Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 376446
  • Egyedi látogatók: 75162
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

37. Nyolcadik parancsolat: Legyünk jó sáfárok! (ÉK 455. ének)

A nyolcadik parancsolatban Isten nemcsak mindenféle lopást tilt meg, hanem minden meg nem engedett eszközt, mellyel valaki vagyonát gyarapítja. Ennek a parancsolatnak a megszegése a fukarság is és a tékozlás is, mert helytelenül élünk azzal, amit Istentől kaptunk. Isten pedig azt akarja, hogy felelősséggel bánjunk azzal, amit ő adott. Nem szabad felebarátunkat megkárosítani, hanem inkább segíteni kell, azaz abból, amink van felebarátunkra is gondolni kell. A példázatbeli gazdag éppen úgy tolvaj (Lázár történetében), mint az, aki lop.
Isten mindennek a tulajdonosa. Mi csak sáfárok vagyunk. Ezért azzal, amink van, nem bánhatunk saját vágyaink és belátásunk szerint. Mindig meg kell kérdezni magunktól, hogyan tudjuk adottságainkkal Istent dicsőíteni és felebarátainkat szolgálni.

Bibliatanulmány: Lk 16,19-31

1. Mi a gazdag ember bűne? (19. v.) Létezik még ez a bűn?
2. Mi Lázár nyomorúsága? (20-21. v.)
3. Mi Lázár gazdagsága a halála után? (22. v.)
4. Mi a gazdag ember nyomorúsága halála után? (23-24. v.)
5. Miért mondja Jézus a gazdag emberről: „és eltemetteték”? (23. v.)
6. Mire gondol Jézus, amikor a 26. versben ezt mondja: „mi köztünk és ti közietek nagy közbevetés (szakadék) van”? Meg van még ez a közbevetés?
7. Mire céloz Jézus, amikor azt mondja: „Van Mózesük és prófétáik”? (29. v.)
8. A 31. v. többek közt Jézus feltámadásával teljesedett be. Hogyan?

Kérdések

1. Mit jelentenek: „könnyebb a tevének a tű fokán átmenni... (Lukács 18,25)?
2. Mit mond Jézus a szegény özvegy két fillérjéről? (Márk 12,41-44)
3. Mire gondol Pál: „minden rossznak gyökere a pénz szerelme”? (1 Tim 6,10).
4. Lehet-e becsületes a kereskedelem?
5. Meglophatod-e a felsőbbséget? Ha igen, hogyan?
6. Vannak a szolgaságnak „modern” formái is?
7. Mi a szeretetszolgálat?
8. Meglophatod-e Istent is? Ha igen hogyan?
9. Hogyan lehetsz hasznára felebarátodnak?
10. Mi volt a tized? (3Mózes 27,30) Kell-e azt nekünk is adni?

Heidelbergi Káté

110. Mit tilt Isten a nyolcadik parancsolatban?
Isten nemcsak azt a lopást és rablást tiltja, amelyet a hatóság is büntet. Lopásnak nevez minden olyan mesterkedést és cselfogást, amely révén - akár erővel, akár a jogszerűség látszatával - felebarátunk javait próbáljuk megszerezni. Ilyen a hamis súly és a hamis mérték, a hitvány áru és a hamis pénz, az uzsora, vagy bármi más eszköz, amelyet Isten megtiltott. Ide számítjuk a fösvénységet és Isten ajándékainak tékozlását is.
1 Kor 6,10; 1 Kor 5,10; Lk 3,14; 1Thessz4,6; Péld 11,1. 16,11; Ez 45,9-10; 5Móz 25,13-15;
Zsolt 15,5; Lk 6,35; 1 Kor 6,10; Péld 5,16

111. Mit követel tőled Isten e parancsolatban?
Azt, hogy felebarátom hasznát tőlem telhetően elősegítsem, vele úgy cselekedjem, amint akarnám, hogy mások cselekedjenek velem, és kitartóan és hűségesen munkálkodjam, hogy mások szükségében is segíteni tudjak.
Mt 7,12; Ef 4,28

 

Imádság

Legyünk jó sáfárok!

Út és cél

Most szeretnék megállni,
Krisztusom, Veled.
Kezemből mindent letéve
megfogni kezed.

Szemedbe nézve
látni önmagam:
hogy munkámban kegyelmed
üdvösség-terve van.

Indíts Lelkeddel
aztán újra el,
vezess a célhoz engem:
Aki Te leszel.

Ámen

 

„A ki oroz vala, többé ne orozzon;
hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt,
a mi jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek.”
(Efez 4,28)