Címlap

Okkultizmus

dr. Sikó Zsuzsanna


Maga az okkult szó olyan latin kifejezésből ered, amelynek jelentése "rejtett" vagy "betakart". Az okkult praktikákban vagy rendszerekben működő ERŐ a Sátántól származik és gonosz. A legtöbb ember viszont, aki ezekbe belekeveredik, nincs ezzel tisztában. Ők azok a különféle állításoknak az áldozatai, amelyek vonzó színben igyekeznek feltűntetni ezt a rejtőzködő világot, az okkultizmus világát.

Miért utaltam az Erőre? Azért, mert e sötét, kíváncsiságot felkeltő, sőt megejtő praktikák nem csupán szórakoztató időtöltések, amúgy ártalmatlan hiedelmek, hanem tudatlanul és akaratlanul is kapcsolatkeresés egy sötét, rejtelmes és sokszor uralhatatlan, mert működő világgal, amely olyan jól leplezi magát, hogy sejtelmünk sincs róla, sőt "modern és felvilágosult emberként" egyszerűen, mint "nevetségest", elutasítjuk. De mit is várhatunk mást egy mai embertől, aki sok esetben a Teremtő Isten létét is kétségbe vonja, s ha nem is mindig meri elutasítani, de nem dicsőíti, egyszerűen nem törődik vele.  

Hogyan is számolna az ilyen ember a szellemi világban szintén működő másik erővel, a sötét, rosszindulatú szellemvilág hierarchiájával, amelynek az élén a kerubok angyalcsapatának bukott fejedelme áll, aki a teremtés hajnalán  szépségének és bölcsességénak tudatában, fellázadt Isten királysága ellen. (Ezékiel: 28: 17, Ézs.14: 13-14). Önmaga felmagasztalásának következményeként kivettetett a mennyből; azóta magával ragadott követőivel a gonoszt szolgálja: Sátánná lett. (A "sátán" héber szó, jelentése: "ellenszegülő"). 

Lehet, hogy nem is keressük valójában, de próbálkozásainkra máris, kéretlenül is reagál, Istennel ellentétben nem vár az "igen"-ünkre, ránktelepszik s lassan benne van rossz döntéseinkben, Istent már meghallani sem képes lelkületünkben (Róma 1:28), elkövetett bűneinkben, amelyeknek "zsoldja", azaz a Sátán besorozott katonájának kijáró fizetsége -- a Biblia szerint: --  a halál. (Róma 6:23). 

Jézus mondja János evangéliumában (8:44) a neki ellenszegülőknek: "Ti az ördög-atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az 'emberölő' volt kezdettől fogva, és nem állott meg az Igazságban, mert nincsen őbenne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és a hazugság atyja". Sok neve van, de mind ugyanazt jelenti: Sátán, Ördög, a Gonosz, Belzebúb, "az a régi kígyó", stb.; manapság leginkább mint Lucifert említik, sőt az Új Kor rajongói már nyíltan dicsőítik. -- Jézus "e világ fejedelmének" nevezte. -- 

Sátán legfőbb tulajdonsága a személytelenség. Látszólag nincs jelen. Amióta azonban a kőkemény racionalizmus és az atheizmust hírdető marxizmus világszerte látványosan megbukott és Istent  nyilvánosan is dicsőítik, -- a Sátán is kilépett a függönyök mögül a nyílt színre, pl. Kaliforniában és Angliában neki szentelt katedrálisban tisztelik. (LaVey 1966-ban alapította meg az USÁ-ban sátánista vallását; ideáljuk a mindenek fölött való EGO. Még az USA és Anglia hadseregében is elfogadott felekezet).  

Magához az egyes emberhez azonban változatlanul fondorlatosan közeledik a gonosz lélek, hogy leuralja, hogy rátegye a jelét és ezzel bejelentse az ígényét annak életére. Az Efezusbeliekhez írt levelében (6:12) mondja Pál apostol: "Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak". -- Pál két esztendeig tanított a lenyűgöző erejű  Diana-kultusz központjában, tapasztalatból beszélt.

Akik az ezoterikus világ nagy kalandja felé fordulnak, únják a templomokat, nem értik az ígét, nem is olvassák. Pál apostol tudott erről: "Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek. Akikben 'e világ istene' megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe"(II.Kor.4:4).

Az okkultizmus tehát egy ajtó, amit a Gonosz készségesen kitár előttünk már közeledésünkre is, ahogy kipattannak előttünk az áruházak kapui. Mint egy plázában, csupa kellemes dolog fogad eleinte, óriási a kínálat. Jézus a Vele való közösséget kínálja fel, de a kilincset nekünk kell lenyomnunk, ha kopogtat (Jel.3:20). A Gonosz birodalmába könnyedén  be lehet jutni, de figyeljünk, mit mond az Úr: "Bizony, bizony, mondom néktek: Aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az és rabló". (Ján.10:1). És így folytatja: "Én vagyok az ajtó: ha valaki énrajtam megy be, megtartatik... A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen és bővölködjenek". (Ján10: 9-10). 

