Címlap

Boldognak lenni

Minden ember és különösképpen minden házasulandó bol-dog akar lenni. Mégis mennyi boldogtalan, tönkrement házasság van! Pedig amikor esküdtek, mind-mind azt hitték, hogy boldo-gok lesznek. Vajon hol rontották el házasságukat? Jó lenne meg-keresni a hibát, hogy ne kövessük el mi is azt, amivel mások tönkretették az életüket.
Biztos, hogy van örök élet. Az Úr Jézus ezt nekünk meg-ígérte, s feltámadásával bebizonyította, hogy Ő úr a halál felett. De van egy megismételhetetlen földi élet is, és van ebben egy aránylag hamar elsuhanó ifjúság. Nagyon fontos ezt boldogan le-élni. Egyszerűen csak azért, mert ha lehetünk boldogok, akkor miért legyünk boldogtalanok? — És mégis mennyien vannak, akik veszekednek, akik féltékenykednek és feldúlják az életüket, aztán majd lassan megcsendesednek, összeszoknak, kibékülnek, de ezalatt már elszállt az ifjúság, és későn veszik észre, hogy föl¬di életük legszebb éveit elpazarolták. Ne felejtsd el: minden nap visszahozhatatlan ajándék, amelyben boldoggá lehet tenni, sze-retni lehet egymást! Ne becsüld le ezt a kegyelmi időt: nem tud-hatod, hány év és hány nap az, amelyben együtt lehetsz a társad-dal!
 
De boldognak lennünk nem csak a társunkért és nem csak önmagunkért kell. Ha Isten megsegít, lesznek gyermekeitek, majd unokáitok, sőt dédunokáitok is. Egy egész kicsi sereg. Ti csendben megöregedtek (sokkal hamarabb, mint gondoltátok), majd elmentek az örök életbe. De az, hogy ez a nyomotokban itt maradó kicsi sereg boldog lesz-e vagy boldogtalan, hogy a szép földi élet, sőt a mennyei élet útját miként találja meg, az döntő mértékben tőletek függ. A pszichológusok azt mondják (és iga¬zuk van), hogy az ember jellemének alapvonalai 6-7 éves koráig kifejlődnek. A belső lelki arc alakulására, az egész életet megha-tározó lelkialkatra nézve döntő, hogy milyen az első 6-7 év kör-nyezete, hogy általában milyen a gyermekkor behatása a gyer¬mek lelkére. Akinek szép gyermekkora volt (és ezen nem az anyagi jólétet, a drága játékok sokaságát, hanem a harmonikus családi légkört, a szeretetet, a megértés és védettség érzését ért¬jük), az jelentős lelki tartalékkal indul az életbe, és az örökletes hajlandóságoktól eltekintve, a belső lelki biztonságot, a kiegyen-súlyozottság örökségét viszi magával. Aki zilált családi viszo¬nyok között a durvaság, a szeretetlenség légkörében nőtt fel, az olyan lelki sebeket kaphatott, melyek vagy az alacsonyabbrendűség komplexusát fejlesztik ki, vagy a bizalmatlanság, a félté¬kenység és gyanakvás érzését állandósítják benne, illetve kiala¬kul az a szorongásos lelkialkat, mely néha öregebb korban lelki betegségként jelentkezik. Zsenge világ a gyermeklélek, nem le¬het büntetlenül, következmények nélkül a magunk boldogtalan zaklatottságával úgy beletaposni, hogy az meg ne sérüljön. A gyermek későbbi idegrendszerére az anya terhesség alatti lelkiál-lapota is döntő hatással van, nem beszélve az alkohol hatása alat¬ti fogamzás és a terhesség ideje alatti alkoholfogyasztás romboló hatásáról.
Jelentős előnnyel indul az a gyermek, aki szép családi kör-nyezetben nőtt fel! Már 6-7 éves korára ösztönösen tudja, ho¬gyan kell szépen élni. Az olyan ember viszont, aki boldogtalan,
 
szeretet nélküli családi légkörben, az iszákosság, a féltékenység vagy a durvaság légkörében nőtt fel, mérhetetlenül hátrányos helyzetbe kerül. Ha csak különösképpen jó társat nem kap, eltel-het 10-20 év is, amíg megtanulja, hogyan is kellett és lehetett volna szépen élnie.
Egy alkalommal felkeresett valaki, aki boldogtalan házas-élete miatt véget akart vetni életének. A beszélgetésünk vége felé kibuggyant belőle a régi fájdalom, és elkeseredve mondta: Ne¬kem nagyon boldogtalan gyermekkorom volt. — Majd elbeszélte élményeit és így fejezte be: Én nem is tudom, hogyan kellene be-szélnem a társammal.
Nagy felelősség családot alapítani. Gyermekeket indítani a boldogság vagy a boldogtalanság, az örökélet vagy a kárhozat felé. A házaséletben nem a magunk számlájára vagyunk csak boldogok vagy boldogtalanok, hanem gyermekeinket áldjuk vagy mérgezzük vele, akik aztán ezt az áldást vagy ezt a mérget továbbadják, mivel az egyik generáció átörökíti a másik generá¬ció számára ezt az áldást vagy ezt a mérget. Ez nem a szóbeli ta¬nítás kérdése. Ez nem a logikai csatornákon keresztül árad be gyermekeink életébe. Ezt a gyermeklélek kitárulkozásának leg¬zsengébb idejében, amikor még jóformán észre sem vesszük, a mi lelkünkből, a mi mindennapi életünkből szívja magába.
Azt mondják, hogy a passzív dohányzás ártalmasabb, mint az aktív. Vagyis a nem dohányzónak többet árt az elszívott és le-vegőbe kifújt cigarettafüst, mint a dohányzónak a cigaretta elszí-vása. Ilyen a házastársak rossz élete is: többet árt a gyermekek-nek.
De mi a titka a boldog életnek? Természetesen a párválasz¬tás a döntő. Ti azonban már megtaláltátok egymást. Szeretitek egymást, boldogok vagytok, és azok is szeretnétek maradni. Mit tudtok tenni ennek érdekében?