Címlap

KÁTÉ KÉRDÉSEK 1

KÁTÉ KÉRDÉSEK ÉS MAGYARÁZATUK

Dr. Csiha Kálmán

Tudjuk, hogy a Káté három nagy részre oszlik:
Az első rész szól az ember nyomorúságáról, arról, hogy bűnösek vagyunk, és egyszer meg kell halnunk,
a második az ember megváltásáról, arról, hogy Jézus Krisztus bűneinkért való szenvedésével nekünk bűnbocsánatot és örökéletet szerzett.
A harmadik rész szól a háládatosságról. Ide tartoznak a jó cselekedetekkel kapcsolatos kérdések is.

ÚRNAPJA
1. kérdés: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?
2. kérdés: Hány dolgot kell tudnod, hogy e vigasztalással boldogul élhess és halhass?
II. ÚRNAPJA
3. kérdés: Honnan ismered meg a te nyomorúságod?
4. kérdés: Mit követel tőlünk Isten törvénye?
5. kérdés: Megtarthatod-e tökéletesen mindezeket?
III. ÚRNAPJA
6. kérdés: Hát Isten az embert ily gonosszá és fonákká teremtette?
7. kérdés: Honnan van tehát az emberi természet eme romlottsága?
8. kérdés: Annyira megromlottunk-e, hogy a jóra egyáltalán alkalmatlanok vagyunk, minden gonoszra pedig hajlandók?
IV. ÚRNAPJA
9. kérdés: Nem igazságtalanul cselekszik-e azért Isten az emberrel, mikor tőle törvényében olyat követel, amit teljesíteni nem képes?
10. kérdés: Büntetlenül hagyja-e Isten ezt az engedetlenséget és elszakadást?
11. kérdés: De hát Isten nem irgalmas?
12. kérdés: Mivel tehát Isten igazságos ítéletéből ideiglenes és örökké tartó büntetésre vagyunk méltók: miképpen szabadulhatunk meg a büntetéstől és juthatunk ismét kegyelembe?
13. kérdés: Mi magunk képesek vagyunk-e a megfizetésre?
14. kérdés: Hát bárki, aki csak teremtmény, megfizethet-e miérettünk?
15. kérdés: Milyen közbenjárót és megváltót kell tehát keresnünk?
VI. ÚRNAPJA
16. kérdés: Miért kell neki valóságos és igaz embernek lennie?
17. kérdés: Miért kell neki egyszersmind igaz Istennek is lennie?
18. kérdés: Ki az a közbenjáró, aki egyben valóságos Isten és valóságos, igaz ember is?
19. kérdés: Honnan tudod ezt?
VII. ÚRNAPJA
20. kérdés: Mindenek üdvözülhetnek-e Krisztus által, akik Ádám által elvesztek?
21. kérdés: Mi az igaz hit?
22. kérdés: Mit kell hinnie a keresztyén embernek?
23. kérdés: Hogyan szólnak a mi hitvallásunk tételei?
VIII. ÚRNAPJA
24. kérdés: Hány részre oszlik az Apostoli Hitvallás?
25. kérdés: Mivel Isten lényegében csak egy, miért beszélsz háromról: Atyáról, Fiúról, Szentlélekről?
IX. ÚRNAPJA
26. kérdés: Mit hiszel, mikor ezt vallod: „Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében”?
X. ÚRNAPJA
27. kérdés: Mi az Isten gondviselése?
28. kérdés: Mit használ nekünk Isten teremtő munkájának és gondviselésének ismerete?
XI. ÚRNAPJA
29. kérdés: Isten Fia miért neveztetik Jézusnak, azaz Üdvözítőnek?
30. kérdés: Hisznek-e hát az egyedül üdvözítő Jézusban azok, akik a boldogságukat és üdvösségüket a szenteknél vagy önmaguknál vagy másutt keresik?
31. kérdés: Miért neveztetik Krisztusnak, azaz Felkentnek?
32. kérdés: És te miért neveztetel keresztyénnek?
XIII. ÚRNAPJA
33. kérdés: Miért neveztetik Krisztus Isten egyszülött Fiának, ha mi is Isten fiai vagyunk?
34. kérdés: Miért nevezed őt mi Urunknak?
XIV. ÚRNAPJA
35. kérdés: Mit jelent az, hogy „fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától”?
36. kérdés: Mi hasznát veszed Krisztus szentséges fogantatásának és születésének?
XV. ÚRNAPJA
37. kérdés: Mit hiszel, mikor ezt mondod: szenvede?
38. kérdés: Miért szenvedett Jézus Poncius Pilátus bírósága alatt?
39. kérdés: Nagyobb dolog-e az, hogy ő megfeszíttetett, mint ha másnemű halállal halt volna meg?
XVI. ÚRNAPJA
40. kérdés: Miért kellett Krisztusnak a halált elszenvednie?
41. kérdés: Miért hogy el is temettetett?
42. kérdés: Ha Krisztus meghalt érettünk, miért kell nekünk is meghalnunk?
43. kérdés: Mi további hasznot veszünk Krisztus kereszten való áldozatából és halálából?
44. kérdés: Miért teszed hozzá: szálla alá poklokra?
XVII. ÚRNAPJA
45. kérdés: Mit használ nekünk Krisztus feltámadása?
46. kérdés: Hogyan érted azt, hogy „felméne mennyekbe”?
47. kérdés: Mégis nincs-e velünk Krisztus a világ végezetéig, amint azt nekünk megígérte?
48. kérdés: Nem válik-e el ily módon egymástól a Krisztusban való két természet, ha az emberi természet nincs mindenütt ott, ahol az isteni természet van?
XVIII. ÚRNAPJA
49. kérdés: Mit használ nekünk Krisztus mennybemenetele?
50. kérdés: Miért teszed hozzá, hogy ő Istennek jobbján ül?
XIX. ÚRNAPJA
51. kérdés: Mit használ nekünk Krisztusnak, a mi Fejünknek ez a dicsősége?
52. kérdés: Miféle vigasztalásod van abban, hogy Krisztus visszajön ítélni eleveneket és holtakat?
XX. ÚRNAPJA
53. kérdés: Mit hiszel Szentlélekről?
XXI. ÚRNAPJA
54. kérdés: Mit hiszel az egyetemes keresztyén Anyaszentegyházról?
55. kérdés: Mit értesz a szentek közösségén?
56. kérdés: Mit hiszel a bűnöknek bocsánatáról?
XXII. ÚRNAPJA
57. kérdés: Miféle vigasztalásod van a testnek feltámadásából?
58. kérdés: Miféle vigasztalásod van az örökéletről szóló vallástételedből?
XXIII. ÚRNAPJA
59. kérdés: Nos hát, ha mindezeket hiszed: mi hasznát veszed?
60. kérdés: Mi módon igazulsz meg Isten előtt?
61. kérdés: Miért állítod, hogy egyedül csak a hit által igazulsz meg?

Következő oldal