Bejárhatja ön azt a szórakoztatóbbnak gondolt plázát, amelyet a Gonosz üzemeltet, összevásárolhat sok mindent, rámehet az utolsó fillére is - az okkult praktikák ide is vezethetnek -- de azért okkultak, mert céljuk el van rejtve. Talán volt is már vele kapcsolata. Ha világosság derül arra, esetleg miben is járt eddig: van megoldás, ebből is van szabadulás! -- De, amíg számot nem vet ezzel, úgy állhat közöttünk és Jézus Krisztus között egy bármilyen, bármikor megtörtént okkult kapcsolat, tapasztalat, mint egy hangszigetelő üvegfal. Sokszor ez lehet az oka, hogy valaki bármeddig hallgathatja az Ígét, --  a szívéig nem tud eljutni Jézus szava.

A Szentírás alapján az okkultizmus két fő ágazata a jövendőmondás és az igézés.

A jövendőmondás emberekről, eseményekről és helyzetekről szolgáltat információt természetfölötti eszközökkel. Napjainkban használatos kifejzések erre a jóslás és az érzéken felüli érzékelés (ESP). A jóst médiumnak is nevezik; az őt  használó gonosz szellem ugyanis rajta keresztül jelenti ki közléseit.

A jövendőmondás tehát minden tekintetben okkult. Nagyon sokan szeretnék ismerni a jövőt, az ilyen kapcsolatfelvétel azonban elkerülhetetlenül démonoknak szolgáltatja ki a kísérletezőt. Újabban  a televíziós csatornákon is jelentkeznek jövendőmondók, s nemcsak éjszaka s nem is tréfából, hanem a drága interaktív műsor halálos komolyan ígéri a boldogtalan betelefonáló problémájának azonnali tanácsolását a "magasabb erők" segítségével. 

Mély emberi ígény, hogy szeretnénk tudni, mit tartogat a jövő? Isten azonban azt akarja, hogy egyszerűen bízzuk rá magunkat az Ő kifogyhatatlan hűségére és "csak Istenétől tudakozódjon a nép", ahogy a prófétáknál olvassuk. Kristálygömbök, inga-ingázás (radiesztézia), cigány- és tarot-kártyák a jelenkori jóslások leggyakoribb segédeszközei s a "játéknak" tartott Ouija-táblák, illetve a tenyérjóslás. És horoszkópok üzenetei a lapokban minden mennyiségben.

Az okkultizmus másik fő működési csatornája az igézés. Eszközei közé olyanok tartoznak, mint a drogok, (itt nem megfeledkezve az alkohol- és nicotin-dependentiáról sem). A kábítószerekkel kapcsolatban pedig mindenki előtt tudott, hogy néhány év alatt elpusztíthatják áldozataikat, miután engedték őket bepillantani egy, sokszor egyszerre varázslatos és szörnyű, tilalmas világba. A szenvedélybetegségeken kívül még az igézés eszközei a "szerelmi bájitalok", a szerencse-talizmánok, az amulettek is, a fehér- és fekete mágia, a varázsigék, "rontás-levétel", amelyeket ma már apróhirdetésekben is kínálnak; a hipnózis. (Mágia a titkos tudományok gyakorlati alkalmazása). És a hard rock zene, amely lenyűgöző és felkavaró hatásával, hangerejével, a hallási észlelési-küszöb alatt elrejtett, démoni szöveg-üzeneteivel  természetfölötti sátáni erőt közvetít. -- Nézzük csak az ilyen "koncertek" őrjöngő hallgatóságát, vagy gondoljunk a diszkó-balesetek tragikus hajnalaira!

Az amulettek közül nem érdektelen megemlíteni az ötvenes évek után kibontakozó "békeharc" szimbólumát, amelyet Bernard Russell, a harcosan atheista francia filozófus választott, s tízezrek hordták nyakláncaikon. Ez nem más, mint az ókor óta a fekete mágiában használt Néró-kereszt, népiesen "csirkeláb", azaz a lekonyuló szárú kereszt. Egy egész generációt felkinált a Sátánnak; emlékezzünk csak a 68-as diáklázadások esztelen tombolására. 

