Címlap

Bízzál az Úrban teljes szívedből

„Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj!

Minden utadon gondolj rá, és Ő egyengetni fogja ösvényeidet.”

                                                                                                              (Péld.3:5)

 

Presbiterképzés: Látogatásra tanítás – lélektől lélekig

 

Az Úrtól elkérve és megáldva vettünk részt néhányan gyülekezetünkből ezen az egy hetes képzésen, melynek már a címe is szívhez szóló. Balatonszabadin voltunk, Judák Endre presbiter testvérünk szervezésében.

Jézustól tanuljuk a lélektől – lélekig beszélgetést a megtéréstörténeteken keresztül. Naámán története (II.Kir.5.)

Három részre bontható:              1. A kis zsidó lány szerepe

                                                               2. Naámán megtér

                                                               3. Megváltozik a kegyessége.

1. Honnan ered a kis zsidó lány bátorsága?

Akkor a gyerekeknek jó biblia ismerete volt. Az Isten köztük élt. Neki ez természetes volt.

2. Elizeus alázatra neveli a vezért. Megtér.

3. Amikor engedélyt kért Elizeustól, hogy Rimmón templomában még azért meghajolhasson, megtért. Ő már más Istent tisztelt.

Ebben a történetben a zsidó leányka továbbadta az ő tudását. Mi is az ilyen Úrtól jövő indíttatással kell, hogy menjünk látogatni betegeinket, időseket, megfáradtakat, vigasztalásra szorulókat.

Pályi Péter előadásából megtanulhattuk a válaszokat idős testvéreink kérdéseire.

 • Mire való az öregség? Isten megállít a világ javainak hajszolásában. Mennyei kincsek gyűjtésének időszaka.
 • Hogyan lehetnék hasznos? Meglátni nemcsak azt, amim már nincs, hanem sokkal inkább azt, amim még van, és abból adni. Mindig van nálamnál elesettebb, akinek én vagyok a segítség.
 • Miért kell szenvedni? II.Kor.12:9 „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. A tűrés bizonyságtétele az Isten dicsőségét szolgálja, de lehet figyelmeztetés Istentől. Meg kell vizsgálni, melyik az igaz.
 • Nem lenne jobb meghalni? Az úr tudja, hogy kinek az életére kell még hatással lenni. Egy-egy ilyen találkozás elmaradása végzetes is lehet a másik ember számára. Ebben a kérdésben csak az Úr tud jól és bölcsen dönteni. Ő soha nem téved.
 • Miért vagyok magányos? Mert emberekre figyel csak. Az Úrra figyelés ideje volna itt. Az Isten szeretete velünk van Isten alig várja, hogy viszont szeretettel feleljünk erre. Az életet azért kaptuk Istentől, hogy szeretetkapcsolatban legyünk vele és embertársainkkal. Ez életünk célja, valósítsuk meg. Ha rendeződik kapcsolatunk az Úrral, rendeződni fog az emberekkel is.
 • Miért kell kérnem? Alázatra nevel ezzel az Úr. A szeretet nem szégyell kérni. Soha nem parancsol, s akkor örömmel segítenek. Meg kell tanulnunk kérni, hogy a segítés örömmé váljék a segítők szívében.
 • Miért rossz a kedvem ma? Azért, mert ma csak a rossz dolgokat látta meg maga körül. Próbálja meg számba venni azt, ami jó, s máris jobb kedve lesz.
 • Miért nem értenek meg? A megértéshez szeretet kapcsolat kell. Mit tett azért, hogy megértse a másik? Előbb nekünk kell megszeretni valakit, azaz megismerni őt, és akkor ő is megakar majd ismerni minket. S ha megismert, megszeret és megért.

Befejezésül két Igehelyet ajánl figyelmünkbe: II.Kor.4:16-18. Az öreg Pál apostol szavait.

Az idős emberek tegyék fel maguknak a kérdést: Kinek éljek én? S ha jó a felelet, akkor lesz értelmes élet, lesz életcél, lesz miért élni. Tanulják meg Péter apostoltól: „….amim van, azt adom neked: a Názáreti Jézus nevében….” Apcsel.3.6.

Mindezt hálával, Krisztus iránt, az Isten dicsőségére. Ámen.

A továbbiakban felmerült: Mit mondjunk a halálról? Az Isten az egyik kezéből áttesz a másikba.

Szükség van a gyülekezetekben a pásztorolásra. Lélektől – lélekig. A négyszemközti beszélgetésekre. Jézus is négyszemközt beszél több helyen is a Bibliában. Pl. Nikodémussal éjszaka, vagy a samáriai asszonnyal. érdemes volna ezeket megszámolni, „csokorba” gyűjteni. Ahogyan a parázna nővel is négyszemközt beszélt, amikor a tömeg már elment. „Menj el, és többé ne vétkezzél.”

