Üdvözöljük a honlapon!

Kedves presbiter és gyülekezeti munkás testvérek, barátaink, szeretettel köszöntünk Benneteket a presbiterképzési honlapunkon!

A Magyar Református Presbiteri Szövetség célja elsőrenden, hogy segítsen a presbiterek hitre jutásában.  Majd a megtért, Jézust Urának valló és követő testvér tanítása, képzése, gyülekezetbe vezetése a következő lépés..  Abban is segíteni szeretnénk, hogy a gyülekezetben megtalálja minden presbiter a helyét A kegyelmi ajándéka szerint a Krisztustest tagja lehessen és örömmel, boldogan szolgálja az ő Urát és szeresse a testvéreit.

A magyar szó azért szerepel címünkben, mert a református ember különösen kötődik hazájához, nyelvéhez és közéleti felelősséget is érez. Így állandó imádságunk, hogy minden magyar gyermek alanyi jogon hallhasson az Úr Jézusról órarendbe iktatott hittanórán...

Ezekhez a feladatokhoz  ad segítséget a PRESBITER újság, a PRESBITERI FÜZETEK, amelyek most a honlapra kerültek. Ezekre a médiákra támaszkodva szervezzük, tanácsoljuk a kisköri, megyei, kerületi, országos, kárpátmedencei konferenciákat és közkinccsé tesszük a konferencia beszámolókat.Továbbá elősegítjük a kárpátmedencei egyháztestek között a jó gyülekezetépítési gyakorlatok átvételét.

A honlap célja, hogy a konferenciák előadásaihoz bárki számára letölthető anyag legyen. Bármilyen témában hamar tudjon tájékozódni és az eddigi gyakorlatnál könnyebben tudja felépíteni pl. egy  egyházmegye az éves képzési programját. Természetesen a honlap egyéni tanulást is lehetővé tesz. Felújíthatjuk bibliaismeretünket, káté tanulmányainkat és ezenkívül a presbiterek számára fontos gyakorlati ismereteket is adunk.

Fontosak a missziói kérdések. A családdal, fiatalokkal, az idősekkel való törődés, ami a látogatás gyakorlatában ölt testet. Erről is bőven olvashatnak a testvérek.

A honlapot állandóan fejlesztjük és megköszönjük a testvérek visszajelzéseit, javaslatait a Judak [dot] Endre [at] gek [dot] szie [dot] hu és a szovetseg [at] presbiter [dot] hu e-mail címeken.

Szeretettel a Magyar Református Presbiteri Szövetség elnöksége

Presbiteri konferencia: Hatvani Református Gyülekezet

Új témát felölelő videóval bővült a Presbiteri konferenciák menüpont, a friss tartalom elérhető a főmenüben, vagy az alábbi linkre kattintva: Presbiteri konferenciák

Életkérdések 2016. november: Templomi építészeti stílusok lelki háttere

Új témát felölelő videóval bővült az Életkérdések menüpont, a friss tartalom elérhető a főmenüben, vagy az alábbi linkre kattintva: Életkérdések

Presbiteri Konferencia: Fót-Kisalag Református Gyülekezet

Új témát felölelő videóval bővült a Presbiteri konferenciák menüpont, a friss tartalom elérhető a főmenüben, vagy az alábbi linkre kattintva: Presbiteri konferenciák

Templom és iskola szeretetkapcsolata

Új témát felölelő videóval bővült a Presbiteri továbbképzések menüpont, a friss tartalom elérhető a főmenüben, vagy az alábbi linkre kattintva: Presbiteri továbbképzések

Az Úrvacsora Sákramentuma

Új témát felölelő videóval bővült a  Presbiteri továbbképzések menüpont, a friss tartalom elérhető a főmenüben, vagy az alábbi linkre kattintva: Presbiteri továbbképzések

 

Keresztség és Üdvrend

Új témákat felölelő videókkal bővült a Presbiteri továbbképzések menüpont, a friss tartalom elérhető a főmenüben, vagy az alábbi linkre kattintva: Presbiteri továbbképzések

Meghívó

MEGHÍVÓ

„A TEMPLOM ÉS ISKOLA SZERETET-KAPCSOLATA”

Pedagógus csendes nap

a Magyar Református Presbiteri Szövetség Békés Megyei Területi Szervezete

és a Békési Református Egyházmegye szervezésében

 

2015. április 18-án szombaton

a Vésztői Református Templomban

 

Program:

9.30 A Vésztői „Kiss Bálint” Református Általános Iskola volt és jelenlegi diákjaiból szerveződött furulya- és citerazenekar köszöntő műsora és énektanulás

9.45  Nyitó áhítat (Dr. Tóth János MRPSz megyei elnök)

10.05 Köszöntés (Katona Gyula esperes)

10.10 Előadás: Az iskola, mint gyülekezetépítő eszköz (Juhász Sándor lelkipásztor, Vésztő)

10.35 Vésztői hittanos gyermekek műsora

10.50 A Békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium pedagógusainak gondolatai és bizonyságtételei:

            Gellénné Körözsi Eszter (magyar-ének szak), Egeresi Julianna (földrajz szak), Bagita Attila (történelem szak)