A teljes kiüresedésig végzett TM (transcendentális meditálás), az agykontroll, de még egyes csoporttréningek is a luciferi világ beáramlása felé tárja ki a kaput. Egyáltalán a "passzivitás jelensége", amelyben az ember kinyílhat idegen szellemi erők előtt, elrettentő mértékben nyilvánul meg napjainkban, gondoljunk a drogok mellett a "viselkedési függésekre", azaz a "játék-szenvedélyre", az önpusztító extrém sportok űzőire, az internet- és TV-függésre. A megváltozott, illetve a passzivitásban megnyitott tudatállapotban lemondok az önellenőrzésről, és akaratlanul is átadhatom magam ismeretlen erők behatásának. 

Alexander Seibel német evangélista intése: "Az Úr Jézus követése és az imádság mindig megköveteli a mi aktivitásunkat. Itt akaratunké a döntő szerep. A Biblia azt mondja: Tusakodjatok! Keressetek! Zörgessetek! Álljatok ellen! Próbáljátok meg! Közeledjetek Istenhez! Éberek legyetek!" -- Ő még arra is figyelmeztet, hogy "csendes óránk" se merüljön passzivitásba. --     

A modern kultúrában élő embernek rendszerint nehezére esik elfogadnia, Isten mennyire mélyen gyűlöli az okkult praktikákat, s hogy senki nem keveredhet bele ezekbe anélkül, hogy ne szolgáltatná ki magát démonoknak. 

Ábrahám atya Káldeából vonult nyájaival az Úr parancsára Kánaán felé, majd leszármazottai Egyiptomban éltek 430 éven át a szabadulásig, démonikus istenségek uralmai alatt. Izrael népe is ebben a hitvilágában élt. Amikor Mózes a Hóreb alatt kihírdette az Örökkévaló törvényeit, a "féltőn szerető" Isten parancsa elevenbe vágott és csaknem 4000 év óta, ma is, nekünk is szól:

"Ne találtassék te közötted...  jövendőmondó, se ígéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos (kuruzsló), se ördöngősöktől tudakozó, se titokfejtő, se halottidéző; mert mind útálja az Úr, aki ezeket míveli..." (V.Mózes 18: 10-12). Az Írás különösen kiemeli mindazt, ami a spiritizmussal kapcsolatos. -- Spiritiszta az, aki a halottakon keresztül akar érintkezésbe jutni a szellemvilággal, hogy információhoz jusson, egy médium segítségével. A látnokok is ezáltal működnek.

"Ami tilos, az nyilván lehetséges. Tehát nyilván lehetséges a függöny mögé tekinteni, belátni a láthatatlan világba. Mivel azonban ezt Isten megtiltja, csak az ördög lehet az, aki az embernek ezt a függöny mögé bepillantást lehetővé teszi. [...] Amikor Isten kimond egy tilalmat, akkor bibliai értelemben a parancs megszegésének súlyos következményei vannak az emberre nézve." (Christiane Gratenau, aki az anthropozófiából szabadult Krisztus által).

Ésaiás beteljesedett próféciája leírja a kánaánita sors-istenségeknek, Gádnak és Meninek áldozó Izrael tragikus sorsát! (És.65:11-15). 

Az igaz Isten imádata és az okkultizmus, illetve a hamis vallások összes formája között áthidalhatatlan szakadék tátong. Pál apostol hangsúlyozza, hogy a hamis vallás minden formáját démonikus erők irányítják, ezért ilyesmibe egy keresztyénnek a legcsekélyebb mértékben sem szabad belekeverednie. Melyek a hamis vallások? Végére érhetetlen a soruk, de a legalapvetőbb kritériumot János apostol fogalmazza meg: "Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Senkiben sincs meg az Atya, aki tagadja a Fiút." (I.János 2: 22-23)). 

Pál apostol így figyelmezetett: "Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Mert hogyha az, aki jő, 'más Jézust' prédikál, akit nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, amit nem vettetek, vagy más evangéliumot, amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek" (II.Kor.11:3-4). Pál még ezt is mondja: "Némelyek zavarnak titeket és el akarják ferdíteni a Krisztus evangyéliomát. De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hírdetünk, legyen átok". (Gal.1: 7-8).     

Egyesek manapság az "ősmagyar vallás" felélesztésén buzgólkodnak; a "sámánok" tevékenysége pedig már nyíltan elismert. Boszorkány "egyház" is létesült 199o-ben tízezer taggal. Az iszlám, a mormonok, a Jehova Tanúi, sőt az unitáriusok sem azt a Krisztus Jézust prédikálják, akiről Tamás apostol így tett tanúságot: "Én Uram és én Istenem!" (Ján.ev.20:28). 

Hihetetlenül nyomuló gazdasági vállalkozás a tisztulást, megvilágosodást ígérő Hubbard-féle Scientológus "Egyház", amelynél a vallás csak álruha; megváltó Krisztusra nekik sincs szükségük: óriási pénzekért tanfolyamaikon ígérik a "clear" állapot elérését, az önmegváltást. Pál apostol figyelmeztet arra, hogy "maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává, nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá" (II.Kor.11: 14-15), hogy be tudjanak hálózni. És ez sok vallásalapítóra igaz!

