Címlap

A gyülekezeti energiák felszabadítása

A gyülekezetben sok szunnyadó, sokszor fel nem használt lelki energia van. Az a lelkipásztor, aki ezeket az energiákat nem használja fel, hasonló ahhoz a XIX. század eleji gazdához, aki még csak lóval szántott, kézzel vetett, aratott, este gyertyafény mellett ült, mert még nem szabadították fel, nem használták ki a nyersolaj és a villamosság energiáját. Melyek ezek az energiák?
 
Hol szunnyadnak a gyülekezet erői? Az első a mindenekfelett lévő és nem földi, hanem mennyei gyökerű Szentlélek ereje. Ahol ezt nem kérik, nem várják Istentől, ezzel nem számolnak, ott meghal az élet. A Szentlélek azonban sokszor embereken át is munkálkodik, ezért kell megkeresnünk azokat a lehetőségeket, amelyeket Isten és a gyülekezet szolgálatába állíthatunk.
Az első ilyen lehetőség, amiről már szó volt, a teljes munkát végző, szinte felmérhetetlen segítséget adó presbitérium. Ame¬lyik lelkipásztor presbitériumát nem állítja munkába, az ahhoz a traktoristához hasonló, aki a motor beindítása nélkül, maga igyekszik húzni a járművet.
Sok energia-felszabadítással jár a nőszövetség megszervezé-se is, bár a lelkipásztorok egy része azt mondja, amikor erről van szó: igaz, hogy nálam nincs megszervezve a nőszövetség, de az én asszonyaim úgyis mindent elvégeznek, amit mondok nekik. És ez igaz is. De az is igaz, hogy egy gyülekezetben nem csak arra van szükség, amit a lelkipásztor kitalál, mert bármennyire okos is, mégis elkerülheti a figyelmét valami, ami a nőknek eszébe jutott volna. A nőszövetség serkenti a nőket az önálló gondolkodásra, a közös munkavégzésre, és mivel lelki alkatuk különbözik a férfiakétól, sok olyan kérdést megoldanak, ami a férfiak figyelmét elkerülte volna. Közel a Királyhágóhoz, Csucsán, ahol a régi Ady-kastély ma is áll, már csak négy refor-mátus maradt 1993-ban. A templom, amelyet még Szász Domo-kos püspök idejében építtettek, teljesen romos állapotban volt. Az Egyházkerület pénzt utalt ki a javítás megkezdésére, ezt a ve¬zető férfiak egyelőre bankba tették, ami ott a gyors pénzromlás következtében megsemmisült. Akkor minden külön felhívás nél-kül a Kalotaszegi Nőszövetség összefogott, és elhatározta, hogy megmenti a templomot. Varrottasokat gyűjtöttek és készítettek, eladták azokat, külföldi vevőket is találtak, aztán kőműveseket fogadtak, maguk is jelentkeztek segédmunkásnak, élelmet hoz¬tak a dolgozóknak, és gyönyörűen megjavíttatták a templomot.
Azóta minden évben egyszer nőszövetségi összejövetelt, sokszor varrottas-kiállítást is szerveznek ott, azért is, hogy kicsit fellen-dítsék a maroknyi gyülekezet életét. Ez a templom a férfiak ke-zében tönkrement volna. A nőszövetség megmentette. Ez csak egy példa a sok közül, amelyet a nőszövetségek végezni tudnak. A nőszövetség szervezése, mint minden egyházi munka, termé-szetesen veszélyt is rejt magában. A lelkipásztornak kell vigyáz-nia már az indulásnál arra, hogy a körön belül milyen szellem honosodik meg, hogy a nőszövetség ne steril, önmagáért élő pletyka- és hiúságfészek legyen, vagy ne a gyülekezettől elsza-kadt közösséggé váljék. Erre azonban jó alkalom a nőszövetségi bibliaóra. Másrészt vigyázni kell arra, hogy a férfiak és a presbi-térium ne nézze féltékenyen a nőszövetség munkáját.
Ott, ahol a presbitérium nem tudja felvállalni a gyülekezet Összes körzeteit, a megmaradtakat kettesével járva elvállalhatja a nőszövetség. Ugyanúgy a diakóniai munkában is elsőrendű szolgálatot tudnak végezni. Kulturális estéket, családnevelő összejöveteleket, előadásokat, varró-hímző kört, szeretetvendég-ségeket, karácsonyi jótékony bazárokat, kórház-, öregotthon-, ár-vaház-látogatásokat tudnak szervezni, amihez a férfiak mind nem értenek. Van olyan nőszövetség, amely egy szegény sorsú gyermeket taníttat.
A szervezésnél nem kell feltétlenül ragaszkodnunk a tagsági díjhoz. Legyen a nőszövetségnek elnöke (ez legtöbbször a lelki-pásztor felesége), titkára, pénztárosa. Bevétele alkalmi adakozá-sokból, rendezvények bevételéből, önálló perselypénzből is adódhat. Arra azonban vigyáznunk kell, hogy pénzükkel szaba-don rendelkezzenek, minden külső erőszakolás nélkül.
Energia-felszabadítás az IKE vagy ifjúsági bibliakör meg-szervezése is. A megelőzőkben már volt arról szó, hogy mikép-pen vehetnek részt a gyülekezeti munkában, családok pasztorálá-sában, konfirmandusok kikérdezésében, gyermek evangelizá-ciókban, ünnepélyek rendezésében.
 
Általában minél több területen jó a csoportmunkavégzés. A presbitériumon belül is ezért szükséges a különböző feladatú bi-zottságok alakítása. Ott, ahol a lelkipásztor egyedül akar mindent elvégezni, egyfelől sok lesz az el nem végzett munka, másfelől kimarad az aktivitásból sok lelkes egyháztag, akiknek lelkesedé¬se lassan lehűl, mert úgy érzik, nincs reájuk szükség. A gyüleke¬zet felszabadított energiái nem csak a lelkipásztort segítik mun-kájában, hanem a munka végzőit is építik. Az egyik, már elég rég Amerikában megjelent könyv ezt a címet viseli: A keresztyén pásztor és a dolgozó gyülekezet. Ennek ellentéte a dolgozó pász¬tor és a szundikáló gyülekezet. Rajtunk áll, hogy melyik utat választjuk.
A gyülekezet mozgatásában és nevelésében jó segítség a gyülekezeti lap vagy értesítő. Ma a komputerek és másolók vilá-gában ezeket könnyen lehet előállítani. A szükséges értesítések mellett vigyáznunk kell arra, hogy e lapokat ne csak a lelkipász¬tor írja, hanem itt is adjon teret benne presbitereknek, nőszövet¬ségbe tartozóknak, egyháztagoknak, ifjúsági körbe járóknak is.
Minden gyülekezetben a helyzetből adódóan más és más energiaforrást lehet felfedezni. A jó lelkipásztor élénken figyel ezekre és munkába állítja őket.