Egy másik alkalommal a tékozló fiú történetén keresztül tanultunk sok újat, kaptunk jó útravalót. Luk.15:11-14. Tudni kell elengedni, mernünk kell elengedni fiataljainkat. Imádkozva értük, szüntelenül. Tudnunk kell helyesen visszavárni. Imádkozva meg lehet-e előzni az elvágyódásukat? A konfirmáció ideje különösen is alkalmas erre. Akkor kell őket nagyon szeretni. Hiteles, odaadó törődéssel. Voltak olyan konfirmáltak, akik megköszönték Tiszteletesüknek, hogy mindig volt rájuk ideje és mindig számíthattak rá. Volt olyan lelkész, aki a konfirmációi, vagy épp az esketési igahirdetést küldte el a fiataloknak. Kapott egy olyan választ, hogy milyen jókor jött és újra itt van a gyülekezetben. Tudni kell visszafogadni is. Nem könnyű visszajönni sem. Fontos a visszafogadó lelkület.

Fiataljaink, gyermekeink lelki gondozása: A gyülekezetnek figyelni kell rájuk. Nem a „rétegalkalmak” a fontosak, hanem a közös programok, amelyeken minden korosztály egyszerre ott van. (Közös főzés, szeretetvendégség, valamilyen sport tevékenység, játék, táborozások). Gyermekeink lelki gondozása már az anyaméhben elkezdődik. Az anya lelkiállapotán sok múlik. A szülők lelki gondozása is fontos. Az újszülött az anyától tanulhatja meg a türelmet, várakozást, ha nem azonnal kap szopni. Később átterelődik a hangsúly az apára. Fontos, hogy megbízható legyen. Az apa miatt megváltozhat a gyermek Istenképe. Hat éves kor körül kezdődik az imádságra tanítás. Imádkozz, az Isten meghallgat. Nem biztos, hogy teljesíti a kérést, de meghallgat. El, kell magyarázni szeretettel, hogy ha nem is teljesül, az is az ő érdekében történik. A beteg, haldokló gyermeknek, soha sem szabad hazudnunk. Meg lehet mondani, hogy te meg fogsz jelenni az Úr előtt. A fiatalokkal kapcsolatban nehéz kérdések merülnek fel.

Keresik:

 • önmagukat,
 • az életük célját, értelmét,
 • tanácstalanok, ezért téves útra juthatnak

A szeretettel meghallgatás, a folyamatos megerősítés, a lelkész ígérete, hogy rám mindig számíthatsz, a gyülekezet szeretete lehet segítség. A gyülekezet szeretetének jele, hogy pl. süteményt viszünk a konfirmációi óra végére.

A középkorosztály is tévelyeghet. Fel kell mutatni, hogy Isten van és munkálkodik. el kell tudni mondani az élet értelmét. Azért teremtette Isten a világot, hogy legyen kit szeretnie, és nekünk is legyen kit viszont szeretni.

Néhány jó tanács:

Ha látogatni megyünk, legyen nálunk Biblia. Vihetünk ajándékba: Igés kártyát, traktátust, könyvet, stb. Ha megyünk, nekünk is bizonyságot kell tennünk. Isten cselekedeteiről az életünkben. Szívből jövő lelki bemutatkozás imaéletemről, megtérésemről, bűneim megvallásáról, kísértéseimről, megpróbáltatásaimról, világhoz való viszonyomról, üdvbizonyosságomról. Isten akaratát keresem az életemben. Ez a célom.

Látogatásom során el tudom-e fogadtatni, hogy Isten felettem, mellettem, bennem van. Az evolúció Krisztus ellenes. Nem tudja kezelni a megváltást, bűnlátást. Ha ilyen kérdés merül fel, beszéljünk a karácsonyról, nagypéntekről, húsvétról, pünkösdről.

A presbiter feladata:  - Viseljetek gondot a nyájra. Apcsel.20:28.

 

Kórházi beteg látogatás. Katona Zsuzsanna tiszteletes asszony kórházlelkész előadásából.

Feltette a kérdést: Ki vagyok én? – Mindnyájan feleltünk rá pl. szolgáló.

Kié vagyok? Az én gazdag Istenemé. Ő ad feladatot, Ő tesz alkalmassá annak elvégzésére. Ez kiváltság, megtiszteltetés velünk szemben.

A betegség. Nem szeretjük, szabadulni akarunk tőle.

Miért van betegség? A bűn miatt van. Sokszor később értjük meg, milyen célja van ezzel Istennek.

Mire használja Isten a betegséget? Tanít, figyelmeztet, nevel, elhív, alázatra nevel, hálára indít, szolgálatra hív általa.

Jézus imádsága érvényesüljön: „….ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tied.”