A jelenkori európai és angolszász társadalmakat, lényegében főként a régi keresztény világot a 80-as évek óta egyre inkább magával ragadja egy új, szinkretikus  valláspótlék, a New Age (Új Kor) mozgalom. Ezernyi árnyalata  van, az okkultizmusnak szinte minden megnyilvánulását, áramlatát magába fogadja. A Biblia Istenét elutasítja. Vonzó hazugságaival kínálja magát.a nemkevésbé hazug elnevezésű "Vízöntő kor" emberének. Új aranykor közeledtét hírdeti, az ember tökéletességének korát, az egységessé váló földi társadalmak, a "világbéke" korát. Szerintük a keresztyénség 2000 éves világkorszaka immár felváltatott, amely a "Halak jegyében" telt el az asztrológia megfogalmazása szerint, ami Krisztusra utal. Ez lehet  a legfőbb magyarázata, hogy az Európai Unió alkotmányának preambulumába nem voltak hajlandók belevenni az európai kultúra keresztény gyökereit, mert az Európai Unió vezetését a New Age az utóbbi évtizedekben leuralta.

Alice Bailey (1880-1949) mint spiritiszta médium fogadta a küldetést, amelyet egy démoni lélek adott át neki automatikus írással még a XX.sz.elején. Utasítása szerint ennek titkos üzenetét 1975 óta lett szabad híveinek a világ elé tárniuk; 1984 óta pedig beindult az egész világot behálózó New Age központok és szervezetek működése; 1984 szilveszterén tartották meg először az Új Kort idéző, az Új Világrendet bejelentő "világ-meditációt", ezzel hírdetni kezdték a világméretű félrevezetést. Ilyen mantrákat mondtak egyszerre, hangosan, világszerte a híveik: "Társteremtő vagyok istennel és új ég lesz, mivel isten jóakarata rajtam keresztül jut kifejezésre... én vagyok a világ világossága... látom a Bolygó megmentését szemem előtt..." Alice Bailey szerint Lucifer a világ uralkodója. Emellett az "igazság mesterei", az ősök szellemei és ókori istenek és istennők, a természet szellemei azok a szellemi források és "tanítómesterek", akikhez minden lehetséges módon, különböző pszichotechnikákkal igyekeznek kapcsolatot találni a New Age hívei, hogy vezetést kapjanak. Ezért van szükségük az okkult praktikákra. David Spengler a skóciai Findhornban lévő New Age-centrumnak az igazgatója írta 1978-ban: "Lucifer közülünk mindenkiben működik, hogy bennünket a tökéletes egység állapotába juttasson. Ha ez az ember tökéletességének kora... közülünk mindenki eljut valamilyen módon abba pontba, amit én luciferi iniciációnak (beavatás) nevezek. Lucifernek-szentelés, azaz  a beavatási szertartás az a bizonyos bejárat, amelyet az individuumnak át kell lépnie, hogy teljes fényébe és tökéletességbe eljusson."

"Eme vállalkozás mottója: 'olyanok lesztek, mint az Isten'; fedőneve pedig: 'a tudás' (fája)" -- írta a New Age-ről könyvében már 20 éve Gál Péter róm.kath theológiai professzor.

Ábrahám, Izsák és Jákób Istene - ahogy Őt az Ószövetség kijelenti - aki nem más, mint Jézus Krisztus Atyja - hitünk szerint a világot a semmiből, "szavával" teremtette az Idő kezdetén és Ő "hozzáférhetetlen világosságban lakozik". --  Mózesen és a prófétákon keresztül azonban szólt hozzánk, s "amikor az idő betelt", elküldte egyszülött Fiát, Jézust, aki emberként a mi Krisztusunkká lett, s Aki által van menetelünk az Atyához. -- A mi Istenünk személyes és szerető Isten, és nem a kozmikus energia.  

Jézus a Templomszentelés Ünnepén (Chanukka) beszédet mondott Jeruzsálemben, amelyet így fejezett be: "És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből . Az én Atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyám kezéből. Én és az Atya egy vagyunk" (János 10: 28-30)... Fenti szavak után ezt olvassuk az evangélium következő versében: "Ismét köveket ragadának azért a zsidók, hogy megkövezzék Őt" (Ján.ev. 10: 31). -- Így reagál ma is a "világ" Jézusra: "bolondság és botránkozás" a Róla való beszéd, "de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje". (I.Kor. 1-18). --  Ez a keresztyénség hite.

