Főmenü

Utolsó módosítás időpontja
  • 2022-12-30 15:42
Látogatók
  • Megtekintett oldalak: 369029
  • Egyedi látogatók: 72849
  • Közzétett oldalak száma: 583
Címlap

7. A Közbenjáró (ÉK 458. ének)

Az ember legnagyobb erejével sem tud bűneitől megszabadulni, mivel nem tud eleget tenni Isten kívánságának. Sőt, naponta szaporítjuk vétkeinket. Az ember ugyan próbálkozott minden időben bűneiért megfizetni (például áldozatokkal, jó cselekedetekkel stb.), de hasztalan.

Akkor hát hogyan? Közbenjáróra van szükségünk, valakire, aki közbenjár köztünk és Isten között. Isten maga készített utat a megváltáshoz. Fiát küldte közbenjáróul. Jézus Krisztus jár közbe értünk Istennél. Hogy igazi Közbenjárónk legyen, az Isten Fiának egyrészt valóságos Istennek kellett lenni, másrészt valóságos és igaz (bűn nélküli) embernek:

Valóságos Isten - hogy Isten bűn elleni haragját elhordozza.
Valóságos ember - hogy mindent átéljen, amit nekünk át kellett élnünk.
Igaz ember - bűn nélkül való, hogy értünk a törvényt betöltse.

Isten Fiának különféle nevei vannak:
JÉZUS - Üdvözítő, Szabadító
KRISZTUS - Felkent (Prófétává, Pappá és Királlyá) a Szentlélekkel
IMMÁNUEL - Velünk az Isten.

Isten már az Ószövetségben megígérte Krisztust. Próféciák, áldozatok, minden rá mutat. Az Újszövetségben azt olvassuk, hogy Krisztus eljött. Ezért az Ószövetséget a várakozás könyvének, az Újszövetséget pedig a beteljesedésének könyvének nevezzük.

Olvasd el!

3Móz 16 és Zsid 8; Zsolt 22; Ézs 9(1-6; Mik 5; Jn 7,37-53; ApCsel 4,1-12.

Bibliatanulmány: 2Mózes 32,30-32
Míg Mózes megkapja a két kőtáblát Istentől, a nép aranyborjút készít. Isten súlyosan
meg akarja büntetni a népet. Mózes imádkozik a népért.

1. Mi a kegyelem? (30.v.) Mi a különbség a kegyelem és a megbocsátás között?
2. Valóban vezet könyvet Isten? (32.v.) Mire céloz Mózes, amikor azt mondja: „a te könyved”?
3. Hogy előképe Krisztusnak Mózes az imádságban?
4. Ismersz embereket, akik meghaltak másokért? Ez ugyanaz, mint amit Jézus tett?

Kérdések

1. Miért nem tudunk bűneinkért eleget tenni Istennek? (Heidelbergi káté 13. kérdés és felelet).
2. Hogyan próbálkoztak meg ezzel mégis az emberek minden időben?
3. Hogy próbálta meg Luther?
4. Sorolj fel példákat arra, hogy Jézus valóságos ember és valóságos Isten!
5. Mit jelent az, hogy Közbenjáró?
6. Hogy hangzik az ősi átok? (1 Móz 3,15).
7. Mit jelent az, hogy Krisztus előképe? Sorolj fel néhányat!
8. Sorolj fel néhány messiási zsoltárt!
9. Mi a nagy engesztelési ünnep?
10. Mit jelent: Jézus? Krisztus? Immánuel?
11. A keresztyén ember Krisztusé, a Felkenté. A keresztyén ember is felkent. Hogyan?
12. Mi a hívők tiszte?
13. Ki a „próféta” , a „pap” és a „király” a presbitériumban?
14. Mi a különbség a keresztyénség és más vallások között?

Idézetek

  • „Gyűlöltem az igazság szót. Átkot szórt rám és kárhoztatott engem. Azt mondtam Istennek: sohasem hagysz fel azzal, hogy haragoddal gyötörj? De reménykedtem Pál eme szavaiban: az igaz ember hitből él. És egyszerre megláttam: élünk, nem cselekedetek által élünk, hanem Istennek a Krisztusban ajándékozott kegyelme által. Akkor ez a textus az örök életre nyíló kapu lett számomra” (Luther).
  • Luther egyszer azt álmodta, hogy a Sátán bűneinek hosszú listájával áll előtte. Luther megkérdezte: tudsz még többet is? Igen, mondta a Sátán. Luther: akkor írd föl mind! Amikor a Sátán azt megtette, Luther fogta a bűnlistát, és nagy vörös betűkkel ráírta: Jézus Krisztusnak vére megtisztít minket minden bűntől.

Heidelbergi Káté

13. Mi magunk meg tudunk Istennek fizetni?
Mi magunk semmiképpen. Ellenkezőleg: napról-napra növeljük bűnünket.
Jób 9,3 15,15; Mt 6,12

15. Milyen közbenjárót és szabadítót kell tehát keresnünk?
Olyant, aki valóságos ember, de tökéletes és igaz, mindazáltal minden teremtménynél
hatalmasabb, azaz valóságos Isten is.
1 Kor 15,21; Jer 33,16; Ézs 53,9; 2Kor 5,21; Zsid 7,16; Ézs 7,14; Róm 9,5; Jer 23,5-6

18. Ki az a közbenjáró, aki egy személyben valóságos Isten, és valóságos, tökéletesen igaz ember is?
A mi Urunk, Jézus Krisztus, akit az Atya teljes váltságul és igazságul adott nekünk.
Mt 1,23; ITim 3,16; Lk 2,11; 1 Kor 1,30

19. Honnan tudod ezt?
A szent evangéliumból, amelyet Isten már kezdetben, az édenkertben kijelentett, majd a pátriárkák és próféták útján hirdetett, az áldozatokkal és a törvény előírta más szertartásokkal kiábrázolt, végül pedig az ő egyszülött fia által beteljesített.
1 Móz 3,15 22,18 49,10; Róm 1,2; Zsid 1,1; ApCsel 3,22-24 10,43; Jn 5,46; Zsid 10,7;
Róm 10,4; Gál 4,4-5

Imádság

A közbenjáró

Megváltó Krisztusom!
Köszönöm Neked,
hogy kereszthalálod kegyelmével
áthidaltad a bűn szakadékát,
és nekem utat nyitottál az üdvösségre!

Köszönöm, hogy értem lehajoltál,
miattam, hogy elveszettségemből megments engem,
igaz emberré lettél.

Köszönöm, hogy egész földi életeddel
Isten élő valóságát hoztad közel az emberhez,
és az én életemhez is.

Köszönöm, hogy vállaltad az emberért,
vállaltad az én esendő életemért,
a kínt, a szenvedést, a kereszthalált.

Köszönöm, hogy feltámadásoddal legyőzted
a halál rettenetét,
és elhoztad a Téged Megváltójuknak elfogadóknak
az örök életet.

Köszönöm, Megváltóm,
hogy én is a Tiéd vagyok, a Tiéd lehetek!

ÁMEN
 

„És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott
emberek között az ég alatt más név, mely által kellene
nékünk megtartatnunk.”
(ApCsel 4,12)