Címlap

Kátéismeret folytatás

KÁTÉ KÉRDÉSEK ÉS MAGYARÁZATUK

DR. CSIHA KÁLMÁN

XXIV. ÚRNAPJA
62. kérdés: És jó cselekedetünk miért nem lehet igazsággá Isten előtt, vagy annak valamelyes részévé?
63. kérdés: Hogy lehet hát, hogy a mi jó cselekedeteinknek semmi érdeme se legyen, mikor Isten azokat mind ebben, mind a jövő életben jutalmazni akarja?
64. kérdés: Nem tesz-é ez a tan könnyelművé és gonosz emberekké?
XXV. ÚRNAPJA
65. kérdés: Mivel egyedül a hit tesz Krisztusnak és minden ő jótéteményének részesévé, honnan származik ez a hit?
66. kérdés: Mik a sákramentumok?
67. kérdés: Arra valók-e tehát az Ige és a sákramentumok, hogy hitünket Krisztusnak a keresztfán történt áldozatára, mint üdvösségünk egyedüli alapjára irányozzák?
XXVI. ÚRNAPJA
68. kérdés:Hány sákramentumot szerzett Krisztus az Újszövetségben?
69. kérdés:Miképpen emlékeztet és biztosít téged Isten a keresztségben arról, hogy Krisztusnak a keresztfán való egyetlenegy áldozata neked javadra szolgál?
70. kérdés:Mit jelent a Krisztus vérével és lelkével való megmosatás?
71. kérdés:Hol ígérte Krisztus, hogy ő minket vérével és lelkével oly bizonyosan megmos, mint ahogy a keresztség vize megmos bennünket?
XXVII. ÚRNAPJA
72. kérdés:Tehát a vízzel való külső leöntés maga a bűnök elmosása-e?
73. kérdés:Miért nevezi hát Szentlélek a keresztséget újjászületés eredőjének és bűnök elmosatásának?
74. kérdés:Meg kell-e keresztelni a kisgyermekeket?
XXVIII. ÚRNAPJA
75. kérdés:Mi emlékeztet és mi biztosít téged az Úr szent vacsorájában afelől, hogy Krisztusnak a keresztfán történt egyetlenegy áldozatában és minden Ő javaiban neked is részed van?
76. kérdés:Mit tesz Krisztus megfeszített testét enni és az ő vérét inni?
77. kérdés:Hol ígérte Krisztus, hogy Ő a hívőket testével és vérével oly bizonyosan táplálja, amiképpen ők a megszerzett kenyérből esznek és a pohárból isznak?
XXIX. ÚRNAPJA
78. kérdés:Az úrvacsorában lévő kenyér és bor átváltozik-e Krisztus tulajdon testévé és vérévé?
79. kérdés:Miért nevezi tehát Krisztus a kenyeret az Ő testének, a poharat az Ő vérének vagy az ő vére által való új szövetségnek? Azonképpen Pál apostol is miért nevezi a kenyeret és a bort Krisztus teste és vére velünk való közlésének?
XXX. ÚRNAPJA
80. kérdés:Mi különbség van az úrvacsora és a pápista mise között?
81. kérdés: Kik járulhatnak az Úr asztalához?
82. kérdés: Bocsáthatók-e az Úr asztalához azok is, kik tudományukkal és életükkel azt bizonyítják, hogy hitetlenek és istentelenek?
XXXI. ÚRNAPJA
83. kérdés: Mi a kulcsok hatalma?
84. kérdés: Mi módon nyittatik meg és mi módon záratik be a mennyország az evangélium prédikáltatásával?
85. kérdés: Mi módon nyílik meg és zárul be a mennyország a keresztyén egyházi fegyelem által?
XXXII. ÚRNAPJA
86. kérdés: Miért kell jót cselekednünk, ha a mi nyomorúságunkból minden mi érdemünk nélkül, kegyelemből, Krisztus által váltatunk meg?
