Címlap

ERKÖLCSTAN vagy inkább HITTAN?

Melyikre írassam vagy átírassam a gyermekem?

Szeretettel köszöntünk benneteket, akik már döntöttünk egy fontos kérdésben, hogy hit- és erkölcstanra vagy erkölcstanra járjon a gyermekünk. Akiknél nem egyértelmű a választás, hogy erkölcstanra vagy inkább hittanra írassam a fiam/lányom, azokhoz szeretnénk felebaráti módon szólni, mint szülő, nagyszülő, tanár.


A Biblia szerint örök életre lettünk teremtve. Az örökéletnek két helye van a Biblia szerint: a mennyország és a pokol.

Egy szülő mindig a legjobbat akarja a gyermekének, de a legeslegjobbat akkor teszi, ha lehetőséget biztosít neki arra, hogy megismerje az élő Istent, és így az örök élet, a mennyország felé vezető utat is.

A hittanórákon a Bibliát, az élő Isten szavát vesszük alapul, amely örök és állandó, és évezredek elteltével sem változott.

A hittanórákon az a cél, hogy az életkori sajátosságokat figyelembe véve, a biblia történetein keresztül megismerjék az élő Isten szeretetét, és felismerjék saját életükben is az ÚR féltőn szerető gondviselését. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermeknek ne csak vallása, hanem élő hite és személyes kapcsolata legyen Istennel.

Amíg az illemtan-erkölcstan külsőleg próbálja szabályozni a gyermek viselkedését, addig a hittanórán Isten Szentlelke belülről alakítja, formálja a gyermek szívét, gondolkodását, és ennek eredményeként nem kényszerből, hanem belső meggyőződésből teszi a jót. A Szentlélek, olyan lelki iránytű, aki mindig a gyermekkel van és segít eldönteni, mi a helyes, és mi a helytelen.

Az Isten beszédének az Isten szeretetének megismerése által a gyermek nyitottabbá válik osztálytársai felé. E teljesítmény centrikus világban jobban tudja elfogadni a másik hiányosságát, gyengeségét, így a saját magáét is. Könnyebben bocsát meg másoknak, őszinte, igaz kapcsolatokat teremthet, mely által kiegyensúlyozott életet élhet.

Tapasztalatok szerint a gyermekek nagyon szeretnek hittanra járni. Alsós csoportokban a hittanos tematika főként a játékra, az élményre épül. A lényeg, hogy különböző módszerek segítségével a gyermek minden érzékszervével érezze és lássa meg, hogy jó az ÚR, szereti őt Isten.

A magas óraszám, az egyéb szakkörök, foglalkozások leterhelik a gyermeket, a hittanórán felüdülnek, feltöltődnek, olyan lelki töltést kapnak,hogy újult erővel, más szemlélettel győzik le a mindennapi nehézségeket. Sőt, sok szülő elmondta, hogy otthon lelkesen beszélnek az aznapi bibliai történetről, Istenről, Jézus csodáiról, és nemegyszer a gyermekek vezették el a szülőket Istenhez.

Az idő rohan, gyorsan eltelik az élet, ami a történelem tengerében egy csepp, és mindenki számára eljön az a pillanat, amikor Isten elé kell állnia, aki hisz annak is, és aki nem hisz, annak is. Tudjuk, hogy más tantárgyak is fontosak, de Isten nem azt kérdezi az utolsó napon: Fiam/lányom! Mondd el a Pitagórasz tételt! Hanem azt, hogy ismersz-e engem? Tudod-e, milyen áldozatot hoztam érted? Elfogadtad-e ezt az áldozatot? A hitből fakadóan milyen cselekedeteid voltak a földön? Észrevetted-e a nyomorultat?

Kívánjuk, hogy ezek átgondolásával hozzanak felelősségteljes döntést a szülők gyermekük életével, jövőjével kapcsolatban.

Gondolják alaposan végig, hogy gyermekük a hittan keretében megismerheti a Biblia tanítását. Isten teremtő, megváltó munkáját, szeretetét és kegyelmét, nem csak az emberi változó és vitatott normákat, amiről az általános erkölcstan szól.

Isten mindennél jobban szereti az embert. Ezt a Biblia tömören és egyértelműen fejezi ki: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, ha valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16)

Ezért érdemes hittanra íratni a gyermeket, hogy megismerje Istent, és az Ő világát. „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél: a Jézus Krisztust”. (Jn 17,3)

Aki hittanra jár, megismerheti ünnepeinket, amelyeket azért adott Isten, hogy kijelentse magát nekünk FIÁN, az ÚR JÉZUSON keresztül. A Karácsony, Nagypéntek, Húsvét, Pünkösd, mind-mind az ÚR JÉZUSHOZ köthetők. Ezek lényege, hogy Isten gondoskodó szeretetével az embert örök életre akarja segíteni és nem akarja, hogy bárki elvesszen. Ha ezeket nem ismeri meg gyermeked, nem is tudhatja, hogy ezek miről szólnak? Nem is tudhatja, hogy az örök élet ajándékát, hogyan fogadhatja el ISTENTŐL?