A New Age mindezzel összebékíthetetlen ellentétben áll. A New Age filozófiai alapja a monizmus (a "minden egy" elve, tehát az ember - kozmosz - isteni erő egységének tana), szemben a teremtett világtól különböző Teremtő Istentől. Nem az individuum fontos már, hanem az Egy-be való beolvadás, míg maga is "istenivé" lesz.  Tagadja az örök életet, újabb és újabb megtestesülésekben bízik, mígcsak belesemmisülhet a kozmoszt átható isteni erőbe. Ez a New Age világszemléletén felépülő posztmodern álvallási mozgalom a gnoszticizmus ókori eszméin át a reinkarnáció, a karma-tan és a mindenre kiterjedő evolúció eszméjére alapoz, teret ad a keleti vallásokból átvett számos ezoterikus elképzelésnek és gyakorlatnak, különösen a jóga sokféle formájának, továbbá egyes harci sportok, az agykontroll, a transcendentális meditáció az, ahol  megjelenik és magával ragadja a tudatlan keresőt, aki lelke békéjére vágyik.

Számos "alternatív" gyógyászati eljárás is okkult gyökerű. Elkezdődött a homeopátiával a múlt század elején, (amelynél addig higítják a vegyszert, amíg egy-egy molekula is alig marad már a "gyógyszerben", de azt állítják, hogy "a kozmikus energiát üvegbe potenciálják", s ez az, ami hat.) A reiki a "kozmikus erő" lehívását és átadását ígéri; továbbá óriási kínálattal  természetgyógyászatnak nevezett számos extrém, nem egyszer veszedelmes praxis csalhatja magához és ejtheti tévedésbe az embereket. (Nem tévesztendő össze a nem mágiával működő, orvosilag is elfogadott természetgyógyászattal!)

Az asztrológia feléledését és nagy térnyerését alig lehet megmagyarázni. A racionális gondolkodásban csalódott, Isten-nélküli életébe belefáradt XX.-XXI.sz.-i ember magányában, útvesztésében vígasztalást, boldogsághoz vezető kiútat kezdett keresni, és ezt a szellemi alvilágban véli megtalálni. Szerintük a földieket egyesítő új aranykor előestéjén lennénk most, amelynek kulcsa az asztrológia kezében van. Vallásos érzése a Földanyához kötődik, innét a természetvédelmi és állatvédelmi törekvések extrém ígényei, a klímának csak minket terhelő változásának hírdetése. A Bibliának azt az ősi kijelentését, hogy Isten az embert "férfiúvá és asszonnyá" teremtette, túlhaladottnak tartják, innét ered a család lebecsülése: a "szabad nemi választás" alapján történő nevelés óvodás kortól -- a homoszexualitás megdicsőítése -- a transzszexuálisok elfogadása harmadik nemként -- a túlhajtott feminizmus támogatása -- a mesterséges megtermékenyítéssel való visszaélések -- az abortusz feltétlen támogatása. 

Nem beszélnek bűnről, bűntudatról, mégis "tisztulni akarnak", innét a minden megszokottat felforgató étkezési reformok, a "vega-életmód", a "fittség" mindenek fölött, a  lé-böjtök és tisztító-kúrák hihetetlen kínálata a TV-ben, magazinokban;  bio-boltok, amelyek polcain a méregdrága élelmiszereken kívül mindig ott találhatók az ezoterikus újságok tanácsaikkal; az egészséget is tönkretevő fogyókúrák erőltetése az egészségre-vezetés jelszavával. A "kondi-termekben " pedig vár a "testépítés" narcisztikus világa.

Szimbólum-rendszerükben legkedveltebb a szivárvány, a piramis, a 666-os szám. -- A "helyes" nevelést is propagálják, kezdődik ez a Waldorf-iskolákkal (óvodák, általános- és művészeti iskolák, Európában jelenleg 665 intézmény), a fóti iskolájuk a hirhedt Rudolf Steiner nevét viseli, (aki filozófusként az antropozófia elméletét megalkotta a XX.sz.elején, amely a New Age egyik fontos tartópillére). A vállalatoknál sokszor kötelező pszychotréningek ma már az egész üzleti életet befolyásolják. Itt  kell megemlíteni a "fantázia-filmek" és -könyvek áradatát, amelyeknek hihetetlen befolyásoló szerepe van a társadalomra, főleg az ífjúságra: ilyen az E.T., a Csillagok Háborúja, a könyvek közül a Henry Potter; felnőttek számára meg az UFO-tünemények és más ezoterikus témák könyveitől roskadoznak az üzletek polcai. 

Sokak számára vonzó a humanista társaságokhoz való csatlakozás, mivel ezek programjai többnyire jótékonykodók -- de sajnos mind-mind a New Age szellemiségét tükrözik , amire az új belépők talán nem is gondolnak. Ki tudta közülünk, hogy az előkelő Rotary és Lion Klúb, a Schwedenborgerek, a Johanniták és a Druida Rendek is -- hogy csak néhányat ragadjak ki a mintegy száz hasonló közül -- a világ szabadkőműveseihez tartoznak? -- A "zöld-pártok" háttere sem egészen világos.

