Címlap

Előszó

Ez a munka nem a könyvtárak hűvös csendjében született. Nem tudós professzorok egyébként nagyon hasznos és megszív­lelendő analízisei kivonatának nyomában épült fel. Nem elméleti fejtegetéseket tartalmaz, hanem a Szentírásra és hitvallásainkra támaszkodó 48 éves lelkipásztori munka eredményein és csaló­dásain alapuló meglátásokat tár az olvasó elé. Ebben a 48 évben volt falusi és városi lelkipásztorság, 300, `500, 800, 1200 és 15 000 lelket számláló egyházközségben végzett munka, öt új gyülekezet szervezése, hat és fél év fogság a kommunista börtö­neikben, több mint tíz év egyházmegyei missziói, valamint espe­resi munkakör és tizenegy év püspöki szolgálat, az egyházigaz­gatás és gyülekezeti vizitációk minden tapasztalatával, gyönyö­rűséges és keserű ténymegállapításaival. Ez a könyv a reális va­lóságba ágyazott Evangélium nyomán született. Ami benne van, az nem téziseket tartalmazó elgondolás, hanem a valóságon ala­puló, kipróbált munka, amelyet mint lelkipásztor végeztem, s amelynek végzését vagy elhanyagolását eredményeivel együtt a gyülekezetekben megtapasztaltam. Éppen ezért a könyv stílusa is különbözik a megszokott teológiai munkák hangvételétől. Gyüle­kezeti életünk égető kérdéseit olvasmányosan és életközeiben sze­rettem volna megírni, s hivatkozásaim nem forrásmunkákra, ha­nem megtörtént eseményekre vonatkoznak. Ez nem azt jelenti, mintha elhanyagolhatónak tartanám a gyakorlati teológia ide vo­natkozó irodalmát, hanem csak azt, hogy én ehhez az értékes és hozzáférhető irodalomhoz úgy szeretnék hozzájárulni, hogy a gyakorlati teológia általam kipróbált gyülekezetépítő gyakorlatát és annak tapasztalatait papírra vetem.

A könyv megírására azonban elsősorban egyházi szükség indított. Történelmi egyház vagyunk, annak minden feladatával és hibájával együtt. Istentől kapott hivatásunkat csak akkor tud­juk igazán betölteni, ha ezzel egy időben minőségi, hitvalló ésvalóban élő egyház leszünk. Gyülekezeti életünk megújulása Is­ten kezében van, de ez nem mentesít bennünket munkánk elvég­zésének felelőssége alól. Isten szolgálata, Egyházunk és nemze­tünk megmaradásának, megújulásának kérdése elsősorban lelki­pásztoraink, gondnokaink és presbitereink kezében van. Ezért ezt a könyvet elsősorban nekik írtam. Írtam szeretettel, örömmel és fájdalommal. Sokszor keserű kritikával, de lélekben mindig mélyen meghajolva az életüket munkában felőrlő szolgatársaim emléke előtt. Úgy érzem, e könyven át ők is üzennek, s bejárják velünk negyvenhárom országba szétszakadt egyházunk sokszor omló kőfalait, mint Nehémiás azon a régi éjszakán, hogy aztán együtt mondjuk: „ Ti látjátok a nyomorúságot, amelyben mi va­gyunk, hogy Jeruzsálem pusztán hever, és kapui tűzben égtek meg: jertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát, és ne legyünk többé gyalázatul." (Nehémiás 2,17)

 

Isten segítsen bennünket ebben az építésben.

Marosvásárhely, 2002 augusztus havában

Csiha Kálmán