Karácsonykor egy kisgyermek formájában jött a földre az Isten fia. Majd felnőtt, tanított és Nagypénteken meghalt értünk, bűneinket felvitte a keresztfára és feltámadott Húsvétkor. Legyőzte az örök halált. Isten iránt engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ezzel az áldozattal Isten megbékélt a világgal és az emberrel. Aki hisz ebben a váltsághalálban, ebben a helyettes áldozatban, akinek fáj a bűn és beismeri, hogy az ő bűnei miatt is kellett a kereszthalál, annak ISTEN megbocsát, gyermekének tekinti. ISTEN és a bűn, tűz és víz, kibékíthetetlenek. Isten bennünket JÉZUSBA vetett hitünkért, az Ő áldozatáért tekint tisztának, bűntelennek, ami feltétel a mennyországba jutáshoz. Ezt tanítja a Biblia.

ISTEN MA VÁLASZTÁSRA HÍV

Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is! Szeresed az Urat, a te ISTENEDET hallgass szavára, és ragaszkodj hozzá…” (5Móz 30,19–20a)

És ha jót akarunk a következő generációnak, nem általános emberi értékeket tanítunk gyermekeinkkel, ami egy széles vallási piacot nyit meg: a reinkarnációt, a horoszkópot, tetkót, a jóslást, a magyar vallást. Mert az emberi lélekben vákuum van, ahol vagy egy bálvány vagy ISTEN Lelke vesz lakozást. ISTEN előtt utálatosak a bálványok világa, ami az ördög világa. Amiből az előbb taglalt istentelen élet és a reménytelen lelki halál lesz. „Ne legyen köztetek varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik.” (5Móz 18,11–12a)

Annak is örülhetünk, hogy gyermekünk az öt érzékszerve mellé a hittanoktatás révén kap egy hatodikat, a hitet, amellyel el tud igazodni a nem látható világban is. Hinni kezd a teremtő Istenben. Így neki és hittanra járó társainak is természetes lesz, hogy a Nap felületéről jövő forró sugárzás hogyan szelídül meg, míg a Földre ér. Hogy milyen precíz „mérnök” volt, aki kiszámította a Nap-Föld-Hold távolságot, és azt, hogy pontosan ennyi a gravitáció, és hogy milyen milyen hasznos az apály-dagály frissítő hatása. Más lélekkel gyönyörködhetnek a sokszínű természetben, és a tenger világában. És más szívvel hallgatják Bach muzsikáját, a karácsonyi énekeket és Himnuszunkat. Más szemmel látják Rembrandt „A tékozló fiú”. c. festményét és a templomtornyokat. Érzékelik a teremtett világ rendjét, és azt a veszélyt is, amit a felelőtlen emberi tevékenység okoz ebben a rendben. Felismerik a saját felelősségüket a teremtés rendjének fenntartásában!

HALLGASS JÉZUSRA

Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy” Ézs 43,1b

Amikor ezt Jézus észrevette, hogy nem engedik hozzá a gyermekeket megharagudott, és így szólt hozzájuk: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,14–16)

Engedjétek, hogy Jézus formálja át a gyermeki szíveket. Sajnos magunktól nem tudunk jók lenni, nem tudjuk magunkat hajunknál fogva kihúzni egy nehéz élethelyzetből, hitünk szerint ehhez mennyei erő kell. És gyönyörködjünk a gondolatban, hogy fiaink, unokáink, amikor dönteni fognak a hittan mellett és szívükben meggyökereznek a Biblia igéi, ezzel egy egyetértőbb, békésebb Magyarországot fognak építeni.

És becsüljük meg tanítóinkat, hittantanárainkat, akik hasonló lelkülettel végzik a rájuk bízottak nevelését. Akik hiszik, hogy hazánk jövője az ISTEN előtt élő nemzetben van. Azt gondolom, hogy a tanácsunk egyértelmű: Szeresd az ISTENT és felebarátodat, mint magadat. Hogy hogyan, azt a hittanórán is megtanulhatja fiad/lányod.

 

Kedves Presbiter Testvérem! Kérlek, hogy a helységed óvodájában, és iskolájában kérd meg az igazgatót, hogy az intézmény honlapjára tegyék fel ezt a hittanra buzdító írást, hogy a szülőknek könnyen elérhető legyen.

Gödöllő, 2021. január 25.
dr. Judák Endre, dr. Voglné dr. Szathmári Ilona, Mester Lajosné,
Szabados Tamás presbiterek

CsatolmányMéret
hittan_ vagy_erkolcstan.pdf74.1 kB