A New Age politikai eszményképe az egységes világgazdaság és pénzrendszer, egyetemes hitelkártya, világhadsereg és egy világkormány, amely az uralmat gyakorolja. Úton vagyunk felé, mivel a szédületesen fejlődő elektronika minden lehetősége kiszolgálja a "totális kontroll" és a virtuális pénz világának uralmát. Mindezek megvalósulása a szemünk előtt történik.

Az Új Világrend készülődése a messzi múltba megy vissza. A Templomosok fénykora még a keresztes háborúk idején vette kezdetét 1115 táján, lovagi szerzetesrendként alakultak meg, csak a pápának tartoztak elszámolással. A muzulmánokkal való véres háborúskodást a Szentföldön ugyan elbukták, de foszogatásaik során hallatlanul meggazdagodtak. Európába visszatérve pénzügyekkel kezdtek el foglalkozni, több országnak adtak nagy kölcsönöket kamatra; ha úgy tetszik, a templomosok voltak a kor Világbankja! A 13.században  Franciaország már teljes vagyonát meghaladó mértékben tartozott a rendnek, ráadásul a templomosok kijelentették, hogy több hitelt nem áll módjukban adni. Az akkori király, lV.(Szép) Fülöp ezt úgy értékelte, hogy sarokba akarják szorítani és pénzügyi háborún keresztül akarják megkaparintani egész országát. Összehívatta hát a rend összes ismert tagját, és azonmód lemészároltatta őket, ezzel a templomosok rendje állítólag megszűnt létezni; majd a pápa hivatalosan is betiltotta az eretneknek nyilvánított rendet. Kincseik nagy része  azonban soha nem került elő, s a titkos társaságok történelmét ismerők szerint életben maradt néhány templomos, akik Skóciában egy új mozgalom felépítésébe fogtak, amelyet később a szabadkőművesek táboraként ismerhetett meg a történelem. A középkori templomépítő  kőművesek szimbólumrendszerét használják. (Pl.a körzőt, ami a "mindent átfogó emberiség" jele). Titkos, soha, senkinek el nem árulható, félelmetes beavatási szertartásaik vannak. A 17.századtól Angliában már jelentős páholyélet folyt, de a szabadkőművesség alapokmánya csak 1723-ban került kiadásra Skóciában. Páholyaik világszerte évszázadok óta rejtelmes kapcsolataikon keresztül kezükben tartják a pénzügyi és politikai uralom legfelső színtjét a világon, a pénzuralmi világhatalomra törésük 1776-tól vált nyilvánvalóvá, amikor az Illuminátusok alapítása soraikból megtörtént. 

Talán nem érdektelen, hogy az USA-dollárt 1785 óta nyomják a Konföderáció kongresszusának döntése nyomán; jelenkorra a dollár lett az egyetlen hiteles fizetőeszköz. Az "1-dollároson" a misztikus szabadkőműves jelvények láthatók azóta is, és a jelmondat:  NOVUS ORDO SECLORUM (Korok Új Rendje.)

A CFR 1919-ben alapíttatott, azaz a Külkapcsolatok Tanácsa Anglia és az USA között, 1973-ban pedig mint a CFR irodája alakult meg a Trilateral Commission (USA, Európai Közösség, Japán), a szabadkőműves milliárdos, David Rockefeller kezdeményezésére. Ma már az ő kezükben van minden pénzügyi hatalom a földön, a pénzmennyiség irányításának ürügyén bármilyen manipulációra képesek, pl.a világgazdaság bármely részét recesszióba kényszeríthetik, ha érdekük úgy kívánja. Problémamegoldó javaslataikat úgy ajánlják a kormányoknak és a gazdaságnak, mint "segítséget a döntésben". Az amerikai székhelyű Világbank és az IMF is ebben a szellemben működik irányításuk alatt. A CFR politikai részét nemzetközileg Illuminati-nak hívják. 

Köztudott, hogy a világgazdaság és pénzhatalom számos felső vezetője szabadkőműves. De minél nagyobb az illuminatio, annál nagyobb a leplezés. Dr.Ralph Perry (a Harvard Egyetemről) mondta legalább 30 évvel ezelőtt:  "Akár akarjuk, akár nem, az egységes világkormány közeledik". A végcél: a civilizáció feletti teljes uralom.

