Címlap

Konferencia szevezések

 

„Viseljetek gondot azért magatokra…”…”az Isten anyaszetegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett”

 

Szeretettel hívunk és várunk Benneteket a következő presbiteri találkozóra,

ISASZEGRE,  szeptember 30.-án  15 órára

az isaszegi templomba. .

Ézsaiás 57.15.

Program:

 

15.00 énektanulás, kóruséneklés

15.10. Köszöntés. Áhítat (Krisztusjövendölések a Zsoltárokban) Bajusz Árpád lp.

15.30. Két kiskonfirmandus káté kérdés- felelet olvasása 36. Úrnapja

15.35 Változhat-e az ember? A feltámadásba vetett hitről hogyan szóljak a világnak? Tariska Zoltán lp.

Korreferátum: A Biblia igéi az üdvösségről. ( gödöllői testvérek)

Kérések:L

(kérjük, ne legyen több a korreferátum A4-es 12-es betűnagysággal írva, amiből kérünk 15 pédányt kiosztani a gyülekezeteknek)

 1.   Szeretetvendégség

„Viseljetek gondot azért magatokra…”…”az Isten anyaszetegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett”

 
 1. ISTEN szeretetének és kegyelmének közvetítése. A szolgálat sokszínűsége.

        Lóránt Gábor  lp.

 1.   Hogyan működik ez a mi gyülekezetünkben? (Őrbottyán , Pécel)
 1.    Bizonyságtétel a fogadó gyülekezetből

18.15   Bejelentések

18.20   Imaközösség a helyi gondnok záró imádságával

18.30  Áldás

 

Isaszeg,  2011. augusztus 15.

 

 Áldott, aki jön az ÚR nevében !

 

TESTVÉRI SZERETETTEL ÉS BARÁTSÁGGAL VÁRUNK BENNETEKET

 

1. Kérjük a gondnok testvéreket, presbitériumokat, hogy egy Bibliaórán vegyék át az anyagot és minden presbiternek adjuk a kezébe a meghívót.

2. Kérjük a presbitériumokat, hogy kötelezzék magukat, hogy legalább a testvérek fele jöjjön el  egy –egy alaklomra és ezt a gondnokok osszák be egész évre . A képzésben való kötelező részvételre egyházmegyei határozat van. ( Egyházmegye elnöksége)

 

Lelkipásztor                                     gondnok

 

 

Kedves testvérek, barátaink!


     Szeretettel köszöntünk Benneteket a következő év képzési terve kapcsán. A kulcs mondat jövőre:  Tanuljuk a missziót és  emeljük magasra a Bibliát. A Református embernek a Biblia legnagyobb kincse, ISTEN szava , az élő IGE, a Biblia. 
 

A misszióban benne van a látogatás gyakorlata, a templomi ajtónállói szolgálat, házastársunkkal, gyermekeinkkel, szomszédunkkal, munkatársunkkal való beszélgetés.  

 

     Tanuljuk meg részleteiben mit jelent a Bibliában, hogy megjövendölték, mit jelent , hogy beteljesedett és ezt gyakorlatban is el tudjuk hittel mondani, ezt szolgálják az áhítatok.

      Mindig fontos a Káté ismeret, református önazonosságunk és hitvédelmünk alapja. Itt a jelölt gyülekezetekben két konfirmandust kérünk, egyik a kérdést, másik a feleletet olvassa fel !
      A Bibliaismereti előadások végére értünk, ezért a misszióhoz elengedhetetlen, sziklaszilárd ismereteinknek kell, hogy legyenek. Itt négy témát jelöltünk meg, ami mindig előjön egy-egy beszélgetésnél:
 

 • Biblia,
 • ISTENKÉP,
 • emberkép,
 • változhat-e az ember(a megváltás)?


 Ezeket tanuljuk meg az áhítat után. Az előadásokat írott formában is kérjük, hogy terjeszteni tudjuk
    
Majd igen fontos gyülekezetépítési előadások és korreferátumok következnek..
      1. Az ISTENTISZTELET kérdésével az egész református egyházunk foglalkozik. Egyet szeretnénk kiemelni: Van -e bűnbánati rész minden Istentiszteleten? Az imádságainkban a hálaadás , kérés, ISTEN dicsőítés mellett elhangzik-e a szószékről és imádságainkban a bűnvallásunk?
      2. Egységes konfirmáció. Egyházmegyénk lelkészi kara egy évet foglalkozott e kérdéssel. Valljuk meg mi presbiterek ennek eredményéről nem hallottunk beszámolót, minket érintő feladatról nem tudunk. Nehéz kérdés egyházunkban a kommunikáció. Mivel egyesültek a kárpátmedencei egyháztestek, adódik egymás jobb megismerése, a jó gyakorlatok átvétele. A konfirmációt illetően az erdélyi gyakorlat a legjobb. Ezt minden anyaországi lp. tapasztalhatja, akinek Erdélyből  jött konfirmandus kerül a csoportjába. Négy kérdést kap minden konfirmandus a nagy gyülekezet előtt: Bibliaismeret, Káté, Egyháztörténet, Ének. Erről kérünk egy beszámolót Erdélyben is szolgált lelkipásztor testvérünktől.

