Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 369039
  • Egyedi látogatók: 72849
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

11. A mi urunk Jézus Krisztus (ÉK 164. ének)

Isten Fiának különféle nevei vannak. Többek közt: JÉZUS (az Ószövetségben Józsué, Józsua). Ez az ő személyneve. Annyit jelent,
hogy Üdvözítő, Szabadító (Máté 1,21). Jézus szabadít meg minket vétkeinkből, a bűn büntetésétől és hatalmából, és helyreállítja a közösséget köztünk és Isten között. Jézus az egyetlen Üdvözítő, tehát sem angyalok, sem szentek, sem más emberek, sem jó cselekedetek, sem a magunk igaz volta stb. nem üdvözíthetnek bennünket.
KRISZTUS. Ez az ő tisztségneve. Annyit jelent, hogy felkent. Izraelben a prófétákat, főpapokat és királyokat kenték fel. Jézust az Atya kente fel a Szentlélekkel főprófétánkká, egyetlen főpapunkká és örökkévaló királyunkká. Isten egyszülött fia. Jézus Krisztus az örök, természetes Fia Istennek. Minket kegyelemből fogadott gyermekeivé.
MI URUNK. Ő szabadít meg minket bűneinktől vérével, övé az uralom életünk felett.

Kérdések

1. Milyen Józsuékat ismersz az Ószövetségben? Hogy előképei ezek Krisztusnak? (Józsué 1,1-2 és Zakariás 3,1-10).
2. Ismersz még más bibliai neveket is, melyeknek sajátos jelentése van?
3. Kiket kentek fel Izráelben?
4. Sorolj fel néhány prófétát, akiknek nem maradtak fenn írásai!
5. Mi volt a papság Izráelben?
6. Mi volt Krisztus keresztjére írva? (János 19,19).
7. Mit jelent az Immánuel név? (Máté 1,23).
8. Miért hangsúlyozzuk annyira, hogy csak Ő az egyetlen Üdvözítő?
9. Mi az, hogy „szentek”?

Egyházi év

ADVENT: Krisztus jövetelének várása (4 vasárnap)
KARÁCSONY: fogantaték és születék (december 25 és 26)
BÖJT: szenvedéseire emlékezünk és vívódására a pusztában (7 hét)
NAGYPÉNTEK: megfeszítteték, meghala és eltemetteték, szállá alá poklokra
HÚSVÉT: feltámada (harmadnapon).
ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK: felméne mennyekbe, ül az Atya Isten jobbján (húsvét utáni 40. nap)
PÜNKÖSD: a Szentlélek kitöltetése (pünkösd = pentékoszté= ötvenedik nap)
VISSZAJÖVETELE: utolsó ítélet

Imádság

A mi Urunk Jézus Krisztus

Édes Jézusom!
Nehéz súlyok terhe alól szabadul fel az életem,
amikor megszólítalak Téged,
amikor átélem a Te jelenléted!

Köszönöm Neked azt a csodát,
amelyben - kegyelmedből - megajándékoztál engem
az üdvösség bizonyosságával!

Köszönöm Neked azt a szeretetet,
amellyel újra meg újra megkeresel,
bukásaim után is visszafogadsz, hazafogadsz.

Kérlek, légy velem napról-napra,
hogy azokban az élethelyzetekben,
amelyekben helyt kell állnom,
hűséggel tehessek hitvallást Rólad!

ÁMEN

„És monda az angyal nékik:
Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet,
mely az egész népnek öröme lészen: Mert született néktek
ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”
(Lk 2,10-11)