A megvalósítás stratégiáját a Bilderberg-csoport tervezi meg, évente egyszer gyűlnek össze 3 napra egy hermetikusan elzárt luxushotelban, a hírzárlat utólag is tökéletesen működik. A nyugati világ leggazdagabb, leghatalmasabb, legbefolyásosabb embereinek klikkje 1954 óta jön össze évente egyszer, és döntenek pénzügyi válságokról, háborúkról, akár országvezetők leváltásáról. (Első összejövetelük színtere a kis vidéki holland Bilderberg Hotel volt!) -- Róluk írták: "megterveznek dolgokat, melyek aztán később, mint véletlen események, meg is történnek." A Bilderberg csoportnak csak az lehet tagja, aki elkötelezett híve az "egyvilágrendszernek", a társadalmak valamennyi tevékenysége feletti u.n.demokratikus ellenőrzésnek. Róluk írták: "A Bilderberg csoport: az univerzum mesterei".

Fentiek ismeretében érthető, miért is van szükség egy agymosásra alkalmas szinkretikus világvallásra?

Lindenbaum német újságíró írta tanulmányában (szintén már kb.30 éve) a megjósolt aranykorról: "...mint álcázott világdiktatúra jön majd el, és a világ lakosságának többsége szívesen fogja feláldozni szabadságát".

Új és már hangoztatott fölismerés a nyugati konzervatív közgazdászok körében, hogy a globalizált tőke mögött valójában dark pool-nak elnevezett megfoghatatlan pénzügyi erők működnek.

A New Age  népszerűsítésében hihetetlen szerepet visz az asztrológia. Az asztrológia Sumérból ered, bölcseik azt gondolták, hogy sorsunk "meg van írva a csillagokban", s ezt szerették volna megfejteni. Az ókori alexandriai bölcs, Ptolemaios a "föld-központúság" elve alapján adott kanonikus formát kora asztrológiájának. Pláton, Arisztotelész is hitt benne. A földről látható csillagképek alapján állapították meg a 12 "házra" osztható állatövet, a Zodiákust; a tavaszpont továbbvándorlásából számították ki, milyen újabb korszakba lép a Föld nagyjából 2140 évenként. Úgy gondolták, hogy az ember sorsát a születése percében észlelhető konstelláció határozza meg.-  A XV.sz.végén Kopernikusz bizonyította be, hogy a bolygók kettős mozgást végeznek saját maguk és a Nap körül, ezzel megdöntötte a föld-központúság elméletét -- s ezáltal az asztrológia is értékét, értelmét vesztette. 1650 után már egyetlen csillagász (asztronómus) sem hitt többé a horoszkópokban. 

A New Age élesztette föl hallatlan erővel a régi hiedelmeket. -- 1975-ben 186 tudós, köztük 18 Nobel díjas nyilatkozatot adott ki, miszerint "az asztrológia elvei semminemű tudományos alapokkal nem rendelkeznek". -- De -- úgy tűnik -- minden meggyőzés hiábavaló.

Pál Apostol levelében olvassuk: "A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén"(I.Tim.4:1).

Tertullianus egyházatya (+220 Kr.u. Karthago) igen élesen elítélte az okkultizmust. Ezt írta: "Egyetlen asztrológust, boszorkánymestert, sarlatánt még csak ne is említsünk. Egy asztrológus, aki azt merészelte állítani, hogy keresztény, nemrég arra a szörnyűségre is vetemedett, hogy ténykedését helyesnek tűntesse fel. Ezért kell, hogy őt és a hozzá hasonlókat emlékeztessük, hogy ezzel megsértik Istent, mert a csillagoktól teszik függővé az emberek sorsát. Az asztrológia és mágia gyalázatos dolog, ördögi találmány."

Dr.Sörédi Pál székesfehérvári pszichiáter írta tanulmányában 1997-ben: "A pszichiáter napi gyakorlatában időről időre feltűnnek olyan pszichotikus tünetek, vizuális és akusztikus hallucinációk, bizarr, misztikus tartalmú téveseszméket és ezek által irányított viselkedést mutató személyek, akiknek előtörténetében kiváltó vagy provokáló tényezőként kimutatható a napjaink divatos és rendkívül szerteágazó ezoterikus szellemiségének -- amelyet összefoglalóan New Age-nek ismerünk -- valamely irányzatával való beható foglalkozás." ("Töprengések pszichózisokról, New Age-ről és C.Jungról".)

Bender prof., a Fribourgi Parapszichológiai Intézet egyik vezetője is megerősítette, hogy az okkult-mágikus és tudattágító gyakorlatok lehetséges negatív hatásaként értelmezhető az u.n. "okkult elmebaj".

Háziorvosok beszélhetnének arról, hány betegüknél képtelenek megtalálni a baj gyökerét, hány pszichoszomatikus, szorongásos, neurotikus betegük járja végig a méregdrága és sokszor kínos "kivizsgálások" állomásait -- és hiába, mert "minden lelet negatív", és mégis: a beteg szenved. Csak hogy volt vagy van-e valamilyen okkult kapcsolata, erre nem kérdez rá az orvos, mert nem is tudja, hogy ilyesmi létezik. 

