Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 369154
  • Egyedi látogatók: 72856
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

25. A szent keresztség (ÉK 431. ének)

A hallható prédikáció mellett, mely által a Szentlélek szívünkben a hitet ébreszti és erősíti, Isten még egy üdveszközt adott, hogy gyönge hitünket támogassa, mégpedig a sákramentumokat.
A sákramentumok látható Szent jegyek és pecsétek, melyeket Isten azért szerzett, hogy azok által az evangélium ígéreteit velünk jobban megértesse. Míg a római katolikus egyháznak hét sákramentuma van (keresztség, bérmálás, áldozás, gyónás, házasság, papszentelés, utolsó kenet), mi csak két sákramentumot ismerünk el: a szent keresztséget és az úri szent vacsorát. Ezt a két sákramentumot maga Krisztus szerezte.
A keresztség vízzel való leöntés, meghintés, vagy vízbe merítés. Ez a cselekvés Isten szövetségének látható megpecsételése. Ennek mindig a Szentháromság Isten nevében kell történnie, mert a Szentháromság Isten a szerzője a szövetségnek.
A keresztségben a jel a víz. Ez tisztátalanságunkra mutat, de arra is, hogy Jézus Krisztus vére lemossa bűneinket. A keresztség egyúttal meg is szentel bennünket, azaz a Szentlélek általa Új életet munkál bennünk. Isten Igéje világosan tanítja, hogy a kisgyermekek is a kegyelem Szövetségéhez tartoznak. Ezért kell őket megkeresztelni.
Ha a szent keresztséget jól szemügyre vesszük, látjuk, hogy milyen gazdag jelentése van. A keresztség mindig szilárd alap az életünkben, melyhezvissza lehet térni.

GYERMEKKERESZTSÉG:
1. Ószövetség: a gyermeket körülmetélték (1Móz 17,12)
2. Újszövetség: Jézus megáldotta a gyermekeket (Mk 10,13-16)
3. A gyermekek is beletartoznak a kegyelmi szövetségbe (ApCsel 2,39)
4. Családokat kereszteltek meg (ApCsel 16,33).

Olvasd el!

1 Móz 17; Zsolt 105; Mt 3; Mt 28; 16-20; ApCsel 8,26-40; ApCsel 16,14-40

Bibliatanulmány: Mk 10:13-16
A gyermekek is tagjai Isten országának. Jézus ezt azzal bizonyította, hogy megáldotta a gyermekeket.

1. Mit jelent az, hogy Jézus megérintette a gyermekeket? (13.v.) (v.ö. Mt 19,13)
2. Miért fedtették meg a tanítványok az anyákat (szülőket)?
3. Mi mutatja, hogy Jézus felháborodott azon, amit a tanítványok tettek? (14v.)
4. Mi az Isten országa?
5. Mire céloz Jézus, amikor azt mondja, hogy mindnyájunknak olyanokká kell lennünk, mint a gyermekek? (15 .v.) Hogyan lehetünk olyanná?
6. Többet kaptak-e a gyermekek Jézustól, mint amit kértek tó'le? Mi mutatja ezt?

Kérdések

1. Mik a sákramentumok? Miért szerezte azokat Isten?
2. Mikor szerezte Krisztus a szent keresztséget?
3. Említs néhány különbséget a prédikáció és a sákramentumok között!
4. Hány sákramentum van a római katolikus egyházban?
5. Az Ószövetség melyik sákramentuma helyett van a keresztség?
6. Mit jelent a keresztség?
7. Miért nem kell a mi sákramentumaink kiszolgáltatásakor vérnek folynia?
8. Üdvözít-e a keresztség?
9. Lehet-e meg nem történtté tenni a keresztséget?
10. Mit jelent a szüló'k igen-je gyermekük megkeresztelése alkalmával?
12. Mi a kapcsolat a keresztség és a körülmetélkedés között?
13. Miért kereszteljük meg a kisgyermekeket?
14. Miért (és kik) harcolnak a gyermekkeresztség ellen?

Heidelbergi Káté

72. A keresztvízzel való külső leöntés egyúttal a bűnök lemosása is?
Nem. A bűntől csak Jézus Krisztus vére és a Szentlélek tisztít meg minket.
Mt 3,11; 1 Pt 3,21; Ef 5,26-27; Jn 1,7; 1 Kor 6,11

73. Akkor miért nevezi a Szentlélek a keresztséget az újjászületés fürdőjének és a bűnök lemosásának?
Alapos oka van annak, hogy Isten így beszél. Nemcsak tanítani akarja ezzel, hogy a Krisztus vére és Lelke által a bűnöktől való megtisztulás olyan, mint amikor vízzel lemossuk a test szennyét, hanem ezzel az isteni záloggal és jeggyel egészen bizonyossá akar tenni minket afelől, hogy ő olyan valóságosan megtisztít bűneinktől, amilyen valóságos a vízzel való lemosás.
Jel 1,5; 7,14; 1 Kor 6,11; Mk 16,16; Gál 3,17

74. Meg kell-e keresztelni a csecsemőket is?
Meg, mert ők is Isten szövetségéhez és az anyaszentegyházhoz tartoznak, akár a felnőttek. Isten nekik is megígérte a Krisztus vére által nyert bűnbocsánatot és a hitet ébresztő Szentlelket. Ezért a keresztség által, mint a szövetség jegye által, őket is be kell fogadni a keresztyén anyaszentegyházba, és így megkülönböztetni őket a hitetlenek gyermekeitől. Ez az Ószövetségben a körülmetélés által történt. Ehelyett rendelte Krisztus az Újszövetségben a keresztséget.
1 Móz 17,7; Mt 19,14; Lk 1,14-15; Ézs 44,1-3; Zsolt 22,11; ApCsel 2,39; 10,47;
1 Móz 17,14; Kol 2,11-13

Idézetek

  • Baptisatus sum (=meg vagyok keresztelve). (Luther, amikor kételkedett)
  • Milyen vigasztalást nyújt neked a szent keresztség? Azt, hogy abban Isten királyi, atyai és üdvözítő nevében, az élet könyvében is föl vagyok írva minden bűnömmel, vétkemmel és nyomorúságommal; és hogy gazdag Istenem és kegyelmes Atyám van a mennyben. (Kohlbrugge: Kérdések és feleletek)
  • Írd le, milyen kérdéseket tesz fel a lelkipásztor a kereszteléskor!

Imádság

A szent keresztség

Luther Márton élete egy nehéz pillanatában ezt a mondatot írta fel
íróasztalára: „Baptisatus sum!”, azaz: „Meg vagyok keresztelve!”

A személyes imádság megfogalmazása előtt gondold végig:
- Miért írta fel ezt a két szót Luther?
- Mit jelent a keresztség számodra?
- Mi fejeződik ki Isten részéről a keresztségben?

„Elmenvén azért,
tegyetek tanítványokká minden népeket,
megkeresztelvén őket
az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt,
a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok
minden napon a világ végezetéig.
Ámen! “
(Mt 28,19-20)