11.20  A Magvető Általános Iskola kórusának műsora

11.30  Kérdések, hozzászólások, javaslatok a jelenlevő pedagógusok részéről a tantestület és a gyülekezet együttműködésével kapcsolatban. (Moderátor: Dr. Judák Endre, MRPSz Presbiterképzési Bizottság elnöke)

12.15  Előadás: Érzékszerveink csodálatos rendszere (Dr. Szabó Károly, MRPSz Délpesti em.ter.szerv. elnöke)

13.00  Bizonyságtétel: A hívő keresztyén és a gyülekezet kapcsolata (Pataky László presbiter, Gyula)

13.15  A pedagógusok könyvajándékának átadása (Katona Gyula esperes, Dr. Tóth János elnök)

13.20  Záró imaközösség, áldás (Juhász Sándor lelkipásztor)

13.30 Közös ebéd

 

Jelentkezési határidő létszám megjelölésével: 2015. április 15.

Hittan és erkölcstan vagy csak erkölcstan! Melyiket válasszam?

 

     Ez  a határidős döntés vár most az  elsősök és ősszel az ötödikesek szüleire.    

     A keresztyén ember Bibliára alapozott hite szerint a halál után van örök élet vagy örök kárhozat.

      Ahhoz, hogy az örökkévalóságban gyermekeinkkel együtt lehessünk, meg kell ismerni nekem is, gyermekeimnek is  ISTEN fiát, az Úr Jézus Krisztust. Mit adott nekem az Ő halála és feltámadása által?

      Most részesei vagyunk egy minősített időnek, amikor  gyermekeink órarendbe iktatottan, fogékony korban megismerhetik Isten kijelentését, teremtő munkáját, és a bűnös ember iránti mentő szeretetét.  

    . Ha gyermekink ezeket nem ismerik, nem is tudhatják meg, hogyan lehet átvenni ISTENTŐL az örökélet ajándékát?.

      A Biblia szerint így: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, ha valaki  hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” Ján.3.16

      A csak erkölcstan olyan, mint a homokra épített ház, nincs alapja. Csak viselkedésformákat tanít, csak a földi koordinátákban mozog. Én és a másik ember ISTEN nélkül.

 

Remélem, segítettem a döntésében.

 

Tisztelettel:

Dr. Judák Endre, nyug. egyetemi docens

a Magyar Református Presbiteri Szövetség képzési titkára

 

 

Meghívó

 

 

Szeretettel hívjuk kedves testvéreinket a következő presbiteri találkozóra, amelyet

a kistarcsai református templomban tartunk 2013. április 21-én 15 órai kezdettel

 

Program:

 

15.00   Köszöntés és áhítat. A tíz okos szűz és a tíz bolond szűz története alapján. Riskó János lp.

15.30  Káté kérdés-felelet olvasása 38. Úrnapja.

15.35  Bibliaiskola – Kispróféták (Náhum, Habakuk, Zofóniás) Tóth-Kása István ny.lp.

16.05  Mikor éltek, miről szóltak? Igehelyek, amelyeket jó megtanulni ezekből a könyvekből.

Olvassátok fel és adjatok egy-egy példányt a gyülekezeteknek (15 példány).

Náhum – Fót-Központi presbitérium képviselői;

Habakuk – Isaszegi presbitérium képviselői;

Zofóniás – Gödöllői presbitérium képviselői (5-5 perc)

16.20  Szeretetvendégség

16.50   A Heidelbergi Káté és a református önazonosság. Cs. Nagy János, budakalászi lp.

17.20  Mit jelent az, hogy református vagyok? Fót-Kisalag és Őrszentmiklós (6-6 percben)

17.40  Bizonyságtétel a fogadó gyülekezetből

17.55  Bejelentések

18.00  Imaközösség a helyi gondnok záró imádságával, áldás

 

 

A rövid szolgálatok 5-6 perc időtartamúak, ez egy normál tempóban felolvasott A/4 oldalt jelent 12-es betűnagyságot feltételezve. Ezt kérjük betartani, mert sok jogos kritika ér bennünket a jelölt idő túllépése miatt.

Kérjük a presbitériumokat, hogy kötelezzék magukat: minden alkalommal a presbiter testvérek fele jöjjön el, és ezt a gondnokok osszák be. A képzésben való kötelező részvételre egyházmegyei határozat van érvényben. A 2013. esztendőben a Dunamelléki Református Egyházkerület kiemelten fogja kezelni a presbiterképzést. Kérjük a lelkipásztor testvéreket, hogy segítsék a felkészülést!

Mindenkit szeretettel várunk!

 

Kistarcsa, 2013. április 4.

 

 

                                       Riskó János                                       Nagy Ferenc

                                    Lelkipásztor s.k.                                     Gondnok s.k.

 

                               Sípos Bulcsu Kadosa                               Margit István

                                        Esperes s.k.                             Egyházmegyei gondnok s.k.

 

                                                               Gilicza Pál Gábor

                            A Magyar Református Presbiteri Szövetség területi elnöke s.k.