Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
 • 2022-12-30 15:42
Látogatók
 • Megtekintett oldalak: 369016
 • Egyedi látogatók: 72847
 • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

19. Az egyház felépítése 2. (ÉK 379. ének)

Pünkösd a keresztyén egyház születésnapja: amikor a Szentlélek kitöltetett, létrejött Jeruzsálemben az egyház, mely egybegyűlt az ige és a sákramentumok körül. Az ApCsel 2,41 és 42-ben megtaláljuk azokat a legfontosabb elemeket, amelyek megvannak a mi istentiszteleteinkben is: keresztség, igehirdetés, a gyülekezet közössége, az úrvacsora és az imádság. Az Újszövetség más helyei szólnak a gyülekezeti énekről és az adakozásról is. A hitvallások szólnak még hűségről az Ige szolgálatában és a sákramentumok kiszolgáltatásában. A keresztyén embernek hűségesen kell templomba járnia.
A lelkipásztor és a presbiterek alkotják a helyi gyülekezet vezetőségét. Őket a gyülekezet választja. A gyülekezet világi tagjai közül gondnokot is választ a gyülekezet. A lelkipásztor a gondnokkal együtt hívja össze a presbitériumot. A presbitérium intézi az egyház anyagi ügyeit, gondoskodik az egyházi épületek karbantartásáról. Egy bizonyos számú gyülekezet egyházmegyét alkot, melynek élén az esperes és az egyházmegyei gondnok áll. Őket munkájukban az egyházmegyei tanácsbírák segítik, akiket a presbitériumok választanak egyenlő számban lelkészekből és világiakból. Az egyházmegyék fölött az egyházkerületek állnak, melyeknek vezetői a püspökök és az egyházkerületi főgondnokok.
A Magyarországi Református egyházban négy egyházkerület van. Az egyházunk legfőbb törvényhozó testülete a zsinat. A Magyarországi Református Egyház zsinat-presbiteri. A római katolikus egyház egészen más felépítésű. A világ összes római katolikus egyházának a feje a római pápa. A többi egyházak vezető testületei nagyon különfélék.

Olvasd el!

2Krón 6,12-42; Zsolt 84; Mt 21,12-27; ApCsel 2,37-47; 1Kor 2; 1Tim 3 és 4.

Miért járok templomba?

 • hogy megtérjek
 • hogy megnyugodjam
 • mert az jó szokás
 • hogy többet halljak az Úr Jézusról
 • hogy ha szükséges, megintessem
 • hogy bátoríttassam
 • hogy nyíltan megvalljam hitemet
 • mert vasárnap van
 • hogy megtapasztaljam a gyülekezet közösségét
 • mert Jézus is járt, amikor a földön volt
 • mert szükségem van rá
 • mert nagyon jó lelkészünk van
 • hogy együtt imádkozzam a gyülekezettel
 • mert jó a templomban lenni

a./ helyes-e mindegyik válasz?
b./ melyek helyesek?
c./ melyek nem helyesek?

Bibliatanulmány: Zsolt 84,1-5, 11.
Sok zsoltár szól az Isten és az ő szolgálata iránti szeretetről. A Zsolt 84. is ilyen. A hívőknek a jeruzsálemi templom utáni vágyakozásáról énekel.

1. Sorolj fel néhány zsoltárírót!
2. Mit jelent: a te hajlékaid (2. v.)?
3. Miért állnak többes számban: hajlékaid (2. v.), tornácai (3. v.) és oltáraid (4. v.)?
4. Mit jelent az, hogy az Úr a „Seregeknek Ura”? (2. v.) Mik ezek a seregek?
5. Mi állt a tornácban?
6. Miért nevezi a zsoltár Istent élő Istennek? (3. v.)
7. Miért irigykedik a költő a verebekre és fecskékre? (4. v.)
8. Mi az oltár? Mire mutat a tornácban levő oltár?
9. Mi az, hogy boldog? (5. v.)
10. Mit jelent a szela? (5. v.)
11. Mondd el a II. verset a saját szavaiddal!

Olvasd el!

1. Említs néhány olyan zsoltárt, mely az Isten szolgálata iránti szeretettől szól!
2. Mit jelent a liturgia?
3. Mi a köszöntés? Mi az előfohász? Mi az áldás?
4. Sorolj fel néhány egyházi tisztséget!
5. Mi a Közalap, az egyházfenntartói járulék, az Isten dicsőségére való adakozás, a perselypénz?
6. Kik az egyháztagok?
7. Mit mond a Zsid 10,25 a templomba járástól?
8. Hol képezik a református lelkészeket?
9. Melyik egyházmegyéhez és melyik egyházkerülethez tartozik a te gyülekezeted? Hol ülésezik a zsinat?
10. Mi a különbség a római katolikus és a protestáns templomok berendezése között?
11. Mi a különbség templom, zsinagóga és imaház között?
12. Mi a házi istentisztelet?
13. Mi az igehirdetés célja?
14. Az istentiszteleten Isten igéjében szól hozzánk. Hogyan válaszol erre a gyülekezet?

Idézetek

 • Senkit sem rágalmaznak annyit, mint a hűséges szolgákat, már csak elkerülhetetlen hibáik miatt is, és ha becsületesen ellátják is hivatásukat, akkor sem kerülhetik el, hogy ezerféle megjegyzést ne tegyenek rájuk. Senki sem lehet az egyházban jó tanító, ha nem volt előbb az Isten Fiának tanítványa és nem tanult az ő iskolájában. (Kálvin: A tisztségekről)
 • Nem sok egy kissé az 1%? Nem, a 99% sok, melyet megtartunk magunknak. (Az adakozásról, amikor a jövedelem 1 %-át kérték)

Imádság

Urunk, Istenünk!

A Te kegyelmedből élünk,
és a Te kegyelmi ajándékaiddal élve töltjük be
azt az elhívást, amit Tőled kaptunk
a Te országod építésére ezen a földön.

Köszönjük Neked a hitben testvéreinket!
Köszönjük azokat, akikkel egy közösségbe hívtál el minket,
saját gyülekezetünkben, saját felekezetűnkben,
vagy azokban a keresztyén közösségekben, amelyek együtt vallják
az Úr Jézus Krisztust közös megváltójuknak.

Engedd meglátnunk, felismernünk. Urunk,
hogy mi az, ami összeköt bennünket,
egyen-egyenként is,
mint személyünkben, szolgálatunkban különböző embereket,
de úgy is, mint krisztusi közösségeket,
amelyek, minden különbözőségük ellenére is,
de egy szívvel, egy hittel, egy Lélek vezetése alatt
tesznek Rólad tanúbizonyságot az emberek előtt.

Urunk, kérünk,
egyedül Te légy az, aki áthatod Egyházad életét,
működését és szolgálatát,
hogy azok, akik a Tiéid, hitükben és hitvallásukban
egyek legyenek!

ÁMEN

„A kiből az egész test, szép renddel egyberakatván és
egybeszerkesztetvén az Ő segedelmének minden kapcsaival,
minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal
teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.”
(Eféz A, 16)