Kitűnő anyag a „Hisszük és Valljuk” most újra megjelenő felnőtt konfirmációs könyv. A Presbiteri Szövetség honlapján, jó egyháztörténeti és Káté ismereti rész van azoknak, akik mélyebben érdeklődnek.
      3.  Közösségépítés, családok beépítése a gyülekezetekbe. Ez mindenütt, de itt az agglomerációban, Pest körül különösen aktuális, amit több fiatal lelkipásztor alkalmaz, erről hallunk.
       4. Egy nagy gyülekezet sokszínű életét kapjuk végül, az utolsó kisköri alkalmon, aminek része a várossal való jó kapcsolat is.
Ezt kínáljuk Egyházmegyénkben a presbiter és gyülekezetmunkás testvéreinknek. Őket külön hívjuk el, mert az a hír járja, hogy ezekre az alkalmakra csak presbiterek jöhetnek.
 

       Mindig felemelő testvéri találkozás, amit a Megye, az esperes úr és a főgondnok úr szervez és minden évben a fóti testvérek töltik meg első renden szeretettel a 200 ember asztalhoz ültetése által. Ott egy kiértékelés és előretekintés történik.
 

SZERVEZÉS!

   Az eddigi gyakorlattól eltérően a lelkipásztorokon kívül a gondnok testvérek is kapnak a meghívókból.


   Mellékelünk egy táblázatot, ahol Bihari György (Megyei Presbiteri Szövetség elnöke) testvérünk javaslata szerint, január 10.-éig minden gyülekezet személy szerint kötelezze el magát, iratkozzon fel, és kötelezze el magát a 2012 négy alakalma közül, legalább kettőre. A kitöltött táblázatokat, Bihari Gyuri részére kérjük elküldeni, ő felelős az alkalmak szervezéséért.
   Csendesen megkérdezzük (még a lp. testvéreket is), hogy aki nem jön el ezekre az alkalmakra élvezni az együttlét és a tanulás örömét, az nem követ-e el mulasztást mi Urunk előtt? Vagy már mindent tudunk és olyan jó testvérek vagyunk, hogy az ilyen alkalmakra nem pazaroljuk az időt?

   Itt ISTEN  előtt együtt a 12 gyülekezet, ennél szebb felajánlást nem is tehetnénk, mint amikor 150 presbiter éneke szívből ŐT dicséri. Nagy vagy Te ISTEN, nagy a TE hatalmad.
    Ha valami nem világos , kérjük mind a lp., mind a presbitertestvéreket a program elolvasása után jelezzenek Margit István és Judák Endre címén. (judak [dot] endre [at] gek [dot] szie [dot] hu; istvan [dot] margit [at] gmail [dot] com;)

 

 

 

 

EMELJÜK MAGASRA A BIBLIÁT!

 

A Biblia Istentől ihletett,tükör, megítél, életvezetést ad,  belőle se elvenni, se hozzátenni nem szabad. Központi személye: Jézus Krisztus

Minden, ami a földi élethez és az üdvösséghez kell, azt megtalálhatod benne.

 

Szeretettel hívunk és várunk Benneteket a következő presbiteri találkozóra,

Veresegyházára, február 5.-én 15 órára

a templomba.

Ézsaiás 57.15.

Program:

 • 15.00 Az iskola kórusa énekel.
 • 15.10. Köszöntés. Áhítat. Krisztusjövendölések Mózes könyveiben. Fukk Lóránt lp.
 • 15.30. Két kiskonfirmandus káté kérdés- felelet olvasása 33. Úrnapja
 • 15.35  Honnan veszed életed döntéseihez az információt? Dr. Judák Endre
 • 16.00   Gyűjtsétek össze a Biblia önkijelentéseit(amit ISTEN a Bibliáról mond), olvassátok  fel és adjatok   egy-egy példányt a gyülekezeteknek. Szadai presbitérium.
 • 16.20  Szeretetvendégség
 • 17.00  Az Istentisztelet elemei református gyülekezetinkben. Dr. Sípos Ete Álmos
 • 17:40  Hogyan működik mindez Kistarcsán és Hévizgyörkön? (6-6 percben)
 • 18.00  Bizonyságtétel a fogadó gyülekezetből
 • 18.15  Bejelentések
 • 18.20   Imaközösség a helyi gondnok záró imádságával
 • 18.30  Áldás

 

  Veresegyház 2012. február  5.

 

Áldott, aki jön az ÚR nevében !
 

TESTVÉRI SZERETETTEL ÉS BARÁTSÁGGAL VÁRUNK BENNETEKET, különös szeretettel az új presbitertestvéreket, akit az esperes úr szeretne üdvözölni.
 

     Kérjük a presbitériumokat, hogy kötelezzék magukat, hogy mindig legalább a presbiter testvérek fele jöjjön el  egy –egy alkalomra és ezt a gondnokok osszák be. Rögzítsék írásban az 5 alkalom névsorát és az első alkalommal adják át vállalásukat Bihari Györgynek, a Presbiteri Szövetség megyei elnökének.  A képzésben való kötelező részvételre egyházmegyei határozat van. ( Egyházmegye elnöksége)

Kérjük a lelkipásztor testvéreket segítsék a felkészülést, a presbiteri konferencia előtt egy presbiteri bibliaórán legyen téma a meghívó tartalma!