Címlap

Felnőttek konfirmációja

A felderítési adatokból előbukkan, kik azok, akik nem kon-firmáltak, esetleg meg sincsenek keresztelve, és nem esküdtek esetleg még polgárilag sem, vagy csak az egyházi esküvő maradt el. A lelkipásztori látogatás folyamán az illetőkkel erről is elbeszélgetünk, megmondjuk, hogy többen is vannak ilyen helyzet¬ben, és értesítést fogunk küldeni, amikor (rendszerint úrvacsorá¬val járó, nagyobb ünnep előtt) egyhetes intenzív felnőtt konfir¬mációi előkészítőt tartunk, és a szombat esti istentisztelet alkal¬mával megkonfirmáljuk őket. (Az egyhetes intenzív kurzusra sokkal szívesebben jönnek, mint a hónapokig húzódó, heti egy alkalomra, amelynek az időpontját el is felejtik, vagy nem tudják előre betervezni.) Ez az egy hét, amelyen az esti bűnbánati isten-tiszteleten is ott vannak, missziói alkalom. Vigyázzunk arra, hogy a beszélgetésre is jusson idő, hogy megnyíljon előttünk a szívük, és közzel kerüljenek Krisztushoz. Ezalatt nem azt értjük, hogy formálisan a megtérésre hívjuk fel őket. Hiszen ők már itt vannak, nem tagadók, hanem szeretnék megismerni jobban a hi¬tünket. Különben is vigyáznunk kell arra, hogy egyenlő partner¬ként kezeljük őket. Ha azt érzik, hogy mi felülről lefelé akarjuk térítgetni őket, akkor, talán egy kicsit jogosan is, beképzelt fari-zeusoknak fognak bennünket nézni, és nem veszik át tőlünk az Igét és a tanítást. Beszéljünk világosan, áttekinthetően, röviden. Fontos, hogy mondanivalónkat jó példákkal, esetleg rövid törté-netekkel szemléltessük is. Mutassuk meg a Szentírás üzenetének a mindennapi életben gyökerező realitását. Ennek a hétnek ko¬moly, rendszeres tanmenete és anyaga kell hogy legyen:


1.    Honnan tudunk Istenről? — Isten létezése — a teremtésben Isten bölcsességének tudományosan is kimutatott valósága. Isten üzenete: a Biblia.
2.    Az ember teremtése, a bűneset, az ember nyomorúsága.
3.    Jézus Krisztus és az ember megváltása.
4.    A Szentlélek, a Szentháromság és a Sákramentumok.
5.    A gondviselés, Isten törvénye, az ember hálája, az imád¬ság.
6.    Az egyház, a konfirmáció, a keresztyén élet.


A tanításnak sok szemléltető képpel, az életből vett, szemé-lyes hit melegével kell történnie. Az apostoli hitvallást, az Úrimádságát és még pár kérdést természetesen könyv nélkül is tud-niuk kell, de a lényeg az, hogy ez alatt a pár nap alatt a szeretet légkörében Isten közelébe jussanak.
A konfirmáció közös megbeszélés alapján vagy csak a pres-biterek előtt, vagy a szombat esti istentisztelet keretében törté¬nik. (Ez az utóbbi kívánatosabb.) Másnap a gyülekezettel vesz¬nek úrvacsorát.