Imádsággal induljunk beteglátogatásra is. Kötelességünk, szolgálat, Jézusi parancs.

Judák Endre szerint, különbnek kell tartanunk a beteget magunknál. Meg kell tőle kérdeznünk, rád mit bízott az Úr? Biztos van, amiben különb vagy nálam.

Vallanunk kell hitünkről. Ha könyvet viszünk, olvassunk bele együtt. Ha kérdése van, kapjon rá választ.

Betegség típusok: rövid, hosszú, súlyos lefolyású. Elvesztheti miatta munkahelyét, leírja őt a család, de Isten szeret. Vele kell szeretetben élni, ez a cél. Amint vagyok, az Úr elfogad, vár betegen is.

Kórházban feltett kérdés: Mi a jövő? A temető? A Mennyország? Hinnünk kell a feltámadásban.

Az Írás alapján. A beteg vitatja: A Bibliát is emberek írták. Válasz: Magyarázzuk el, hogy minden romlik, - ez nem. A legnagyobb érv a Biblia igaz volta mellett, hogy Jézus az én számomra is eljött. Ha nagy tudású embereknek feltették a kérdést, hogy szerintük miért élünk? Nem tudták. Mi tudjuk: benne vagyunk Isten tervében. Jézus mondta: „A szolga nem tudja, hogy mit tesz az ő Ura.” Mi tudjuk, hogy velünk az Istennek terve van. Isten számára vagyunk eltétetve. Az Úr téged is keres, te is hiányzol neki. Az Úr a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak kegyelmet ad. Nem tudjuk, most mi miért van, de Isten szeret téged – az biztos.

Márkus Gábor tiszteletes úr a függőségekről tanított.

Jézus mondta magáról, hogy „…Én vagyok a világ világossága…”.

Függőség: minden olyan vágy, ami a szabad döntésünket akadályozza. Nyomorúság, ami nem engedi, hogy Isten legyen az első helyen az életemben. Figyelmeztet erre az első parancsolat! Minden család érintve van az alkohol vagy a drog miatt. Meg sem szabad kóstolni! Ha bármilyen függőségben vagyunk, lábbal tapossuk a tíz parancsolatot. Mindenki legyen mértékletes! Egészséges életre neveljünk! Az Istennel szemben állok, ha bármilyen szert használok, hogy jobban érezzem magam. Isten szerinti élettel, egészséges életmóddal, mértékletességgel, nyerhetjük el az Úr áldását. Megismerve Jézust, megszentelve a hetedik napot.

Sokféle célcsoportot látogathatunk, tudtuk meg Somogyi László tiszteletes úr előadásából.

A lelkész először az esküvő előtt állókról szólt. Mi az esküvő jelentősége? Isten kiáradó szeretetének kiáradó mása, a házasulandók boldogsága, öröme. Az Úr teremtette, Ő alkotta, Ő ért hozzá a legjobban. Igei alap: I.Móz.1-2.; V.Móz.22. A házasság a lényeg és nem az esküvő. A házasságról sok tanítás szól. Nem helyes külön kezelni a házaséletet a házasságtól. Házasság nélkül nincs helye, értelme a házaséletnek. Jézus utal erre, hogy egy férfi és egy nő kapcsolata: Szent dolog, de nem szentség.

Kérdések:

 • Felelősséget vállatok-e egymásért?
 • Szülőként is majd a családért?
 • Van-e köztetek különbség? (kulturális, intelligencia, hitbeli állapot, stb.) A Biblia „hozzá illő” párt említ.
 • Vesztetek-e már össze, bocsátottatok-e meg már igazán? A Biblia nem mondja, hogy boldogok a házasok. Mégis a boldog házasság titka, két boldog ember kapcsolata. Ha az Úr az én boldogságom, a házasságom is boldog lesz.

Keresztelés.

A keresztelés előtt álló szülőknek a kegyelem tanítását vigyük: Megvalljuk, hogy Jézus az én gyermekemért is meghalt. Lehet elhalasztani. Lehet felnőtt korban is.

A lelki gondozás mindig bátorítás és biztatás legyen.

A gyászolókhoz azzal a vigasztalással menjünk, hogy az Úrnak ezen is van hatalma I.Kor.15.

A pályaválasztáshoz is kérjük az Urat, adjon Igét. Beszéljünk Isten vezetéséről. Ő ad békességet ebben a dologban is.

Szeretettel lejegyezte és az Úr áldásával adja tovább: Borbély Sándorné presbiter Erdőkertes

Sokat gazdagodtunk ezen a héten. Köszönetünket fejezzük ki Judák Endre presbiter testvérünknek és kedves testvérének Judák Borikának a szervezés, lebonyolítás területén és a sok szép tanítást az előadóknak, amiből gazdagon meríthettünk és épülhettünk Isten dicsőségére.