdve nyújtom ki feléd kezem:
Könyörülj rajtam, Istenem!

Keresztként körvonalazódik
előttem könyörületed.
Ahogy, Krisztusom, magadra vetted
mindazt, amivel én nem bírhatok.

Köszönöm, hogy velem csodát teszel,
és engedsz lélekben újjászületnem,
hogy elveszett önmagam helyett
Te szüless meg bennem!

ÁMEN

„Ímé én vétekben fogantattam,
és bűnben melengetett engem az anyám.“
(Zsolt 51,7)