Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 371705
  • Egyedi látogatók: 73813
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

10. Teremtés és gondviselés (H 146. ének)

A Biblia azt tanítja, hogy mindent Isten teremtett. Teremteni annyi, mint semmiből valamit alkotni; jobban mondva, valamit a semmiből életre kelteni. Az Apostoli Hitvallás első cikkelye így hangzik: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében! A teremtéstörténetet az lMózes 1 és 2-ben találjuk. De szól még a teremtésről például Jób 38 és 39; Zsolt 104; és Ézs 40. is. Az 1Mózes 1-ben minden teremtési nap után ezt olvassuk: „És látá Isten, hogy minden, amit teremtett vala, íme igen Jó”.
Isten azonban a világot nemcsak megteremtette. Még most is fenntartja és igazgatja. Ezt Isten gondviselésének nevezzük. Az Isten gondviselésébe vetett hit a balsorsban türelmessé, a jó sorsban hálássá és a jövőt illetőleg bizakodóvá tesz. Ezt a hitet tagadja többek közt a deizmus, mely azt tanítja, hogy Isten nem törődik többet a teremtett világgal.
Mi, keresztyének elutasítjuk az evolúció tanát, azaz azt, hogy minden „magától” állt elő: a fejlettebb (ember, állat, növény) az alacsonyabb rendűből (őssejt) fejlődött ki. Ez az evolúciótan ellentétben van a Bibliával. A Bibliát a hit szemüvegén át kell olvasnunk. A Biblia nem természetrajz könyv, és nem szól például a Föld koráról.
Isten gondviselése nem zárja ki felelősségünket. Isten olyan emberekké teremtett minket, akik felelünk tetteinkért.

Olvasd el!

1 Móz 1 és 2; Jób 38 és 39; Zsolt 19 és 104; Ézs 40,12-31.

Bibliatanulmány: Ézsaiás 40,21., 26,31.
Ézsaiás bátorítja a babiloni foglyokat. Jön szabadulás. A foglyoknak bizonyítja, hogy
Isten a hatalmas Teremtő'. így Ő népéről is gondoskodik.

1. Mit jelent az, hogy a „föld fundamentomai”? (21. v.)
2. Mire utal a próféta ezzel a 26. versben levő szóval: „azokat’?
3. Milyen nevekkel említi a népet Ézsaiás a 27. versben?
4. Melyik szavak tesznek bizonyságot arról, hogy Isten segítő ereje kimeríthetetlen?
5. Mit jelent ez a kép: „szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk”? (31. v.)
6. Kiknek szólnak Isten ígéretei a 31. v. szerint?

Kérdések

1. Mi az, hogy „teremteni”?
2. Melyik mondatot olvassuk az 1 Móz 1 -ben minden teremtési nap végeztével?
3. Sorolj fel néhány zsoltárt, mely a teremtés dicsőségét zengi!
4. Kik az angyalok, és mi a munkájuk? (Ézs 6,1-4; Zsid 1,14).
5. Nevezz meg néhány angyalt! (Lk 1,19; Júd 9.)
6. Ki az ördög? Őt is Isten teremtette?
7. Mi az isteni gondviselés?
8. Mit ígért Isten Noénak? Milyen jelet kapcsolt ehhez? (1 Móz 9,8-17).
9. Hogy látod Isten atyai gondoskodását Dániel életében? (Dán 1).
10. Tudod bizonyítani Isten gondviselését Eszter történetében?
11. Mit tanít a deizmus? Mi az evolúció tana? Hogyan viselkedjünk ezekkel szemben?
12. Mit tett Isten a teremtés után a hetedik napon? Mit jelent ez számunkra?
13. Van véletlen? Beszélhetünk végzetes balesetről?
14. Isten mindenható. Azt jelenti ez, hogy Isten mindent tehet?
15. Betegség, háború stb. Istentől jön? Nincs ez ellentétben Isten gondviselésével?

Idézetek

  • Szabad Istentől kérni, még ha az egy szeg, vagy gombostű is; csak így járhatunk az ő útján. (Kohlbrugge: Kérdések és feleletek a Heidelbergi káté 9. úrnapjának magyarázatához és igazolásához)
  • Jobb Istennel a pusztában, mint Isten nélkül tejjel és mézzel folyó földön. Olykor jobban látod Istent egy börtöncella vasrácsán át, mint egy katedrális boltíves ablakán át. (Például háborús időben.)

Heidelbergi Káté

26. Mit hiszel, amikor ezt mondod: „HISZEK EGY ISTENBEN, MINDENHATÓ ATYÁBAN, MENNYNEK ÉS FÖLDNEK TEREMTŐJÉBEN"?
Hiszem azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökkévaló Atyja, aki mennyet és földet semmiből teremtett, és azokat örök gondviselésével fenntartja, az Ő Fiáért, Krisztusért nekem Istenem és Atyám.

27. Mi az isteni gondviselés?
A gondviselés Isten mindenható és mindenütt jelenlévő ereje, amellyel a mennyet és a földet, minden teremtménnyel együtt szilárdan kézben tartja, és úgy igazgatja, hogy amit a föld terem, továbbá eső és aszály, termő és terméketlen idők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység - szóval minden - nem véletlenségből, hanem
az ő hűséges atyai kezéből származik.
ApCsel 17,25 Zsid 1,3 Jer 5,24 ApCsel 14,17 Jn 9,3 Péld 22,2

Imádság

Teremtés és gondviselés

Te, aki egy egyszerű asszony,
Mária gyermekeként születtél meg erre a világra,
test szerinti létedben is az Élő Isten voltál
itt, az embervilágban, miközöttünk.

Te aki tűrted a gúnyt, az ostorcsapásokat,
aki hagytad, hogy kezed és lábad átszegezve
a keresztre felfeszítsenek,
ott, a kereszten is mindenek feletti hatalom voltál,
mindenek feletti hatalom maradtál.

Te, aki a mennyek országának lélek szerinti világában
döntéseddel élet és halál felett ítélkezel
az örökkévalóság megmásíthatatlanságával,
és eljössz majd erre a földre,
hogy hozzád érkezzen meg,
mint eleve elrendelt céljához a történelem,

Te jó vagy, Uram,
Te szeretsz engem, édes Jézusom,
Te, mint akit az Atya értem küldött,
érzem, tudom, hiszem,
hogy megváltasz engem Önmagadnak
kegyelmesen.

ÁMEN

„Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.”
(1 Móz 1,1)