87. kérdés: Nem üdvözülhetnek-e tehát azok, akik háládatlan és bűnben megátalkodott életükből Istenhez meg nem térnek?
XXXIII. ÚRNAPJA
88. kérdés: Hány részből áll az igazi bűnbánat, vagyis az ember megtérése?
89. kérdés: Mi az ó ember megöldöklése?
90. kérdés: Mi az új ember megelevenítése?
91. kérdés: Melyek azok a jó cselekedetek?
92. kérdés: Melyik Istennek törvénye?
XXXIV. ÚRNAPJA
93. kérdés: Miképpen osztatnak fel ezek a parancsolatok?
94. kérdés: Mit követel Isten az első parancsolatban?
95. kérdés: Micsoda a bálványozás?
XXXV. ÚRNAPJA
96. kérdés: Mit akar Isten a második parancsolatban?
97. kérdés: Hát semmiféle képet nem szabad csinálni?
98. kérdés: Szabad-e tehát a templomokban a képeket megtűrni, hogy azok az avatatlan népnek könyvek gyanánt szolgáljanak?
XXXVI. ÚRNAPJA
99. kérdés: Mit követel Isten a harmadik parancsolatban?
100. kérdés: Oly súlyos bűn-e esküvéssel vagy átkozódással az Úr nevét káromolni, hogy Isten még azokra is haragszik, akik amennyire tehetnék, azt meg nem tiltják vagy meg nem akadályozzák?
XXXVII. ÚRNAPJA
101. kérdés: Esküdhetik-e valaki keresztyén módon Isten nevére?
102. kérdés: Szabad-e a szentekre vagy más teremtményekre esküdni?
XXXVIII. ÚRNAPJA
103. kérdés:Mit követel Isten a negyedik parancsolatban?
XXXIX. ÚRNAPJA
104. kérdés:Mit követel Isten az ötödik parancsolatban?
XL. ÚRNAPJA
105. kérdés:Mit követel Isten a hatodik parancsolatban?
106. kérdés:Ez a parancsolat csak a gyilkosságról szól?
107. kérdés:Elég-e hát, ha így senkit meg nem ölünk?
XLI. ÚRNAPJA
108. kérdés:Mit követel a hetedik parancsolat?
109. kérdés: Csak a házasságtörést és a más efféle förtelmet tiltja-e Isten e parancsolatban?
XLII. ÚRNAPJA
110. kérdés:Mit tilt meg Isten a nyolcadik parancsolatban?
111. kérdés: S mit követel tőled Isten e parancsolatban?
XLIII. ÚRNAPJA
112. kérdés:Mit kíván a kilencedik parancsolat?
113. kérdés:Mit tilt a tizedik parancsolat?
114. kérdés:De vajon megtarthatják tökéletesen e parancsolatokat, akik Istenhez megtértek?
115. kérdés:Miért hirdetteti Isten a Tízparancsolatot olyan szigorúan, ha azokat ebben az életben senki sem tarthatja meg?
XLV. ÚRNAPJA
116. kérdés:Miért szükséges a keresztyéneknek imádkozni?
117. kérdés:Mi szükséges az olyan imádsághoz, amelyet Isten kedvel és meghallgat?
118. kérdés:Mit parancsol Isten, hogy tőle kérjünk?
119. kérdés:Melyik ez a könyörgés?
XLVI. ÚRNAPJA
120. kérdés:Miért parancsolja Krisztus, hogy Istent így szólítsuk meg: „Mi Atyánk”?
121. kérdés:Miért teszi hozzá ezt is: „aki a menyekben vagy”?
XLVII. ÚRNAPJA
122. kérdés:Melyik az első kérés?
XLVIII. ÚRNAPJA
123. kérdés:Melyik a második kérés?
XLIX. ÚRNAPJA
124. kérdés:Melyik a harmadik kérés?
L. ÚRNAPJA
125. kérdés:Melyik a negyedik kérés?
LI. ÚRNAPJA
126. kérdés:Melyik az ötödik kérés?
LII. ÚRNAPJA
127. kérdés:Melyik a hatodik kérés?
128. kérdés:Hogyan rekeszted be ezt az imádságot?
129. kérdés:Mit jelent ez a szócska: „Ámen”?

Előző oldal