Még az is lehet, hogy az így szenvedő Istennél keres segítséget, templomba jár, sőt a lelkészhez, lelki gondozóhoz fordul tanácsért, imáért. De ki kérdez rá az esetleg lehetséges okkult háttérre? -- Nemigen hallok ilyenről. -- És marad az áthatolhatatlan fal ember és Isten között, és a Gonosz rombolása.   

Ez is bizonyítja, hogy az okkult "szellemi alvilággal" való kapcsolatfelvétel működik, és ezért hallatlanul veszélyes. Még pszichózist is okozhat tehát, betegséget, de mindenképpen deviáns életvezetést. Aki pedig ilyesmibe keveredik, azt az Úristen "útálja", ahogy Mózestől hallottuk. Sőt, Pál apostol tovább megy: a Galata 5: 18-21-ben írja "a test cselekedetei" közt a varázslásról is, hogy "akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei NEM lesznek."                    

Vágyjuk-e, kérjük-e Istent, hogy szabadítson ki az okkult világ ránktapadó polipkarjaiból? -- Ha valaha volt bármilyen jelentéktelennek tűnő találkozásunk vele, jósoltatás, amulett, babona vagy bármi -- a Sátán emlékszik rá, s ezáltal jogot formál ránk. De "azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa". (I.János 3: 8) -- Az a jó hírünk, hogy van kiút!

Teljesen el kell szakadni mindattól, ami okkult módon terhel. Tisztítsuk meg házunkat minden okkult és babonás tárgytól, írástól, amulettől, hanglemeztől, és égessük el azokat, (Ap.Csel. 19: 18-20 !), ahogyan Efézusban cselekedtek Pál szavára: "És sokan a hívők közül eljőnek vala, megvallván és megjelentvén cselekedeteiket. Sokan pedig azok közül, kik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva mindeneknek láttára megégetik vala. És összeszámlálák azoknak árát, és találák ötvenezer ezüstpénznek (4-5 millió USA dollár!). Ekképen az Úrnak Ígéje erősen nevekedik és hatalmat vesz vala." Figyeljünk! Itt hívőkről van szó, akik rádöbbentek, miben jártak eddig. És az Úr Ígéje ezt követően "vett hatalmat" és kezdett "erősen növekedni"! -- Elgondolkozhatunk azon, miért is nem növekszik annyi gyülekezet?

Ha netán felfedezzük, hogy érintettek vagyunk, a szabadulásért -- lehetőleg két, Krisztusban hívő testvér, érett lelkigondozó jelenlétében, aki egyetért velünk -- bűnbánattal mondjuk Istennek:

"Megtagadom az ördögöt és minden sötét üzelmét Jézus nevében, -- bocsánatodat kérem és átadom magam tenéked Uram Jézus, hitben engedelmeskedem és hűséges akarok maradni egész életemben hozzád. Ámen."

A népi babonaságok gyakorlása is okkult bűn!

Igérete szerint Jézus Krisztus a bűnt nemcsak megbocsátja, hanem meg is szabadít a bűn hatalma és a Sátán köteléke, igézete alól. Egyedül Ő az, aki meg tud tisztítani minden hamisságtól (Titus 2:14).

Számos evangéliumi keresztyén imacsoportban engedelmeskednek az Urnak, aki ezt is mondta búcsúzóul a Márk 16 szerint: "...azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek..." És  csodálatos szabadulásokról vannak híradások.

"Vigyázzatok," -- nincs más lehetőségünk! -- "álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!"(I.Kor.16:13). "Öltsétek fel Isten minden fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni az ördög cselvetéseivel szemben... imádkozván minden időben a Lélek által" (Efezus 6: 11,18) -- int mindnyájunkat Pál apostol.

Aki okkult befolyás alá kerül bármi módon -- még az újjászületett hívő is -- elveszti a Jézus-ajándékozta szabadságát. De Rohrbach német evangéliumi író így bíztat: "bármennyire is hatalmasan mutatja meg befolyását a Sátán mindezekben a lehetőségekben, mégis érvényes: A SÁTÁN LEGYŐZETETT. Jézus győzte le a kereszten vívott harcban. Jézus nevének hatalma és Jézus nevének ereje elég erős, hogy a Sátán mégoly erős befolyását megtörje."

Tehát: "Meg ne csaljon minket a Sátán: mert jól ismerjük az ő szándékait", (II.Kor.2:10-11) -- óv még végezetül Pál.  De ismerjük-e igazán?                                          

Budapest, 2012 június.