Címlap

Internetes kapcsolatfelvétel

Magyarországon a népszámlálás adatai szerint az egyházon kívüliek és a vallási hovatartozásukat megnevezni nem akarók száma megközelíti a lakosság egynegyedét. Ha ehhez hozzá-vesszük azokat, akik magukat még reformátusoknak tartják, de nincs kapcsolatuk az egyházzal, ez a szám az egynegyed fölé emelkedik. Erdélyben jobb ez az arányszám, azonban a hozzánk is beszűrődő szekularizációval itt is számolnunk kell ezzel a je-lenséggel. Ezért magától értetődik, hogy a lelkileg távollévők el-érésére a média legmodernebb eszközeit is igénybe kell ven¬nünk. A XVI. században így használta fel a reformáció a könyv-nyomtatás vívmányát. Ma az uralkodó média korát éljük. A köz-szellemet, a véleményformálást döntő módon a média irányítja. Az a média, amely nagyrészt nem veszi tekintetbe a keresztyén értékrendet, hanem saját elgondolásai szerint neveli a társadal¬mat, még akkor is, ha látszólag semleges, és nem akar nevelni. Esetleg csak arra neveli a társadalmat, hogy az ne akarjon nevel¬ni. Az írott médián kívül a kommersz filmek, sok esetben a szín¬játszás is messze jutott már a keresztyén nemzetnevelő elgondo¬lásoktól. Dérynéék ideje, amikor a nemzeti színjátszás mozgató¬rugója a nemzet felemelése volt, régen lejárt, silány szórakoztató iparrá süllyedt. A meglódult világban az egyház, vagy mondjuk úgy, a keresztyénség nem tudta felvenni a szekularizált világgal
 
a harcot. A modern kor egyháza nem volt olyan modern, mint a reformáció korabeli.
Ma a kibontakozó új média az internetes világ. Az „intelli-gens világ" ahogyan szaknyelven nevezik. Jelenleg ma Magyar-ország lakossága egyharmadának van számítógépe, és ez az arány rohamosan növekszik. Tegyük hozzá, hogy az internet mű¬velői főleg a fiatalok. Azok, akik egyházilag megszólíthatatla¬nok, mert nem jönnek istentiszteletre, nem olvasnak egyházi saj¬tót, hanem szenvedélyesen (egyes vélemények szerint betegesen) csak a számítógépet bújják, ezek a fiatalok az internet eszközei¬vel elérhetők, megszólíthatók. Megszólíthatók, közös körbe szer-vezhetők a térbeli távolságok által elszakítottak is. Ausztráliai vagy dél-amerikai magyar református fiatalok kapcsolatban le-hetnek a negyvenhárom országba szétszórtakkal, közös biblia-órákat tarthatnak, közös témákat vitathatnak meg, levelezhetnek egymással, pillanatok alatt gondolatokat cserélhetnek. A fejlődő technika erre már lehetőséget ad. Ennek kidolgozásán fáradozik a Magyarországi Református Egyház, és ennek érdekében létesí¬tett külön bizottságot a Magyar Református Egyházak Tanácsko¬zó Zsinata. Az interneten megjelenő különféle honlapok mind ennek az igyekvésnek az előfutárai. A számítógép így nem csak az egyházi nyilvántartásban segíthet nagyon sokat, hanem az egyházon kívülállókkal való kapcsolatfelvételben is. Természe-tesen ezek a távkapcsolatok nem helyettesíthetik a személyes kapcsolódásokat, de ott, ahol ez lehetetlen, nagy szolgálatot te-hetnek, és elindíthatják az embereket a gyülekezeti élet felé is.